Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2017

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 8. OKTOBER 2017 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) samt 1. suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. juli 2017 – Godkendt.

Nyt fra Kassereren (MW)

Foreningens økonomi pr. 3. oktober 2017:
Bank 309.220,18 DKK
Vejfond 555.200,47 DKK
Kasse 2.402,00 DKK
I alt 866.822,65 DKK

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Nyt fra Vandværket (JB) – Der udarbejdes p.t. information om konsekvenserne ved sammenlægningen med Karrebæk Vandforsyning. Informationerne udsendes, når de foreligger.

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – Intet nyt.

Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

 

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

R 38 – JB og BJ refererede fra et møde i forvaltningen om oplag.

R 51 – Afholdt hegnsyn vedr. opsat hegn viste, at hegnet var lovligt placeret. Det anvendte materiale er dog i strid med Ordensreglementet. Dette ligger dog udenfor Hegnsynets område. Grundejerforeningen foretager sig ikke yderligere i sagen.

R 79 – Opstillet container. Sagen er sendt videre til retslig afgørelse.

Orientering om mægling i forbindelse med klage over skyggegivende træer.

Orientering om igangværende forsøg på mægling i forbindelse med klage over udsigtshæmmende beplantning.

Klage over græsslåning udenfor den fastsatte tid. Klagen viderebragt.

Status over Nabohjælps-projektet. Bestyrelsen indkøber skilte og placerer dem ved indkørslerne til Reedtzholmvej.

Ny affaldsordning forventes igangsat i slutningen af 2018. Der foreligger endnu intet konkret.

 

Orientering om to indbrud – heraf det ene udført ’professionelt’ i et hus, der var sat til salg.

Orientering om henvendelser fra to grundejere, som mener, at bestyrelsen ikke tager sit arbejde tilstrækkelig seriøst.

BESLUTNINGSSAGER

R 117 – Henvendelse angående bekæmpelse af frøspredende ukrudt.

R 122 – Krav til ejer om fjernelse af trævæg fra tidligere carport, som var placeret på fællesarealet.

Henvendelser til to grundejere, hvis beplantninger indskrænker to stier til en bredde på 1,5 m, hvor bredden skulle være 3 m.

Krav til en grundejer, hvis hæk står ca. 4 m inde på en fælles parkeringsplads, om at hækken flyttes, og området reetableres.

Krav til en grundejer, der mangler markering af skel mod fælles parkeringsplads, om opsætning af markering, beskæring/fældning af nogle mindre træer samt fjernelse af en stor busk på fælles parkeringsplads.

Ønske fra en grundejer om, at bestyrelsen går ind i en sag med en for høj bebyggelsesprocent. Ejeren henvises til at søge dispensation i Forvaltningen.

DRØFTELSER

Slåning af tagrør – Enkelte grundejere i første række mod vandet har i årenes løb slået tagrørene ud for egen grund for at få en bedre vandudsigt.

Skiftende bestyrelser – ej heller den nuværende – har blandet sig heri.

Sidste vinter blev der imidlertid slået tagrør udfor en grund, hvor ejeren efterfølgende klagede over det skete. Ydermere modtog bestyrelsen fra anden side en henvendelse om, at de afslåede tagrør fra flere nærliggende grundes engarealer på grund af højvande havde samlet sig i en massiv bunke til skade for plantevæksten.

På baggrund af disse henvendelser så bestyrelsen sig nødsaget til at undersøge hvilke regler, der gælder for slåning af tagrør. Og blandt andet oplyser Næstved Kommune, at følgende gælder: ’Hvis man vil slå rørskov, som ikke tidligere regelmæssigt er slået, vil det kræve en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3. ………. Det afslåede materiale skal fjernes fra området, så det ikke kvæler strand-engsplanterne.’

Næste møde: Lørdag 6. januar 2018 kl. 10 hos ST, Reedtzholmvej 183.

Rettelse af seneste referat: Nærmeste hjertestarter hænger på forsiden af Stølsgården, Enø Kystvej 182.