Tag-arkiv: 2019

Orienteringsbrev af november 2019

Kære medlem af Grundejerforeningen Reedtzholm,

Her følger information om de væsentligste sager i Grundejerforeningen Reedtzholm siden generalforsamlingen 2019.

VEDR. GENER FRA OVERFLADEVAND

På generalforsamlingen 2015 fremsatte en grundejer et forslag til afvanding af overfladevand fra et område på fællesarealet. I den forbindelse blev ejere af andre vandlidende grunde efterlyst.

Der indkom fem henvendelser fra parcelejere over gener. Deres grunde modtager alle vand fra højere liggende grunde, stamvej og fællesarealer.

Der har i de forløbne år været sat sagkyndige på for at fremkomme med forslag til afhjælpning, Nemlig en privatpraktiserende ingeniør, et kendt ingeniørfirma i Næstved, samt en entreprenør.  Alle har opgivet at fremkomme med et forslag til en løsning, som én gang for alle kunne løse alle problemerne. Det er også en kompliceret opgave – især ved parcellerne 180-183.

På de mellemliggende generalforsamlinger har der i årenes løb været orienteret om baggrunden for klagerne samt de forgæves forsøg på løsning af problemerne. I referaterne fra bestyrelsesmøder omtales problematikken ligeledes.

Grundejerforeningen har pligt til at afhjælpe generne under henvisning til Miljøbeskyttelsesloven. Grundejerforeningens forpligtelse er ligeledes bekræftet af en advokat.

Opgaven blev derefter overladt til firmaet Lyngkilde, hvor Søren Jensen har haft samtaler med de berørte grundejere og undersøgte om klagerne var berettigede – hvilket firmaet fandt – og efterfølgende er Søren Jensen fremkommet med et forslag.

Arbejdet har været sendt i licitation hos 3 firmaer, hvoraf kun de to vendte tilbage med et tilbud. Der indkom et tilbud fra firmaet Jørgen Møller med en tilbudssum på 358.250 kr. med optioner 182.837,50 kr. Dette tilbud anbefalede Lyngkilde. Andet modtaget tilbud er på 639.344,38 kr. med optioner 359.312,50 kr. (Optioner kan defineres som ”til uforudsete udgifter”)

Bestyrelsen har vedtaget tilbuddet fra Jørgen Møller. Der har i hele forløbet været fuld enighed i bestyrelsen.

Arbejdet sættes i gang i uge 49.

Meget kort fortalt går projektet ud på at lave en mindre fordybning – en form for grøft – langs de berørte grunde og ved 121 føre vandet ned i en faskine og ved de øvrige – tillige på enkelte steder – nedlægge et dræn samt føre vandet under stamvejen til en brønd i nærheden af molokkerne.

Herfra ledes det ud i fjorden

De aktuelle indkørsler bliver forsynet med en form for fast overkørsel i skellet.

I et tilfælde har bestyrelsen indgået et forlig om en reparation for at tilgodese en grundejer, hvor stensætningen er blevet ødelagt p.gr.a det tilstrømmende vand.

I forbindelse med arbejdet vil stamvejen i en kortere periode være lukket ved molokkerne.

JB

Vedr. ARMEREDE INDKØRSLER

I forbindelse med, at der flere gange i de seneste referater samt på generalforsamlingen i 2019 er nævnt fjernelsen af ulovlige armerede indkørsler, skal orienteres om, at dette havde sit udspring i, at man for mange år siden har villet skabe det, man dengang kaldte – ”et grønt look” langs med vejene

Dette ønske gav anledning til følgende vedtagelser

Citat fra ordensreglementet

 1. ”Det er tilladt at etablere græsarmeringssten eller græsarmerings-kassetter i fællesarealet ud for indkørslen til den enkelte parcel fra grunden til den befæstede vej i en bredde svarende til max seks meter. Befæstelsen skal have et græsvolumen på mindst 65% af arealet.”

Desværre skete den forventede reducering ikke – tværtimod steg antallet. Dette bevirkede, at man på generalforsamlingen i 2014 vedtog følgende forslag for at skabe en ”blid” overgang

”Armerede belægninger på fællesarealet: Det foreslås, at samtlige armerede
belægninger på fællesarealerne skal være fjernet senest 1. januar 2020. Efter denne dato fjernes de på ejerens regning.”
NB: Forslaget gælder selvfølgelig de ikke-lovlige armerede belægninger

For : 50 stemmer. I mod: 5 stemmer. Hverken for eller i mod 5 stemmer. Forslaget om fjernelse af ulovlige overkørsler inden 2020 er dermed vedtaget.”

Flere grundejere har allerede lovliggjort deres armerede indkørsler og enkelte har fået udsættelse.

Tilbage ligger dog en del. Bestyrelsen har indledningsvis allerede drøftet dette med sin advokat, og først i det nye år fortsætter disse drøftelser.

Det kan dog allerede nu oplyses, at såfremt armeringerne har ligget i mere end 20 år kan der være mulighed for at de i dag kan være lovlige.

JB

Lokalplan for Enø

Plan- og Erhvervsudvalget i Næstved Kommune besluttede den 9. september 2019 at udarbejde forslag til lokalplan for sommerhusområderne på Enø, der er omfattet af de gamle bygningsregulerende deklarationer. Lokalplanen skal udarbejdes i samarbejde med Fællesudvalget og med bidrag fra de respektive grundejerforeninger.

Det drejer sig om følgende grundejerforeninger: Reedtzholm, Strandgården, Klintegården, Stølsgården, Egemosegård, Vigen, Gerbredgård, Kildeengen, samt Højbogård og Horskærgård, som begge er i Karrebæksminde.

Deklarationens bestemmelser håndhæves indtil en ny lokalplan foreligger.

 

Proces og tidsplan

Næstved Kommune inviterede to deltagere fra hver grundejerforening til et informationsmøde vedrørende opstart af procesfor ny lokalplan. I mødet deltog Jørgen Bøchmann og Ida Rostgaard.

Næste trin i processen er at områderne skal besigtiges med repræsentanter fra kommunen, fællesudvalget og grundejerforeningen. Formålet med besigtigelsen er at præsentere områdernes karakteristika og udfordringer.

Næstved Kommunes administration udarbejder med bidrag fra fællesudvalget og grundejerforeningerne et udkast til lokalbestemmelserne. Udkastet skal først og fremmest indeholde fællesbestemmelser for alle grundejerforeningerne. Særskilte bestemmelser for grundejerforeningerne medtages kun i lokalplanen, hvis der er væsentlig planmæssig begrundelse for det.

November – december 2019: Dialog med Fællesudvalget, grundejerforeningerne og lokalområdet.

Januar – Marts 2020: Udarbejdelse af udkast til bestemmelserne.

April 2020: Dialog med Fællesudvalget og grundejerforeningerne om indholdet af lokalplanudkast.

Juni 2020: Forslag til lokalplanen forelægges Plan- og Erhvervsudvalget.

Juni 2020: Forslag til lokalplanen sendes i offentlig høring i 8 uger.

September 2020: Dialog med Fællesudvalget og grundejerforeningerne om ændringer til lokalplanen på baggrund af høringssvar.

Oktober 2020: Lokalplanen vedtages endeligt.

OBS: I perioden fra juni til oktober 2020 kan Næstved Kommune ikke behandlebyggetilladelser, hvis de ikke overholder gældende regler.

 

Ønsker om indhold i ny lokalplan

Alle her på Reedtzholm er velkomne til at se på vores nuværende deklaration og komme med ønsker og forslag til, hvad vi gerne vil have med i den nye lokalplan, og hvad vi ikke vil have med.

Forslagene kan sendes til Ida Rostgaard på e-mail idarostgaard17@gmail.com da Ida er bestyrelsens medlem i fællesudvalget. Gerne så snart som muligt.

 

Eksisterende lokalplaner:

Lokalplan F3 – 1 for friarealerne på Lungshave og Enø, som blev vedtaget af Næstved Byråd den 12.8. 1980.

Lokalplan 009 for sommerhusområdet Enø Kystvej 133, som blev vedtaget af Næstved Byråd 17.1. 2011

Lokalplan 063 for sommerhusområderne Enø Strand, Lungshave, Højboparken og Lundegården, som blev vedtaget af Næstved Byråd den 25.4. 2017.

IR

 

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen i 2020 foregår søndag den 17. maj 2020 på Smålandshavet.

Referat af bestyrelsesmøde 30. oktober 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 30. OKTOBER 2019 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ)/Formand for Det Grønne Udvalg, Jørgen Bøchmann (JB)/Formand for Grundejerforeningen Reedtzholm, Ida Rostgaard (IR)/Næstformand for Grundejerforeningen Reedtzholm og medlem af Det Grønne Udvalg, og Susanne Teilmann (ST)/Sekretær. IR var mødeleder. Morten Wilhelmsen var fraværende.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18. september og 10. oktober 2019. Godkendt.

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. 30. oktober 2019:

Foreningskonto: 422.662,41
Vejfondskonto:  334.095,18
Total: 756.757,59

Nyt fra Fællesudvalget (FU): Intet

Nyt fra Pumpelauget: Intet

Nyt fra Det Grønne Udvalg:

 • Kampesten ved Vandværket er fjernet.
 • FIBIA har efterfyldt på fællesarealet og efterfølgende fjernet resterne af den udlagte jordbunke.
 • Anmodning om beskæring af hæk ikke imødekommet. Efter henvendelse fra grundejerforeningens advokat sker der noget.
 • Reducering af bevoksning i skellet mellem GF Reedtzholm og GF Strandgården finder sted mellem 1. november 2019 og 1. april 2020.
 • Klage over jordbunke og bevoksning ved fælles P-plads modtaget. Aftale med ejeren er indgået – men desværre ikke overholdt. Kort – fornyet – frist er aftalt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Ny lokalplan skrives som erstatning for Deklarationen. IR og JB deltog i optaktmøde på Næstved Rådhus. Herom senere i det kommende Orienteringsbrev.

Udarbejdelse af vedtægter for Bådebrolauget igangsættes. Henvendelser til Bådebrolaugets formand bliver ikke besvaret, og videre forhandlinger er overladt til foreningens advokat.

Der bliver udstykket sommerhusgrunde fra Reedtzholmgården. Foreningens advokat har udarbejdet et notat om kommende optagelse i Grundejerforeningen Reedtzholm.

Vedrørende de ulovligt armerede indkørsler er der indledt drøftelser med foreningens advokat. Drøftelserne fortsættes i uge 1 2020. Emnet bliver omtalt i det kommende orienteringsbrev.

En grundejer har ønsket tilladelse til at placere sit affaldsstativ på fællesarealet foran parcellen. Næstved Kommune oplyser, at affaldsstativet skal placeres på egen grund.

Indhentning af mailadresser på 30 medlemmer foretages af IR og ST.

Placering af ny hjertestarter. Drøftelser foregår.

BESLUTNINGSSAGER

Anmodning om udsættelse af ulovlig armeret indkørsel er givet indtil 1. april 2020.

Accept af tilbud er givet i projekt ’Fjernelse af overfladevand’. Arbejdet påbegyndes i uge 49 2019. Baggrunden på projektet omtales i kommende Orienteringsbrev. ST var ikke til stede under dette punkts behandling.

Ønske fra Karrebæksminde Strandjagtforening om rævejagt på vores engområde er imødekommet. Jagterne foregår 14. december 2019 og 18. januar 2020. Der bliver opsat advarsler.

DRØFTELSE

Forslag fra et medlem om gradvis fjernelse af ulovligt armerede indkørsler blev drøftet.

OBS

For grundejere, der ikke bebor sommerhuset i vinterperioden, skal vi henlede opmærksomheden på, at der kan være risiko for frostsprængning af vandrør.

Ejeren er ansvarlig for vandforbruget ved en sådan frostsprængning, hvis det sker på ejerens side af vandmåleren – og derfor er det en idé at lukke også ved hovedhanen.

I øvrigt henvises til Karrebæk Vandforsynings hjemmeside: https://kvand.dk

 

Referat af bestyrelsesmøde 10. oktober 2019

Referat af bestyrelsesmøde 10. oktober 2019 i Grundejerforeningen Reedtzholm

Mødet blev holdt hos Ida Rostgaard, Svogerslev.

Tilstede var: Jørgen Bøckmann (JB), Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Morten Lund Wilhelmsen (MW) havde meldt afbud, Susanne Teilmann (ST) er inhabil og deltog derfor ikke i mødet.

IR var mødeleder og referent.

BESLUTNINGSSAGER

Stillingtagen til indkomne tilbud af afledning af overfladevand og gener deraf ved Reedtzholmvej (RHV) 121, RHV 180 – 183.

Tre firmaer er blevet spurgt, om de ville komme med et tilbud på arbejdet. Der er kommet svar med tilbud fra to af firmaerne.

Det indkomne tilbud fra firmaet Jørgen Møller er med en tilbudssum på 358.250 kr. med optioner 182.837,50 kr.

Andet modtaget tilbud er på 639.344,38 kr. med optioner 359.312,50 kr.

Konklusion

Det rådgivende firma, Lyngkilde, anbefalede tilbuddet fra Jørgen Møller.

Bestyrelsen vedtog tilbuddet fra Jørgen Møller.

MW tilkendegav efterfølgende pr. mail, at han var enig med bestyrelsen i dennes beslutning.

Arbejdet iværksættes hurtigst muligt og vil medføre jordarbejde ved de omfattede parceller og ved området omkring molokkerne. Indkørslen til Reedtzholm ved molokkerne forventes at være lukket i en kortere pga. arbejdet.

 

Referat af bestyrelsesmøde 18. september 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 18. SEPTEMBER 2019 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ)/Formand for Det Grønne Udvalg, Jørgen Bøchmann (JB)/Formand for Grundejerforeningen Reedtzholm, Ida Rostgaard (IR)/Næstformand for Grundejerforeningen Reedtzholm og medlem af Det Grønne Udvalg, og Susanne Teilmann (ST)/Sekretær. IR var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER    

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. juli 2019. Godkendt.

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. 18. september 2019:

Foreningskonto: 421.725,06 DKK
Vejfondskonto:  334.095,18 DKK
Total: 755.820,24 DKK

Nyt fra Fællesudvalget (FU): På Fællesudvalgets møde den 17. august 2019 blev især trafikforholdene på Enø og en fælles lokalplan drøftet.

Nyt fra Pumpelauget: Uændret kontingent.

Nyt fra Det Grønne Udvalg: Intet nyt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER    

Status på hjertestarter. ST arbejder på sagen.

Indhentning af manglende mailadresser- jævnfør beslutning på Generalforsamlingen 2019 – ST skriver brev til grundejere, hvor foreningen mangler mailadresser og anmoder om at få tilsendt information om mailadresser eller information om ’fritagelse for digital post’.

Status for restancer. 14 restancer.

Status for opkrævning. Kassereren arbejder på udsendelsen af opkrævninger.

Status for henvendelse til Bådebrolauget vedrørende vedtægtsændring. Trods flere henvendelser til laugets formand, har denne ikke reageret.

Klage over manglende vandudsigt afsluttet. Bestyrelsen har forgæves forsøgt at få parterne til at indgå et forlig.

Anmodning om beskæring af bevoksning ved Reedtzholmgården for at skabe større trafiksikkerhed ved udkørsel på Enø Kystvej er imødekommet.

40 cm dybt FIBIA-hul ved vejkant på stikvej. Hullet blev gravet 1. juni 2019. Efter blandt andet politianmeldelse og direkte henvendelse til direktøren for FIBIA, blev hullet endelig lukket 12. september 2019.

Status for ’overfladevand’ – Lyngkilde v/ Søren Jensen. Der indhentes 3 tilbud på arbejdets udførsel. Deadline 23. september 2019.

Fjernelse af armerede indkørsler. Der er ydet rådgivninger og en udsættelse. Der ses allerede nu flere sløjfede indkørsler.

I forbindelse med ’Verdens mindste broløb’ – blandt andet på stamvejen – er der mellem fredag aften og lørdag morgen fjernet 6 godt nedbankede markeringsstolper. Dette gav store problemer for løbets afvikling. Noget tilsvarende skete også i mindre omgang sidste år.

Lokalplan for sommerhusområdet på Enø. Kommunens plan- og erhvervsudvalg har godkendt forslag til ny lokalplan.

Henvendelser vedrørende frøspredende ukrudt på 2 parceller er imødekommet.

4 henvendelser vedrørende beskæringer er imødekommet.

1 henvendelse om beskæring er kun delvist i mødekommet. Ejeren kontaktes igen.

BESLUTNINGSSAGER

Flytning af store sten i nærheden af Vandværket og mod skel til Strandgårdens Grundejerforening. IR og BJ tager kontakt til vognmand.

Henvendelse om legeplads, ST skriver mail til grundejeren og foreslår, at han fremsætter et forslag på den kommende generalforsamling.

Bevoksning på fællesareal ved 2 parceller. BJ og IR kontakter grundejerne.

Foreningens advokat kontaktes løbende i forbindelse med principielle sager.

DRØFTELSER

Efter henvendelse fra en grundejer i en nu afsluttet sag, har bestyrelsen drøftet, om vi skal fortsætte den nuværende praksis med at anmode grundejerne om at beskære ind til skellinjen. Det blev besluttet at fortsætte den nuværende praksis, da løsningen stiller alle lige og er nem at administrere.

Referat af bestyresesmøde 22. juli 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 22. JULI 2019 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Jørgen Bøchmann (JB), Ida Rostgaard (IR), Morten Wilhelmsen
(MW) og Susanne Teilmann (ST). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. juni 2019. Godkendt.

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. 22. juli 2019:

Foreningskonto kr. 493.058,79
Vejfond               kr. 334.095,18
I alt                      kr. 827.153,97

(14 medlemmer af grundejerforeningen er stadig i restance med indbetaling af kontingent til
grundejerforeningen. De bliver kontaktet i juli måned.)

Nyt fra Fællesudvalget (FU): Intet nyt.

Nyt fra Pumpelauget: Intet nyt.

Nyt fra Det Grønne Udvalg: Intet nyt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Indhentning af manglende mailadresser. Jævnfør beslutning på Generalforsamlingen 2019 –
foretages af MW og ST.

MW orienterede om kommende opkrævning af restancer og kontingent.

Henvendelse til Bådebrolauget om nye vedtægter er foretaget.

En grundejer har fået fjernet grene placeret på fællesarealet. Regning fremsendes til grundejeren.

Der er foretaget 2 anmodninger om fjernelse af ’frøspredende ukrudt’.

2 anmodninger om fjernelse af bevoksning mellem vej og parcel er efterkommet.

Anmodning af klipning af hæk er efterkommet.

Sten ved indkørsel til stikvej er forsvundet.

Der er sket henvendelse til Næstved Kommunes ’Park og Vej’ vedrørende manglende udsyn ved
udkørsel fra Reedtzholmvej til Enø Kystvej e foretaget. ’Park og Vej’ er gået ind i sagen.

BESLUTNINGSSAGER

Endeligt forslag om afledning af overfladevand fra Søren Jensen, Lyngkilde Rådgivende Ingeniører blev vedtaget. I forbindelse hermed: Forlig om ødelagt stendige blev godkendt. Der er indhentet rådgivning hos foreningens advokat vedrørende kompetence. Susanne Teilmann deltog ikke i behandlingen af dette punkt, da ST er inhabil.

Klage over grundejer vedrørende ’manglende vandkig’. IR er tovholder og tager kontakt med parterne.

Forslag vedrørende møde om rådyr. Grundejeren foreslås at fremkomme med et forslag på
Generalforsamlingen 2020.

Flere mails modtaget fra en grundejer. MW besvarer.

FJERNELSE AF ARMEREDE BELÆGNINGER SENEST 2020

Grundejerforeningens generalforsamling vedtog år 2014 nedenstående forslag om
fjernelse af armerede belægninger senest år 2020:

’Samtlige armerede belægninger på fællesarealerne skal være fjernet senest 1. januar 2020.
Efter denne dato fjernes de på ejerens regning.’

NB: Forslaget gælder de ikke-lovlige armerede belægninger.

Indkaldelse til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 2019

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Reedtzholm.

Indkaldelse til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 2019

Grundejerforeningens bestyrelse har hermed fornøjelsen at indkalde dig til foreningens ordinære generalforsamling

Søndag 5. maj 2019 kl.10, Smålandshavet Konferencesalen, Alleen 44, Karrebæksminde

10.00 Åbning af Generalforsamling i Grundejerforeningen Reedtzholm 2018, v/ Formand Jørgen Bøchmann

11.00 Kaffepause med kringle, kaffe/te, vand/øl

DAGSORDEN

 1. Valg af tre stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Sonja Nørby R151, Lars Bo Ammitzbøll R49, John Bang Jørgensen R117.
 2. Valg af generalforsamlingens dirigent. Bestyrelsen foreslår Peder Sass.
 3. Valg af generalforsamlingens referent. Bestyrelsen foreslår Susanne Teilmann.
 4. Aflæggelse ved formanden af bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virke i det forløbne år. Til godkendelse.
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab for året 2018 ved kasserer Morten Wilhelmsen. Til godkendelse.
 6. Forslag fra bestyrelsen til godkendelse.
  1. Forslag til vedtægtsændring af § 7: Bestyrelsesmedlem i Reedtzholm Vandværk. (Bilag: Vandværk)
  2. Forslag: anskaffelse af en hjertestarter placeret i nærheden af ’Trekanten’ (Bilag: Hjertestarter).
  3. Forslag fra Fællesudvalget om en samlet henvendelse til forvaltningen om en fælles lokalplan for hele Enø. Fællesudvalget er afsender. (Bilag: Fællesudvalget)
  4. Forslag: vedtægtsændring af § 9: fremtidig post fra bestyrelsen til medlemmerne som hovedregel udsendes digitalt (Bilag: Digital Post).
  5. Forslag: ændring af Ordensreglementet vedr. markering af skel. (Bilag: Skel).
  6. Anmodning fra Herlufsholm Gymnastikforening, Orienteringsafdelingen, om opsætning af 1-2 pæle i forbindelse med Natura 2000-ruten på Enø (Bilag: Natura 2000).
  7. Renovering af stikvejene. (Bilag: Tilbud fra NCC og Arkil). Der må forventes yderligere udgifter til f.eks. sprøjtning af græs på vandbanen og eventuelt ekstra-arbejde ved kloakdæksler.
 7. Forelæggelse ved kassereren af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår (2020), herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens forslag til kontingent: Kontingentet fastholdes. Til godkendelse.
 8. Valg til bestyrelsen i henhold til Vedtægterne § 6:
 9. Valg af formand: Jørgen Bøchmann, R135, som modtager genvalg.
 10. Valg af bestyrelsesmedlem: Bent Jørgensen, R146, som modtager genvalg

Valg af bestyrelsessuppleant:

 1. Kurt Nielsen, R126, som modtager genvalg.
 2. Vibeke Holde, R51, som modtager genvalg.

Valg af 2 revisorer:

 1. Bjørn Therkelsen, R76, som modtager genvalg.
 2. Susanne Parbst, R121. Det er endnu ikke afklaret, om Susanne Parbst modtager genvalg.
 3. Valg af én revisorsuppleant for 1 år. Lene Rasmussen, R144, som modtager genvalg.

Hvert medlem kan højst stemme med 1 fuldmagt. Vel mødt til generalforsamlingen!

Yderligere materiale (PDF)

Bestyrelsens Skriftlige Beretning til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
Regnskab 2018 for Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
VANDVÆRK Bilag til Grundejerforeningens Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
HJERTESTARTER Bilag til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
FU – OVERORDNET TOTAL LOKALPLAN FOR ENØ Bilag til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling
DIGITAL POST Bilag til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
SKEL Bilag til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
NATURA 2000 BREV til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
NATURA 2000 ENØ-KORT 2018 til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
Tilbud fra NCC 2019
Tilbud fra Arkil 2019
Budget 2020 til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
Fuldmagt til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
Email-adresse venligst, Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019