Bestyrelsesmødet den 12. marts 2016

 

Bestyrelsesmøde lørdag den 12. Marts 2016 kl. 10 hos Bent. RhV 146.

TILSTEDE: Jørgen Bøchmann (JB), Agnete Munck (AM), Kurt Nielsen (KN), Bjørn Terkelsen (BT) og Bent Jørgensen (BJ)

1. AM Godkendelse af referat. Referat godkendt.
2. BT Foreningens økonomi Bank 410.720,87 kr. Vejfond 259.470,18 kr. Kasse 3.832,50 kr.

3. JB Indgået post

Klage fra ejerne af RhV 39,

Tilbagemelding fra ejerne af RhV 107, RhV 116, RhV 131 og RhV 157.

Div. post vedr. RhV 20 og RhV 23. 4.

Orienteringssager JB Status vedr. RhV 107, RhV 131 og RhV 157 vedr. beplantning.

BT Status for aftale om høhøst og anden beskæring. Aftalen søges at komme i stand. Der er ikke respons endnu. Alternativt indhenter vi tilbud fra to andre sider.

JB Status for henvendelse til RhV 116 vedr. deponering af jord. Der har været udvekslet kommentarer, og sagen bliver løst.

JB Aktuel situation vedr. RhV 6. Sagen ikke afsluttet, og der er oplagt materiale og bevoksning ud over fællesarealet. Bestyrelsen sender en fornyet klage til forvaltningen bilagt fotodokumentation.

JB RhV 38. Resultat af hegnssynssag. Hegnssynets kendelse var en positiv oplevelse, idet den imødekom bestyrelsens synspunkter, hvorefter vi imødeser, at tingene bliver bragt i orden. Ejeren betaler alle udgifterne til hegnsynet.

RhV 23. Hæk på fællesarealet ikke fjernet ved salg. Sagen verserer mellem køber og sælger/ejendomsmægler.

BT RhV 81 Status ved. fjernet båd. Sagen er ikke løst. Bestyrelsen betaler stadig for opbevaring hos vognmand. Der afsendes den tredje rykker med varsel om næste skridt.

5. JB Vandværket: Bestyrelsesmøde i vandværk 17/3 JB deltager.

KN Digegruppen: KN Møde i teknisk forvaltning. Undersøgelser om løsning af digesagen er i gang. Der foreligger ikke nogen løsning.

Der er aftalt et møde mellem Næstved Kommunes tekniske forvaltning og grundejerforeningerne på Enø den 6. april om regnvandshåndtering på Enø. AM deltager.

JB Fællesudvalget for Grundejere på Enø: Intet nyt

AM Fritidshusejernes Landsforening: Bestyrelsen indstiller, at vi melder os ud af Fritidshusejernes Landsforening.

6. Øvrige orienteringssager- intet.

7. Beslutningssager

JB Forslag om Indkøb og deponering af pumpe og slange til afhjælpning af medlemmers vandgener. Forslaget er vedtaget.

JB Forslag om Indkøb af 6-7 markeringssten der bringes ud og males hvide: Vedtaget. JB Forslag om svar til RhV 20, hvor hegnssynet går ind I sagen. Vedtaget.

RhV 35A forslag til svar på skrivelse af 16.1.2016. Svar er vedtaget.

JB Forslag til henvendelse til forvaltningen på baggrund af klager fra ejeren af RhV 39 om RhV 38. Vedtages: Klagen videresendes til kommunens forvaltning med bestyrelsens bemærkninger.

JB Forslag om kommende anmodninger om beskæring og hegnssyn.

8 a Drøftelser JB 1. udgave af ”Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen” Der afholdes et årsmøde inden generalforsamlingen med inviterede gæster til belysning af digesagen, samt håndtering af overfladevand på Reedtzholm. Mødet starter kl. 09.00 den 22. maj, og generalforsamlingen er kl. 10.00 som sædvanligt

9. Næste møde Næste møde den 3. april kl. 13.00 hos Bent.

BT forlader mødet.

8b- Drøftelser AM 1. udgave af rapport om vandgener fra Lars Kristensen. Rapporten gennemskrives og fremsendes til bestyrelsen til kommende behandling.

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 13.

Referent Agnete Munck.