Tag-arkiv: bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmødet den 24. september 2020

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 24. september I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Jørgen Bøchmann (JB), Bent Jørgensen (BJ) Ida Rostgaard (IR) referent. Fraværende: Ingen

Referat fra bestyrelsesmødet den 25. august 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. 21. 09. 2020

Foreningskonto: 173.141,13
Vejfondskonto:  505.979,98
Total: 679.121,11 kr.

Restancer: 2019 – 1 medlem skylder kontingent – sendt til inkasso.

2020 – 9 medlemmer skylder kontingent – sendt rykkere pr. mail og/ eller brev.

Nyt fra Det Grønne Udvalg

Der er fundet rotter i nærheden af RV 183 ved brøndene. BJ har anmeldt det til Næstved Kommune og firmaet Klinke har været og konstateret at der er rotter. Der er henvist til NK- Forsyning, der skal tage sig af det videre arbejde med at bekæmpe rotterne.

Manglende skelpæle og ikke synlige skelpæle blev drøftet, BJ arbejder på sagen.

En grundejer har inddraget en del af fællesarealet, der arbejdes med sagen.

Nyt fra Pumpeudvalget

Alle pumperne er blevet renset og skyllet igennem i år. Kontingentet er uændret på 60 kr. pr. medlem pr. år.

Nyt fra Fællesudvalget

Der har været afholdt generalforsamling og referatet derfra kan ses på hjemmesiden www.reedtzholm.dk under Links.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

JB holder i uge 41 møde med Christian von Benzon, som bestyrelsen foreslår som dirigent til den ekstraordinære generalforsamling, for at drøfte proceduren for valget mm.

Opgaver til den kommende generalforsamling blev fordelt.

Listen over kandidater, der stiller op til de forskellige poster, til bestyrelsen blev gennemgået. Der mangler stadig kandidater til posten som interne revisorer.

BESLUTNINGSSAGER

De interne revisorers kritik blev gennemgået. Det blev besluttet at alle i bestyrelsen med udlæg skal bruge det fortrykte ark som Søren Wiencke, den nuværende eksterne kasserer, har foreslået, så der er bilag på alle udgifter. Det blev endvidere besluttet at alle bruger samme takster for kørsel som pr. 2020 er 3.52 kr. pr. km. Alle bilag skal godkendes af formanden, som de hidtil er blevet.

Næste bestyrelsesmøde skal være hurtigt efter at den nye bestyrelse er blevet valgt.

INDKOMMEN POST

Henvendelse fra RV 181 med klage over det seneste efterarbejde i relation til arbejdet med vandafledningen af overfladevand og afleverings-protokollen. Klagen vil blive behandlet af den nye bestyrelse.

IR/september 2020

Referat af bestyrelsesmøde 12. marts 2020

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 12. MARTS 2020 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ)/Formand for Det Grønne Udvalg, Jørgen Bøchmann (JB)/Formand for Grundejerforeningen Reedtzholm og medlem af Det Grønne Udvalg, Susanne Teilmann (ST)/Sekretær samt Kurt Nielsen. JB var mødeleder. Morten Wilhelmsen og Ida Rostgaard var fraværende.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28. januar 2020. Godkendt.

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. 28.januar 2020:

Foreningskonto: 523.776,00
Vejfondskonto:  334.065,18
Total: 857.841,00 for 2018 og 2019

Nyt fra Fællesudvalget (FU): Medens broen er lukket, forventes organiseret for privat transport på øen.

Nyt fra Pumpelauget: Intet.

Nyt fra Det Grønne Udvalg: Henvendelse vedr. hæk drøftet.

BESLUTNINGSSAGER

Forslag til Generalforsamling 2020 (GF20) om kontingent for 2021. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 950 kr.

Forslag til GF20 budget for 2021. Forslaget blev vedtaget.

Udkast til frivillig aftale med Næstved Kommune om diget. Forslaget blev godkendt. Digets placering kan ses på følgende web-adresse: https://reedtzholm.dk/wp-content/uploads/2018/07/Visualisering-digeprojektet.pdf

Grundejerforeningen har indgået aftale med en ekstern revisor om, at denne overtager den afgåede kasserers funktioner.

Forslag til GF20 om vedtægtsændring for kasserer. Vedtaget.

Forslag om, at Grundejerforeningens nyansatte revisor på GF20 orienterer om foreningens økonomi. Vedtaget.

Plejeaftale for eng-areal på Reedtzholm. Drøftelser fortsætter.

Bortledning af overfladevand: Entreprenøren oplyser, at området er for vådt til at arbejdet kan påbegyndes.

Rævejagt afholdt 18. januar 2020: Én ræv set på foreningens engareal – én ræv skudt på Overdrevet. En ræv har bolig under et sommerhus midt i vores område. Ræven forsøges fanget.

Beslutning fra GF19: Renovering af stikveje. Drøftet.

Beslutning fra GF19: Hjertestarter. Drøftet.

Gentaget hærværk mod sten udlagt for at beskytte rabatten ved indkørsel til stikvej og rabatten langs denne. Skadevolderen er politianmeldt.

Bestyrelsens forslag til GF20 om vedtægtsændring for Bådebrolauget. Vedtaget.

——————————————-

Grundejerforeningen har fået tilsendt materiale om Achton Friis’ omtale om Enø. Dette kan læses på Reedtzholm.dk: https://reedtzholm.dk/om-reedtzholm/de-danskes-land-achton-friis-enoe/

 

Referat af bestyrelsesmøde 28. januar 2020

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 28. JANUAR 2020 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ)/Formand for Det Grønne Udvalg, Jørgen Bøchmann (JB)/Formand for Grundejerforeningen Reedtzholm, Ida Rostgaard (IR)/Næstformand for Grundejerforeningen Reedtzholm og medlem af Det Grønne Udvalg, og Susanne Teilmann (ST)/Sekretær. IR var mødeleder. Morten Wilhelmsen var fraværende.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. oktober 2019. Godkendt.

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. 28.januar 2020:

Foreningskonto: 514.103,15
Vejfondskonto:  334.095,18
Total: 848.198,33
Restancer: 51.300,00 = 54 medlemmer

Nyt fra Fællesudvalget (FU): Intet

Nyt fra Pumpelauget: Intet

Nyt fra Det Grønne Udvalg:

OVERFLADEVAND

 • I forbindelse med den kommende Generalforsamling 2020 er der truffet aftale med Ingeniør Søren Jensen, Lyngkilde A/S om, at denne fra kl. 9.30-10.00 besvarer

spørgsmål om projektet vedrørende overfladevand.

 • Orientering om aktuelle sager.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

 • Orientering om mødet vedrørende lokalplan: I forbindelse med, at der skal udarbejdes Lokalplan for 8 sommerhusområder på Enø, ønskede Næstved Kommune, at der skulle være besigtigelse af alle de pågældende sommerhusområder. For Grundejerforeningen Reedtzholm var denne besigtigelse 6. december 2019. Her i deltog Jette Joensen fra Fællesudvalget, en jurist og en byggesagsbehandler fra Næstved Kommune samt Bent Jørgensen, Kurt Nielsen og Ida Rostgaard fra Bestyrelsen i Grundejerforeningen Reedtzholm

Inden besigtigelsen havde Bestyrelsen pr. mail bedt medlemmerne af grundejerforeningen om forslag til, hvad de ønskede at beholde i den nuværende deklaration, og hvad de gerne ville af med. Ud fra de tilbagemeldinger blev der skrevet at oplæg til besigtigelsen. Oplægget blev delt ud til alle deltagere i besigtigelsen.

ORIENTERING OM DIGE

 • Digets placering over engarealet ved busvendepladsen er planlagt til at følge skellinjen for de nærliggende parceller.

KASSERERENS OPGAVER ER OVERLADT TIL EN REVISOR

 • Foreningens kasserer, Morten Wilhelmsen, udtræder med øjeblikkelig virkning af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager. Kassererens opgaver er overgået til en ekstern revisor.
 • Der er modtaget ændringsforslag til Ordensreglementet til den kommende generalforsamling – om armering.

DRØFTELSER

Oplæg til foreningens advokat vedrørende fjernelse af ulovligt armerede indkørsler blev drøftet.

Da IR er inhabil deltog hun ikke i denne drøftelse.

 

Referat af bestyrelsesmøde 30. oktober 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 30. OKTOBER 2019 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ)/Formand for Det Grønne Udvalg, Jørgen Bøchmann (JB)/Formand for Grundejerforeningen Reedtzholm, Ida Rostgaard (IR)/Næstformand for Grundejerforeningen Reedtzholm og medlem af Det Grønne Udvalg, og Susanne Teilmann (ST)/Sekretær. IR var mødeleder. Morten Wilhelmsen var fraværende.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18. september og 10. oktober 2019. Godkendt.

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. 30. oktober 2019:

Foreningskonto: 422.662,41
Vejfondskonto:  334.095,18
Total: 756.757,59

Nyt fra Fællesudvalget (FU): Intet

Nyt fra Pumpelauget: Intet

Nyt fra Det Grønne Udvalg:

 • Kampesten ved Vandværket er fjernet.
 • FIBIA har efterfyldt på fællesarealet og efterfølgende fjernet resterne af den udlagte jordbunke.
 • Anmodning om beskæring af hæk ikke imødekommet. Efter henvendelse fra grundejerforeningens advokat sker der noget.
 • Reducering af bevoksning i skellet mellem GF Reedtzholm og GF Strandgården finder sted mellem 1. november 2019 og 1. april 2020.
 • Klage over jordbunke og bevoksning ved fælles P-plads modtaget. Aftale med ejeren er indgået – men desværre ikke overholdt. Kort – fornyet – frist er aftalt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Ny lokalplan skrives som erstatning for Deklarationen. IR og JB deltog i optaktmøde på Næstved Rådhus. Herom senere i det kommende Orienteringsbrev.

Udarbejdelse af vedtægter for Bådebrolauget igangsættes. Henvendelser til Bådebrolaugets formand bliver ikke besvaret, og videre forhandlinger er overladt til foreningens advokat.

Der bliver udstykket sommerhusgrunde fra Reedtzholmgården. Foreningens advokat har udarbejdet et notat om kommende optagelse i Grundejerforeningen Reedtzholm.

Vedrørende de ulovligt armerede indkørsler er der indledt drøftelser med foreningens advokat. Drøftelserne fortsættes i uge 1 2020. Emnet bliver omtalt i det kommende orienteringsbrev.

En grundejer har ønsket tilladelse til at placere sit affaldsstativ på fællesarealet foran parcellen. Næstved Kommune oplyser, at affaldsstativet skal placeres på egen grund.

Indhentning af mailadresser på 30 medlemmer foretages af IR og ST.

Placering af ny hjertestarter. Drøftelser foregår.

BESLUTNINGSSAGER

Anmodning om udsættelse af ulovlig armeret indkørsel er givet indtil 1. april 2020.

Accept af tilbud er givet i projekt ’Fjernelse af overfladevand’. Arbejdet påbegyndes i uge 49 2019. Baggrunden på projektet omtales i kommende Orienteringsbrev. ST var ikke til stede under dette punkts behandling.

Ønske fra Karrebæksminde Strandjagtforening om rævejagt på vores engområde er imødekommet. Jagterne foregår 14. december 2019 og 18. januar 2020. Der bliver opsat advarsler.

DRØFTELSE

Forslag fra et medlem om gradvis fjernelse af ulovligt armerede indkørsler blev drøftet.

OBS

For grundejere, der ikke bebor sommerhuset i vinterperioden, skal vi henlede opmærksomheden på, at der kan være risiko for frostsprængning af vandrør.

Ejeren er ansvarlig for vandforbruget ved en sådan frostsprængning, hvis det sker på ejerens side af vandmåleren – og derfor er det en idé at lukke også ved hovedhanen.

I øvrigt henvises til Karrebæk Vandforsynings hjemmeside: https://kvand.dk

 

Referat af bestyresesmøde 22. juli 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 22. JULI 2019 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Jørgen Bøchmann (JB), Ida Rostgaard (IR), Morten Wilhelmsen
(MW) og Susanne Teilmann (ST). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. juni 2019. Godkendt.

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. 22. juli 2019:

Foreningskonto kr. 493.058,79
Vejfond               kr. 334.095,18
I alt                      kr. 827.153,97

(14 medlemmer af grundejerforeningen er stadig i restance med indbetaling af kontingent til
grundejerforeningen. De bliver kontaktet i juli måned.)

Nyt fra Fællesudvalget (FU): Intet nyt.

Nyt fra Pumpelauget: Intet nyt.

Nyt fra Det Grønne Udvalg: Intet nyt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Indhentning af manglende mailadresser. Jævnfør beslutning på Generalforsamlingen 2019 –
foretages af MW og ST.

MW orienterede om kommende opkrævning af restancer og kontingent.

Henvendelse til Bådebrolauget om nye vedtægter er foretaget.

En grundejer har fået fjernet grene placeret på fællesarealet. Regning fremsendes til grundejeren.

Der er foretaget 2 anmodninger om fjernelse af ’frøspredende ukrudt’.

2 anmodninger om fjernelse af bevoksning mellem vej og parcel er efterkommet.

Anmodning af klipning af hæk er efterkommet.

Sten ved indkørsel til stikvej er forsvundet.

Der er sket henvendelse til Næstved Kommunes ’Park og Vej’ vedrørende manglende udsyn ved
udkørsel fra Reedtzholmvej til Enø Kystvej e foretaget. ’Park og Vej’ er gået ind i sagen.

BESLUTNINGSSAGER

Endeligt forslag om afledning af overfladevand fra Søren Jensen, Lyngkilde Rådgivende Ingeniører blev vedtaget. I forbindelse hermed: Forlig om ødelagt stendige blev godkendt. Der er indhentet rådgivning hos foreningens advokat vedrørende kompetence. Susanne Teilmann deltog ikke i behandlingen af dette punkt, da ST er inhabil.

Klage over grundejer vedrørende ’manglende vandkig’. IR er tovholder og tager kontakt med parterne.

Forslag vedrørende møde om rådyr. Grundejeren foreslås at fremkomme med et forslag på
Generalforsamlingen 2020.

Flere mails modtaget fra en grundejer. MW besvarer.

FJERNELSE AF ARMEREDE BELÆGNINGER SENEST 2020

Grundejerforeningens generalforsamling vedtog år 2014 nedenstående forslag om
fjernelse af armerede belægninger senest år 2020:

’Samtlige armerede belægninger på fællesarealerne skal være fjernet senest 1. januar 2020.
Efter denne dato fjernes de på ejerens regning.’

NB: Forslaget gælder de ikke-lovlige armerede belægninger.

Referat af bestyrelsesmøde 20. oktober 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 20. OKTOBER 2018 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) og suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. juli 2018.

Nyt fra Kassereren (MW): Foreningens økonomi pr. dags dato:

Foreningskonto 403.143,14 kr.
Vejfond 334.095,18 kr.
I alt 737.238,32 kr.

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – Intet nyt.
Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

2 klager over manglende fjordkig. I den ene sag er der indgået forlig. I den anden sag er sagen afsluttet.

Klage over skyggegivende træer. Sagen er afsluttet.

Dræning af periodisk sø. Arbejdet er afsluttet.

Asfaltarbejde ved R3. Forventes udført i uge 48.

Anmodning om beskæring af bevoksning ud over skel. Bestyrelsen har fremsendt 4 anmodninger.

Klage over mangelfuldt asfaltarbejde ved R191. Klagen videresendt til NK Forsyning.

Ny ’høhøster’. Aftale indgået med Christian Hansen, Overdrevsgården, Enø. JB og IR fremsender forslag til kontrakt til Christian Hansen.

Status vedr. reparation af stikvejene. BJ og KN orienterede. Tilbud indhentes.

Status vedr. lokalplanen. IR orienterede om indkommet materiale.

Status vedr. dige. NK’s fællesmøde er udsat til november måned.

Status vedr. kontingentopkrævning. Opkrævninger forventes udsendt i uge 48 2018.

Status vedr. overfladevand – Nielsen & Risager. Nielsen & Risager undlod IGEN at fremsende det lovede materiale. Nyt firma kontaktes.

Indgået post fra R181 (3 henvendelser). JB besvarer.

Indgået post fra R143 (2 henvendelser). ST besvarer én henvendelse. JB besvarer den anden henvendelse.

Forslag om tilføjelse til Ordensreglementet vedr. markering af skel mod fællesarealer. Endeligt forslag udarbejdes til næste møde.

Opkrævning af kontingent fremover. Det foreslås, at kontingentet til grundejerforeningen fremover opkræves i august måned.

Forespørgsel fra grundejer om dækning af udgifterne med 1.000 kr. pr. grundejer for affaldsstativer. Henvendelsen kunne ikke imødekommes.

Fjernelse af store sten på arealet ind mod Strandgårdens Grundejerforening og udfor R22.

Det Grønne Udvalg arbejder videre med sagen.

Næste møde: 25. november 2018 kl. 11 hos BJ R146.

Referat af bestyrelsesmøde 12. april 2017

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 12. APRIL 2017 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Freddy Petersen (FP), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST)

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. feb 2017 – Godkendt

Nyt fra Kassereren (MW)

Foreningens økonomi pr 12.04.2017:
Bank            488.530,60 DKK
Vejfond       309.220,18 DKK
Kasse                2.402,00 DKK
I alt              800.152,78 DKK

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Nyt fra Vandværket. (JB) – JB og BJ deltager i det kommende plenarmøde den 22. april 2017
Nyt fra Digeudvalget (BJ) Næstved kommune har bevilget 700.000 kr. til foreløbige undersøgelser
Nyt fra Vandafledningsudvalget (JB) – Intet nyt
Nyt fra Fællesudvalget (JB) – Intet nyt
Nyt fra Pumpelauget (BJ) – BJ deltager i det kommende plenarmøde

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Klage fra ejeren af R 56 – Klagen drejer sig om, at naboer ulovligt har skåret tagrør på fællesarealet. Flere af naboerne er orienteret om det ulovlige i skæring af tagrør.
Vedrørende R 156 og 159 – Ejeren har undladt at fjerne afskårne grene fra fællesarealet. Grenene er fjernet på ejerens regning, – som ikke betales. Regningen er sendt til inkasso.
Reedtzholmgården  – tidligere aftale om vej-ret er undersøgt. Sagen tages op senere.
Mangelfuldt jordarbejde af TDC er nu bragt på plads.
Afvanding af periodisk sø ved R 76.  Intet nyt.
Status på ødelagte græsrabatter forårsaget af firma Per Aarsleff A/S (FP). Sagen er afsluttet.
Vedrørende R 38 – på baggrund af flere aktuelle skriftlige og mundtlige klager navnlig på grund af det omfattende oplag på grunden har JB og BJ været til et større møde i Næstved Kommunes forvaltning.
Møde med foreningens advokat – BJ og JB orienterede fra et møde med foreningens advokat, hvor man havde drøftet forskellige problemstillinger om især inkasso, flyttede skelpæle og oplag på grunde.

BESLUTNINGSSAGER

R 60 Klage over galende hane. Klageren henvises i første omgang til at tale med hanens ejer, og såfremt dette ikke giver resultat, da at rette henvendelse til Næstved Kommune.
Overfladebehandling af to områder på asfaltvejen mellem R 9 og R 13 og mellem  R 167 og R 180 samt jordarbejde ved brønd på ’Trekanten’ fra sommeren 2016 er endnu ikke udført. FP kontakter igen Næstved kommune.

DRØFTELSER

Forberedelse og klargøring af materiale til generalforsamlingen søndag 28. maj.