Tag-arkiv: Generalforsamling

Indkaldelse til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 2019

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Reedtzholm.

Indkaldelse til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 2019

Grundejerforeningens bestyrelse har hermed fornøjelsen at indkalde dig til foreningens ordinære generalforsamling

Søndag 5. maj 2019 kl.10, Smålandshavet Konferencesalen, Alleen 44, Karrebæksminde

10.00 Åbning af Generalforsamling i Grundejerforeningen Reedtzholm 2018, v/ Formand Jørgen Bøchmann

11.00 Kaffepause med kringle, kaffe/te, vand/øl

DAGSORDEN

 1. Valg af tre stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Sonja Nørby R151, Lars Bo Ammitzbøll R49, John Bang Jørgensen R117.
 2. Valg af generalforsamlingens dirigent. Bestyrelsen foreslår Peder Sass.
 3. Valg af generalforsamlingens referent. Bestyrelsen foreslår Susanne Teilmann.
 4. Aflæggelse ved formanden af bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virke i det forløbne år. Til godkendelse.
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab for året 2018 ved kasserer Morten Wilhelmsen. Til godkendelse.
 6. Forslag fra bestyrelsen til godkendelse.
  1. Forslag til vedtægtsændring af § 7: Bestyrelsesmedlem i Reedtzholm Vandværk. (Bilag: Vandværk)
  2. Forslag: anskaffelse af en hjertestarter placeret i nærheden af ’Trekanten’ (Bilag: Hjertestarter).
  3. Forslag fra Fællesudvalget om en samlet henvendelse til forvaltningen om en fælles lokalplan for hele Enø. Fællesudvalget er afsender. (Bilag: Fællesudvalget)
  4. Forslag: vedtægtsændring af § 9: fremtidig post fra bestyrelsen til medlemmerne som hovedregel udsendes digitalt (Bilag: Digital Post).
  5. Forslag: ændring af Ordensreglementet vedr. markering af skel. (Bilag: Skel).
  6. Anmodning fra Herlufsholm Gymnastikforening, Orienteringsafdelingen, om opsætning af 1-2 pæle i forbindelse med Natura 2000-ruten på Enø (Bilag: Natura 2000).
  7. Renovering af stikvejene. (Bilag: Tilbud fra NCC og Arkil). Der må forventes yderligere udgifter til f.eks. sprøjtning af græs på vandbanen og eventuelt ekstra-arbejde ved kloakdæksler.
 7. Forelæggelse ved kassereren af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår (2020), herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens forslag til kontingent: Kontingentet fastholdes. Til godkendelse.
 8. Valg til bestyrelsen i henhold til Vedtægterne § 6:
 9. Valg af formand: Jørgen Bøchmann, R135, som modtager genvalg.
 10. Valg af bestyrelsesmedlem: Bent Jørgensen, R146, som modtager genvalg

Valg af bestyrelsessuppleant:

 1. Kurt Nielsen, R126, som modtager genvalg.
 2. Vibeke Holde, R51, som modtager genvalg.

Valg af 2 revisorer:

 1. Bjørn Therkelsen, R76, som modtager genvalg.
 2. Susanne Parbst, R121. Det er endnu ikke afklaret, om Susanne Parbst modtager genvalg.
 3. Valg af én revisorsuppleant for 1 år. Lene Rasmussen, R144, som modtager genvalg.

Hvert medlem kan højst stemme med 1 fuldmagt. Vel mødt til generalforsamlingen!

Yderligere materiale (PDF)

Bestyrelsens Skriftlige Beretning til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
Regnskab 2018 for Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
VANDVÆRK Bilag til Grundejerforeningens Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
HJERTESTARTER Bilag til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
FU – OVERORDNET TOTAL LOKALPLAN FOR ENØ Bilag til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling
DIGITAL POST Bilag til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
SKEL Bilag til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
NATURA 2000 BREV til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
NATURA 2000 ENØ-KORT 2018 til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
Tilbud fra NCC 2019
Tilbud fra Arkil 2019
Budget 2020 til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
Fuldmagt til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
Email-adresse venligst, Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019