Referat af bestyrelsesmøde 6. marts 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 6. Marts 2021 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Mødet blev afholdt via Skype.

Tilstede var: Jørgen Bøchmann (JB), Bent Jørgensen (BJ), Lars Jakobsen (LJ), Simon Hoff Kunze (SHK)

Martin er indtrådt som næstformand og Simon som sekretær.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Referat fra bestyrelsesmøde den d. 14. Februar blev godkendt.

Foreningens økonomi pr. 6. Marts 2021

Foreningskonto 201.627,50
Vejfondskonto 505.254,77
Total 706.882,27

Nyt fra Det Grønne Udvalg

Bent og Martin mødes med RV110, 111 og 113 for at se på trekantsområdet.

Det er ikke lykkedes at finde frem til hvem der har påkørt to forskellige vejskilte.

Nyt fra Pumpelauget

Intet nyt.

Nyt fra Fællesudvalget

Simon påtager sig opgaven som kontaktperson indtil næste generalforsamling.

BESLUTNINGSSAGER

Generalforsamlingen 2021

Det blev besluttet at generalforsamlingen afholdes d. 9. Maj 2021 ved fysisk fremmøde så vidt det er muligt.

To-do liste i forhold til generalforsamlingen er gennemgået.

Simon overtager Idas roller i samarbejde med Jørgen.

Status for de armerede indkørsler

Vi afventer indstilling fra John Larsen.

Bådebrolauget og det videre forløb
Der blev i sidste referat opfordret til, at alle med en interesse kunne henvende sig vedr. Deltagelse i et Skype møde. Der kom kun én henvendelse. Der udsendes en ny invitation.

Lys i hjertestarter skab
Vi afventer fortsat løsningsforslag fra firmaet.

Status for RV38 og 39
Vi afventer svar fra forvaltningen vedr. RV38. Der foreligger intet nyt vedr. RV39.

Status for stikveje
Vi afventer rapport fra Teknologisk Institut der forventes forventes klar i marts.

Tilbagemeldinger vedr. udsendte anmodninger
Bent og Martin holder møde med tre af de berørte grundejere i løbet af marts.

Henvendelse fra Bo Spottag RV136
En sådan sti som er foreslået vil gå igennem Næbbet der skal friholdes for slåning, det er derfor ikke muligt at anlægge stien.
Lars og Simon gennemgår det eksisterende stisystem for huller og sten der vanskeliggøre græsslåning. Dette udbedres så stien holdes tilgængelig.

Kørsel på rabatten ved RV 145-146-147
Punktet udsættes til næste møde.

Vedrørende RV138
Punktet udsættes til næste møde.

Ajourføring af hjemmesiden
Bestyrelsen gennemgår hjemmesiden og stiller forslag til ændringer til næste møde.

Forslag om et nyt Vejudvalg
Forslaget stilles til generalforsamlingen. Der gives besked til dem der oprindeligt har stillet forslaget.

Forslag om et nyt Grønt Udvalg
Forslaget stilles til generalforsamlingen af Lars Jakobsen og Susanne Parbst.

Forslag til GF21 fremsat af bestyrelsen
Der fremsættes løsningsforslag til udbedring af stikveje samt forslag om kontingentforhøjelse.
Det vurderes inden næste bestyrelsesmøde om forslaget fra GF2020 vedr. Bådebrolauget skal stilles igen uændret eller med ændringer.

INDKOMMEN POST

Udsættes til næste møde.

NÆSTE MØDE

Næste møde fastsættes til søndag d. 21. Marts kl. 10:00.

SHK/marts 2021