Link
Grundejerforeningen Reedtzholm, Bestyrelsen
Bestyrelsesmøde den 15. nov. 2015 kl. 10.00 hos Bent, 146
Til stede: JB, AM, BT, KN, BJ.
1. AM Godkendelse af referat. Godkendt
2. BT Foreningens økonomi pr. 15. nov. 2015 Er stadig robust.Kassebeholdning:     3.966 kr.
Bankindestående: 418.414 kr.
Bank, Vejfond       256. 587 kr.
3. JB Indgået postBrev fra RhV 181, der også berører RhV 180 og RhV 181
Brev fra RhV 121, Rhv 76
Adgang til det elektroniske arkiv: hvordan kan andre i bestyrelsen få det?
JB undersøger adgang til elektronisk arkiv
4 AM
 

 

AM/

BT

OrienteringssagerLandsmøde og generalforsamling i Fritidshusejernes Landsforening. FL er en landsdækkende forening, der siger på at varetage sommerhus- og fritidshusejeres interesser. Se mere: www.mitfritidshus.dk
Sædvanen tro var der på landsmødet oplæg fra gæster.Knud Erik Bang fra foreningen Danske Vandløb holdt et oplæg, der præsenterede foreningen. Den er fra 2012 og er en forening for ålav, landbrugsforeninger, grundejerforeninger og fritidshusejersforeninger der har økonomiske og anvendelsesmæssige intresse i forbindelse med vand og oversvømmelser. Se mere om Danske Vandløb på www.danskevandloeb.dkFormanden fra Parcelhusejernes Landsforening, Allan Malskær, præsenterede foreningen med et spændende oplæg. Han omtalteFritidshusejernes Landsforenings samarbejde med advokater i rosende vendinger. Se mere www.parcelhus.dkNye mailadresser. Vi høster fortsat mailadresser’Når medlemmer skifter mailadresser og vi ikke får den nye,   modtager medlemmet ikke længere referater og orienteringsbreve eller andet materiale fra bestyrelsen. 
 

 

 

 

Til hjemmesiden

Ændringer af mail sendes til AM

 

 

 

5. BJ/JB 

JB

 

JB

JB

Nyt fra udvalgene Det grønne udvalg
Rhv 173 Skel markeret
Hæk ved RhV 29 er nu fjernet. Stubbene skal graves væk, så SEAS kan komme til at arbejde på stedet.
Gf Strandgaarden: der forhandles om ved fælles indsats at beskære bevoksning i skellet.Aftale om høhøst med Arne Petersen
RhV 38 frist til 1.12. om tilbageskæring af hæk.Hjemmesideudvalget

Vandværk

Pumpelauget

Fællesudvalget for Grundejere på Enø.Der efterspørges fornyet henvendelse fra Fællesudvalget til Næstved Kommune om omdannelse af deklarationer for området til én lokalplan.

 

Demonstration af hjertestarter på Enø.

BJ kontakter gartneren

BT: Udk. til aft. om høhøst til næste møde.

 

Intet nyt

-do-

Intet nyt

KN og JB ber fællesudvalget om fornyet henvendelse

 

Intet nyt om tid for demonstr.

6. Øvrige orienteringssager Intet nyt.
7. JBJB Beslutningssager
Dispensationer – hvordan behandler man dem?Orienteringsbrev gennemgået og tilrettet. 

Det næste orienteringsbrev er det sidste, der sendes pr. post.

 

 

 

 

 

Dispensationer:fra sag til sag.

AM skriver endelig version.

 

 

De næste sendes kun via mail.

 

 

 

 

 

8. A. JB Drøftelser

 

 Pris og igangsættelse Helmers arbejde.
RhV 81. Det skyldige beløb på 17. 474 kr. er endnu ikke betalt.

Svar til RhV 181 drøftet.

 

Næste møde:

Onsdag den 6. januar 2016 kl. 13. 00 hos JB, sted: aftales.

BT forlader mødet.

OK
BT kon. advokat Lars Urup.
JB svarer.
8 B. AM Øget regnvand på GfR.Anmodning om analyse og rådgivning om tiltag drøftet. AM udbeder tilbud.
Mødet afsluttes i god ro og orden kl. 14.