Referat af bestyrelsesmøde den 5. jan. 2016

Referat af Grundejerforeningen Reedtzholm bestyrelsesmøde den 05. Jan 2016 kl. 13.30, hhv. kl. 14 for BT hos JB, Baggesensvænge 6, Næstved.
Tilstede: JB; KN; BJ; AM. …BT fra kl. 14.00.
Referat: AM

Punkt
0. Drøftelser
AM: Regnvandsgener: Tilbud på rådgivning modtaget.
Beslutning: Vi har modtaget det første tilbud. Prisen er samlet over 100.000 kr. Af økonomiske grunde vil bestyrelsen gå videre og indhente et tredje, alternativt tilbud, som skal være i et lavere prisleje.

BT ankommer kl. 14.00 og tiltræder mødet.

 1. AM: Godkendelse af referat.
  Referatet fra mødet den 15. nov. 2015 er godkendt.
 1. BT: Foreningens økonomi. Ser fin ud.
  Kasse 2.821,50 kr. Bank: 375.994,78, kr. Bank vejfond 298.462,14 kr.
 1. Indgået post:
  JB: Breve fra RhV 181.
  AM: RhV 112, RhV 157, RhV 183. Der er modtaget en mundtlig anmeldelse fra RhV 183 om interesse i vand-genesagens udvikling.
  AM: Tilbud på rådgivning vedr. Regnvandsgener.
  AM: Pumpelauget.
 1. Orienteringssager
  Nyt fra udvalgene

Det grønne udvalg
JB: Der er tilgået en fornyet henv. til ejeren af RhV 35 a om færdiggørelse af oprydning/beskæring.
JB: Der er tilgået en fornyet henv. til ejeren RhV 157 om beskæring af hegn. JB: Skriver til RhV 84 om skelmarkering.
JB:   Der er afsendt en anmodning om hegnssyn vedrørende  RhV 38.
BT:    RhV 81- tre rykkerskrivelser afsendt. Ej besvaret. Brev afsendt til advokat  04. jan. 2016.
Hjemmesideudvalget
AM:  Hjemmesideproblemer er løst. Mailadresser modtages stadig meget gerne.
JB:   Bemærkninger og tidsforbrug ved gennemgang af foreningens fysiske arkivmateriale.
AM:  Medlemsliste-styring aftales i samarbejde med BT.
AM: Vandværket: Der er ny e-mail adresse til vandværket.
Pumpelauget
BJ deltager i Pumpelauges generalforsamling den 23. januar
Fællesudvalget for Grundejere på Enø:
KN og JB har rettet henv. til Fællesudvalget for at bede Fællesudvalget om at rette fornyet henvendelse til Næstved Kommune vedrørende behov for ny lokalplan til afløsning af de forældede deklarationer.
Dige:
KN: Der er ikke noget nyt om hvornår Næstved Kommunes tekniske udvalg holder møde om diget. Fællesudvalget vil blive indkaldt.

 1. Øvrige orienteringssager : Intet nyt
 1. Beslutningssager
  JB: Forslag om en “vejmand”, til varetagelse af tilsyn af f.eks. skader på  veje og rabatter.
  BT er udnævnt til vejmand for foreningen.

AM: Generalforsamling 2016, deadllines for produktionen er aftalt.
AM sender TO-DO liste rundt
BT:  Budgetudkast 2017: Budgetudkastet 2017 blev gennemgået og rettet til.
JB:   Forslag til aftale om høhøst herunder klipning af andre områder. BT udarbejder udkast til aftale med Arne Petersen.

JB forlader mødet.
Beslutning om at betale JB for oprydning I arkivet: Vedtaget.
JB tiltræder mødet igen,

7 . Møder i Forår 2016
Søndag den 13. marts
Søndag den 3. april.

Mødet slutter i god ro og orden kl. 16.30.