Referat af bestyrelsesmøde 4. juni 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. juni 2018 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) og suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. april 2018 – godkendt.

Nyt fra Kassereren (MW) – Foreningens økonomi er uændret i forhold til seneste best.møde.

Nyt fra Fællesudvalget (KN) og Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Beskæring på grund foretaget umiddelbart inden hegnsynet. Kendelse fra Hegnsynet 18.4.18: Markering af skel henvises til afgørelse ved direkte søgsmål.

Klage over skyggegivende træer: Advokat inddraget – 2 træer fældet. Afgørelse om 3. træ træffes mellem parterne i efteråret.

Delvis beskæring på grund foretaget umiddelbart inden hegnsynet. Kendelse fra Hegnsynet 12.4.18: Deadline for resterende beskæring er 1.8.18.

BESLUTNINGSSAGER

Valg til sekretær: Susanne Teilmann R183 blev valgt.
Valg til bestyrelsens repræsentant i Pumpelauget: Bent Jørgensen R146 blev valgt.
Valg til bestyrelsens repræsentant i Fællesudvalget: Kurt Nielsen R126 blev valgt.
Valg til Det Grønne Udvalg: Bent Jørgensen R146 blev valgt til formand for udvalget. Desuden fortsætter Ida Rostgaard R7. Nyvalg Kurt Nielsen R126.
Ida Rostgaard R7 fortsætter som tovholder vedr. udarbejdelse af lokalplan.
Susanne Teilmann R183 er tovholder vedr. dige/kystbeskyttelse.
Jørgen Bøchmann R135 er tovholder vedr. afvanding.
Anmodning om markering af skel fremsendes via grundejerforeningens advokat.
Sag mellem 2 grundejere vedr. udsigtshæmmende beplantning. Længe-verserende sag om udsigtshæmmende beplantning: Vi håber på et forlig mellem parterne.
Klager over den forgangne høhøst – herunder 2 døde rålam. Muligheden for en anden entreprenør undersøges.
Klage over forløb af årlig ’teknofest’. Klagerne henvises til henvendelse til politiet.
Bestyrelsen retter henvendelse til Nielsen & Risager vedr. generne fra overfladevand.
Klager over samleskab placeret på friarealet for enden af en grund: Næstved Kommune har bestemt ’hvor skabet skal stå’!