Vedtægter

Grundejerforeningen Reedtzholm Enø, 4736 Karrebæksminde

VEDTÆGTER

Foreningen

§ 1

Stk. 1. Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Reedtzholm”, dens område er de på vedhæftede nummerfortegnelse viste 199 parceller, samt vejareal og fællesareal udstykket fra matr. Nr. 3a, Enø, Karrebæk. Foreningens værneting er retten i Næstved.
Deklaration

§ 2

Stk. 1. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til en deklaration, som er tinglyst den 21. maj 1965 på det i § 1 nævnte areal, og har til formål at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil, herunder at administrere og vedligeholde vejareal og fællesareal samt sørge for fuldstændig renholdelse af disse.

Stk. 2. Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i deklarationen. Grundejerforeningen udøver den ret, der er tillagt den i henhold til den omtalte deklaration og det til vedtægterne knyttede, af generalforsamlingen, vedtagne ordensreglement.

Medlemskab

§ 3

Stk. 1. Grundejerforeningen er upolitisk og kan efter generalforsamlingens bestemmelse, uden ændringer i nærværende vedtægt, tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i Næstved Kommune, samt tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.

Stk. 2. Medlemsberettiget og -pligtig er enhver retmæssig grundejer af én eller flere af de foran nævnte parceller. Medlemskab indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og det indtrædende medlem tiltræder ved indtrædelsen anpartsvis grundejerforeningens formue og forpligtelser.

Stk. 3. Ophører et medlem med at være ejer af én af parcellerne bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af grundejerforeningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i grundejerforeningens formue.

Stk. 4. Grundejerforeningen skal underrettes om parcelejerskifte og dermed medlemsskifte af såvel sælger som køber inden 14 dage fra overtagelsestidspunktet. Indtil dette er sket, hæfter sælger for kontingentet. Det påhviler herefter bestyrelsen uden forsinkelse at fremsende de for foreningen gældende bestemmelser til det nye medlem.

Kontingent/Budget/Regnskab

§ 4

Stk. 1. Medlemskontingentet betales forud én gang årligt. Der betales medlemskontingent for alle parceller. Medlemskontingentet er sammensat af foreningskontingent og bidrag til pumpelaug og vejfond. Kontingenterne fastsættes af den ordinære generalforsamling som en del af budgettet for regnskabsåret.

Stk. 2. Såfremt et medlem kommer i restance med betaling af medlemskontingentet, medfører dette, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet indtil restancen, og de i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger, er behørigt indbetalt. Såfremt et medlem ikke har betalt medlemskontingent inden 3 uger fra den ved opkrævningen meddelte frist, påhviler det bestyrelsen at fremsende en påmindelse med ny frist. Såfremt denne frist ikke overholdes, søges foreningens tilgodehavende inddrevet af retslig eller anden legal vej.

Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at udforme budgettet således, at der opkræves alt, hvad der skønnes rimeligt for at dække alle udgifter, som kan påregnes for det kommende regnskabsår, herunder opretholdelse af rimelig kassebeholdning, samt til vedligeholdelse af vejene og fællesarealet og til fælles forbedringer og opgaver af enhver art, som måtte vedtages af generalforsamlingen, eller som efter bestyrelsens skøn anses for påkrævet.

Stk. 4. Bestyrelsen udformer og kommenterer budgettet således, at det tydeligt fremstår hvad de enkelte poster indeholder.

Stk. 5. Grundejerforeningens regnskabsår følger kalenderåret, og kassereren udarbejder et udkast til budget for det kommende regnskabsår, og afleverer det senest 1. marts til bestyrelsen ved formanden.

Stk. 6. Årsregnskabet afleveres af kassereren til bestyrelsen ved formanden senest 1. marts. Efter bestyrelsens godkendelse af regnskabet videregives dette senest den 15.marts til de af generalforsamlingen valgte revisorer, som tilbageleverer regnskabet med eventuelle bemærkninger til bestyrelsen ved formanden senest 31. marts.

Stk. 7. Regnskab og budget forelægges generalforsamlingen således, at regnskab og budget er umiddelbart sammenlignelige.

Stk. 8. Kassereren modtager grundejerforeningens indtægter og udbetaler alle af formanden skriftligt godkendte udgifter.

Hæftelse

§ 5

Grundejerforeningen hæfter for dispositioner foretaget af bestyrelsen efter denne vedtægt eller ved særlig bemyndigelse fra en generalforsamling.
Valg af bestyrelse

§ 6

Stk. 1. Bestyrelsen vælges på foreningens ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen består af fem medlemmer, heraf formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et ordinært medlem.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at formand og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal, mens næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal. Genvalg kan finde sted.

Sekretæren vælges ikke på generalforsamlingen, men udpeges blandt de to ordinære bestyrelsesmedlemmer af bestyrelsen ved konstitueringen.

Stk. 3. Desuden vælges for et år ad gangen to bestyrelsessuppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Et medlems ægtefælle eller samlever er valgbar, selv om denne ikke er medskødeindehaver, idet der dog kun kan vælges ét medlem pr. parcel. Intet medlem kan vælges til flere end én post, og et medlem, hvis ægtefælle eller samlever er valgt til bestyrelsen, kan ikke vælges til revisor eller revisorsuppleant.

Stk. 5. Såfremt kommunalbestyrelsen i henhold til deklarationens bestemmelser ønsker at vælge et medlem til grundejerforeningens bestyrelse, øges antallet af bestyrelsesmedlemmer tilsvarende.

Vandværk – Pumpelaug – Fællesudvalg

§ 7

Stk.1. Bestyrelsen vælger af sin midte en repræsentant som bestyrelsesmedlem i ”I/S Reedtzholm Vandværk”, en repræsentant som bestyrelsesmedlem i ”I/S Enø Pumpelaug”, og en repræsentant til Fællesudvalget.

Stk. 2. Bestyrelsen skal orientere medlemmerne om forhold vedrørende ”I/S Reedtzholm Vandværk”, ”I/S Enø Pumpelaug”og Fællesudvalg samt om grundejerforeningens og medlemmernes rettigheder og pligter som interessent i vandværk og pumpelaug.

Bestyrelsen

§ 8

Stk. 1. Bestyrelsen repræsenterer grundejerforeningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægten og de af generalforsamlingen trufne beslutninger. Grundejerforeningen tegnes i alle anliggender af formanden.

Stk. 2. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med angivelse af dagsorden med mindst 1 uges varsel og under størst muligt hensyn til, at alle medlemmer kan være til stede. Såfremt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det med angivelse af dagsorden, skal bestyrelsen indkaldes inden 14 dage fra kravets fremsættelse over for formanden.

Stk. 3. Et således indkaldt bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, såfremt mindst tre medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hemmelig afstemning kan ikke finde sted.

Stk. 4. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsens møder.

Stk. 5. Bestyrelsen optager en beslutningsprotokol. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer ved mødets afslutning. Ethvert medlem har ret til at diktere en mindretalsudtalelse til en protokolleret beslutning. Protokollen offentliggøres for medlemmerne på foreningens hjemmeside samt ved opslag eller lignende, senest 14 dage efter mødets afholdelse. I rimeligt omfang anonymiseres sager vedrørende enkelte medlemmers forhold.

Stk. 6. Suppleanten har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret, og uden ret til at få mindretalsudtalelser ført til protokols. Suppleanten underskriver ikke protokollen.

Stk. 7. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af grundejerforeningen, bliver umyndiggjort eller uden rådighed over sit bo, supplerer bestyrelsen sig automatisk med suppleanten. Udtræder formanden, foretages nyvalg ved næstkommende generalforsamling, dog således at valget alene gælder til førstkommende ulige år.

Stk.8. Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, og hvortil der kan knyttes særlig sagkundskab, idet der i et sådant udvalg altid skal være mindst et bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen kan pålægge bestyrelsen at nedsætte et sådant udvalg med angivelse af dettes sammensætning og kommissorium.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne honoreres, og midler hertil optages som et særskilt punkt i foreningens budget. Såfremt suppleanten deltager aktivt i bestyrelsens arbejde honoreres denne på lige fod med bestyrelsens medlemmer.

Stk. 10. I forbindelse med bestyrelsens møder og udvalgsmøder afholdes udgifter til beskeden fortæring af foreningen. Midler hertil optages som særskilt punkt på foreningens budget. Andre udgifter i forbindelse med bestyrelsens virksomhed refunderes efter en af formand og kasserer underskrevet regning.

Stk. 11. Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang mod honorering at knytte medhjælp og særlig sagkundskab til sit arbejde. Midler hertil optages som særskilt punkt i foreningens budget.

Stk.12. Herudover fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Medlemsorientering

§ 9

Stk.1. Grundejerforeningens hjemmeside skal bl.a. indeholde:
Deklaration, vedtægter, ordensreglement, bestyrelsen sammensætning, vandværksvedtægter og bestyrelse, pumpelaugets vedtægter og bestyrelse, grundejerforeningens budget, sidste års regnskab, bestyrelsens protokol fra det seneste år, generalforsamlingsreferat, samt udvalg og deres sammensætning og kommissorium.

Stk.2. Elektronisk kommunikation kan foregå mellem grundejerforeningen og det enkelte medlem, mod at bestyrelsen sikrer sig stående skriftligt samtykke fra medlemmet.

Stk.3. Yderligere orienteres ved opslag i foreningens opslagstavle.

Ordinær generalforsamling

§ 10

Stk. 1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og fortrinsvis på en søndag.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen, jfr. dog § 9 stk. 2. med mindst én måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt revideret regnskab, budget for regnskabsåret og eventuelle forslag jfr. stk. 6.

Stk. 4. Generalforsamlingen kan kun træffe afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den til medlemmerne skriftlige udsendte dagsorden.

Stk. 5. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 31. marts.

Stk. 6. For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden, idet punkterne forhandles i nævnte rækkefølge:

 1. Valg af 3 stemmetællere.
 2. Valg af generalforsamlings dirigent.
 3. Valg af generalforsamlings referent.
 4. Aflæggelse ved formanden af bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.
 5. Aflæggelse ved kassereren af det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen til godkendelse.
 7. Eventuelle forslag fra medlemmer til godkendelse.
 8. Forelæggelse ved kassereren af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent, til godkendelse.
 9. Valg til bestyrelsen i henhold til § 6.
 10. Valg af bestyrelsessuppleant i henhold til § 6.
 11. Valg af 2 revisorer i henhold til § 6.
 12. Valg af revisorsuppleant i henhold til § 6.

Stk.7. Forud for generalforsamlingen registreres deltagerne og et stemmekort udleveres for hver parcel.

Stk. 8. Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed ved markering med stemmekort, idet det optælles, hvor mange der stemmer for, imod eller undlader at stemme.

Stk. 9. Når en tredjedel af de tilstedeværende stemmeberettigede kræver det, skal afstemningen ske skriftligt.

Stk. 10. Der kan afgives stemme ved fuldmagt på generalforsamlingen, idet fuldmagten skal forevises ved registreringen, og ekstra stemmekort udleveres. Hvert medlem kan højst stemme med 1 fuldmagt og fuldmagten skal referere til hele generalforsamlingens dagsorden.

Stk. 11. De af generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger vedtagne beslutninger indføres af referenten i grundejerforeningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. Dette beslutningsreferat udsendes skriftligt til medlemmerne, jfr. dog § 9 stk. 2.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 11

Stk. 1. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af grundejerforeningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender ønske herom.

Stk. 2. Indkaldelse og afvikling af ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som til den ordinære. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmer, skal der samtidig med begæringens fremsendelse meddeles, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage senere at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

Vedtægtsændringer

§ 12

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer behandles som beslutningsforslag på en ordinær generalforsamling. Hvis forslaget vedtages, udsendes det senest 14 dage derefter til urafstemning blandt medlemmerne. I begge tilfælde er almindelig stemmeflerhed afgørende.

Stk. 2. Dog kan bilag til vedtægterne vedrørende henholdsvis ordensreglement og bådebrolaug ændres af en ordinær generalforsamling med almindelig stemmeflerhed.

Beslutningsmyndighed

§ 13

Stk. 1. De af ordinære eller ekstraordinære generalforsamlingers trufne beslutninger, samt de beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægt måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte blive ændret i henhold til vedtægterne.

Stk. 2. Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke opsættende virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de pligter, de er pålagt i henhold til sådanne beslutninger, det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom grundejerforeningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtigelsens opfyldelse.

Bådebrolaug

§ 14

Stk.1 Driften af Grundejerforeningens bådebro varetages af et bådebrolaug i henhold til det til vedtægterne knyttede, af generalforsamlingen vedtagne, bilag.

Således vedtaget på den ordinære og ekstraordinære generalforsamling maj/juni 2006

Opdateret af webmaster@reedtzholm.dk 23. Oktober 2013