Referat af bestyrelsesmøde 31. januar 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 31. januar 2021 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Mødet blev afholdt som et webmøde vha. Skype

Tilstede var: Jørgen Bøchmann (JB), Bent Jørgensen (BJ), Lars Jakobsen (LJ), Martin Almosetoft (MA), Ida Rostgaard (IR), Simon Hoff Kunze (SHK)

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. januar 2021 blev godkendt.

Foreningens økonomi
Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. 31.1.2021

Foreningskonto: 49.588,30
Vejfondskonto: 505.254,77
Total: 554.843,07

Nyt fra Det Grønne Udvalg
Hækaffald på fællesarealet er efter anmodning fra Det Grønne Udvalg nu fjernet af ejeren til den pågældende grund.

Nyt fra Pumpelauget
Intet nyt.

Nyt fra Fællesudvalget
Intet nyt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Igangværende sager i Det Grønne Udvalg

Der Forberedes et brev til de grundejere, der har for bred bevoksning i deres skel ud til fællesarealerne, samt de grundejere der ikke har markeret deres skel.

På stikvejen ved RV 138 – 148 bliver vejrabatten kørt op i den ene side af vejen, sandsynligvis af en af grundejerne på vejen, hvilket ødelægger vejen til gene for alle der bor der. Bestyrelsen drøftede forskellige handlingsmuligheder.

  • Alle opfordres til at køre på selve vejene og ikke ude i rabatterne, da ødelagte rabatter vil medføre øgede udgifter til at vedligeholde vejene. Det gælder på både stikvejene og på stamvejen.
  • Rævejagten på Enø, der var planlagt til den 16. 1. 2021, er udsat indtil videre.

BESLUTNINGSSAGER

Økonomi, regnskab og budget

Kassereren (LJ) har overtaget ansvaret for foreningens økonomi for dette år 2021 fra firmaet Plusbogføring. Plusbogføring sender kontingentopkrævningerne ud midt i februar med betalingsfrist i marts.

Ud fra budgettet for 2022 blev bestyrelsen enige om, at fremsætte forslag på den kommende generalforsamling, om at øge kontingentet på foreningskontoen med 200 kr. fra januar 2022.

Renovering eller reparation af stikvejene

Der afventer et tilbud fra Teknologisk Institut mhp. rådgivning i forhold til om stikvejene kan nøjes med en reparation eller om en større renovering er nødvendig.

Oversigt forhold ved udkørsel fra stikvejene

Bent (BJ) og Simon (SHK) har undersøgt, hvor omfattende problemet er. Der er tre steder, hvor oversigtsforholdene bør forbedres. De tre grundejere får brev om at klippe deres bevoksning ned i overensstemmelse med Deklarationen.

Vedrørende hjertestarter

Der bliver sat et skilt op ved hjertestarteren i samarbejde med grundejeren på RV 133.

En hjerteløber har gjort bestyrelsen opmærksom på, at der mangler lys i hjertestarterskabet. Der indhentes tilbud fra Hemmingen El på at få installeret lys i hjertestarterskabet.

IR/februar 2021