Referat af bestyrelsesmøde 7. februar 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 7. FEBRUAR 2019 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) og suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. november 2018. Godkendt.

Nyt fra Kassereren (MW): Foreningens økonomi pr. 17.01.2019:

Foreningskonto kr. 535.936,40
Vejfond               kr. 334.095,18
I alt                      kr. 870.031,58

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – KN orienterede specifikt om cykelruter og generelt om FU’s erfaringer med lokalplaner.

Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

Nyt fra Det Grønne Udvalg (BJ). Der rettes henvendelse om jord-efterfyldning efter nedlægning af dræn.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Orientering om tilbud ved reparation af stikveje. Tilbuddene indgår i materialet til generalforsamlingen 2019.

Store sten liggende i depot. Stenene tilbydes interesserede grundejere. Henvendelse til Bent Jørgensen, tlf. 24 82 79 91.

Henvendelse vedr. Natura 2000-ruten. Fremsættes som forslag på generalforsamlingen 2019.

En grundejer udførte juleaften færdselsmæssig chikane mod et bestyrelsesmedlem med efterfølgende verbal og fysisk chikane på bestyrelsesmedlemmets bopæl. Chikanen blev dog afbrudt, da en anden grundejer kom forbi.

 

Nyt om diget. Desværre intet nyt – det er som om, at projektet er gået lidt i stå fra Næstved Kommunes side.

Fælles beskæring i skellet mod Strandgården. Godkendt.

Beskæring af rodskud på fællesarealet – især ved Reedtzholmgården. Færdiggjort.

Renovationskørsel på stikvejene især på vendepladser. Der rettes henvendelse til Forvaltningen.

Status for jordarbejde – FIBIA. Der rettes henvendelse til FIBIA om efterfyldning af huller.

Grundejers manglende imødekommelse af anmodning om beskæring af bevoksning. Der anmodes om et hegnssyn.

Manglende kontaktoplysninger – til orientering: Kontakten til en grundejer om tyveri på ejendommen blev vanskeliggjort og forsinket, da grundejerforeningen ikke havde mailadresse eller telefonnummer på ejeren (telefonnummeret fandtes heller ikke hos KRAK). Derfor anbefales det, at grundejerforeningen er i besiddelse af enten mailadresse eller telefonnummer på alle grundejere.

Rævejagt – til orientering: Der har været afholdt to rævejagter i 2018/2019. Ved jagten i december 2018 blev der skudt 2 ræve ved Overdrevsgården og på Overdrevet. Ved jagten i januar 2019 var der absolut inden kontakt med ræve – hverken spor, lugt, ekskrementer eller øjenkontakt. De seneste år er alene nedlagt hunræve, hvilket nedsætter tilvæksten med 4-7 dyr det efterfølgende forår.

BESLUTNINGSSAGER

Forslag om indkøb af hjertestarter. Fremsættes som forslag på generalforsamlingen 2019.

Forslag om ændring af Ordensreglementet. Fremsættes som forslag på generalforsamlingen 2019.

DRØFTELSER

To-do-liste for generalforsamlingen 2019 blev gennemgået.

Udkast til Skriftlig Beretning til generalforsamlingen 2019 blev drøftet.

Næste møde: 21. marts