Referat fra bestyrelsesmødet den 24. september 2020

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 24. september I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Jørgen Bøchmann (JB), Bent Jørgensen (BJ) Ida Rostgaard (IR) referent. Fraværende: Ingen

Referat fra bestyrelsesmødet den 25. august 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. 21. 09. 2020

Foreningskonto: 173.141,13
Vejfondskonto:  505.979,98
Total: 679.121,11 kr.

Restancer: 2019 – 1 medlem skylder kontingent – sendt til inkasso.

2020 – 9 medlemmer skylder kontingent – sendt rykkere pr. mail og/ eller brev.

Nyt fra Det Grønne Udvalg

Der er fundet rotter i nærheden af RV 183 ved brøndene. BJ har anmeldt det til Næstved Kommune og firmaet Klinke har været og konstateret at der er rotter. Der er henvist til NK- Forsyning, der skal tage sig af det videre arbejde med at bekæmpe rotterne.

Manglende skelpæle og ikke synlige skelpæle blev drøftet, BJ arbejder på sagen.

En grundejer har inddraget en del af fællesarealet, der arbejdes med sagen.

Nyt fra Pumpeudvalget

Alle pumperne er blevet renset og skyllet igennem i år. Kontingentet er uændret på 60 kr. pr. medlem pr. år.

Nyt fra Fællesudvalget

Der har været afholdt generalforsamling og referatet derfra kan ses på hjemmesiden www.reedtzholm.dk under Links.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

JB holder i uge 41 møde med Christian von Benzon, som bestyrelsen foreslår som dirigent til den ekstraordinære generalforsamling, for at drøfte proceduren for valget mm.

Opgaver til den kommende generalforsamling blev fordelt.

Listen over kandidater, der stiller op til de forskellige poster, til bestyrelsen blev gennemgået. Der mangler stadig kandidater til posten som interne revisorer.

BESLUTNINGSSAGER

De interne revisorers kritik blev gennemgået. Det blev besluttet at alle i bestyrelsen med udlæg skal bruge det fortrykte ark som Søren Wiencke, den nuværende eksterne kasserer, har foreslået, så der er bilag på alle udgifter. Det blev endvidere besluttet at alle bruger samme takster for kørsel som pr. 2020 er 3.52 kr. pr. km. Alle bilag skal godkendes af formanden, som de hidtil er blevet.

Næste bestyrelsesmøde skal være hurtigt efter at den nye bestyrelse er blevet valgt.

INDKOMMEN POST

Henvendelse fra RV 181 med klage over det seneste efterarbejde i relation til arbejdet med vandafledningen af overfladevand og afleverings-protokollen. Klagen vil blive behandlet af den nye bestyrelse.

IR/september 2020