Referat af bestyrelsesmøde 6. januar 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 6. JANUAR 2018 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) samt 1. suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. oktober 2017 – Godkendt.

Nyt fra Kassereren (MW)

Foreningens økonomi pr. 29. december 2017:
Bank 491.790,65 DKK
Vejfond 334.095,18 DKK
I alt 825.885,83 DKK

Kontantkassen er nedlagt og pengene er flyttet til grundejerforeningens almindelige konto.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Nyt fra Vandværket (JB) – Sammenlægningen med Karrebæk Vandværk er nu foretaget – rent juridisk.

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – der er Digemøde 27. januar 2017.

Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

 

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

R 2Hæk på fælles parkeringsplads ved R2 er fjernet på grundejerforeningens regning.

R 6 – grusbunke samt bevoksning på fælles parkeringsplads fjernes.

R 38 – fornyet henvendelse til forvaltningen på grund af tiltagende oplag.

R 79 – Container placeret i strid med Ordensreglementet. Foreningen afventer dato for behandling ved Retten i Næstved.

R 122Plankeværk på fællesarealet er fjernet af ejeren.

R 137/138 – Verserende sag om udsigtshæmmende beplantning er udsat, da den forventede beskæring og fældning ikke var foretaget.

To henvendelser fra forvaltningen om partshøring i forbindelse med nabostridigheder blev drøftet.

Skader på stikvej i forbindelse med byggeri er udbedret af byggefirmaet.

2 ulovligt oplagte skydepramme i naturbeskyttet område er fjernet af ejerne efter anmodning.

Rævejagt foretaget. På vort område blev én ræv set – men ikke skudt.

Henvendelse om huller i belægningen på stikvejene. Der udarbejdes en plan for renovering af samtlige stikveje. Arbejdet fremmes mest muligt. Aktuelle større skader repareres snarest muligt.

Ny renovationsordning. Tre valgmuligheder. Der tages stilling på den kommende generalforsamling.

Nabohjælp-skilte er opsat ved de 2 indkørsler til Reedtzholmvej.

Henvendelse til to grundejere om markering af skel mod fællesområde. Anmodningen fremsendes af ’Det Grønne Udvalg’.

Fremtidig form for opkrævning af kontingent til grundejerforeningen. Forslag fremlægges på den kommende generalforsamling.

Efterreparation på stamvejen – af tidligere opgravning fra Næstved Kommune – er foretaget af Næstved Kommune.

BESLUTNINGSSAGER

R 2 – anmodning om hegnssyn fremsendes.

R 38 – anmodning om hegnssyn fremsendes.

R 164Anmodning om beskæring ikke efterkommet. Der sker fornyet henvendelse. Beskæring foretages eventuelt på ejerens regning.

Mulighed for anden entreprenør til græsslåning på fællesarealer. BJ tager kontakt til andre entreprenører.

Næste møde: Torsdag 1. marts 2018 kl. 16 hos IR i Svogerslev.