Referat af bestyrelsesmøde 30. marts 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 30. Marts 2021 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tidspunkt: 13:00

Sted: hos Lars på Reedtzholmvej

Tilstede: Jørgen Bøchmann (JB), Martin Almosetoft (MA), Bent Jørgensen (BJ), Lars Jakobsen (LJ), Simon Hoff Kunze (SHK)

FASTE ORIENTERINGSSAGER

 1. Foreningens økonomi
  Vejfondskonto: 504.521,47
  Foreningskonto: 219.532,61
  Total: 724.054,08
 2. Nyt fra Det Grønne Udvalg
  Intet nyt.
 3. Nyt fra Pumpelauget
  Intet nyt.
 4. Nyt fra Fællesudvalget
  Byrådet har d. 23. Marts vedtaget at give endelig tilladelse til kystsikrings-projektet.

ØVRIGE SAGER

 1. Status for de armerede indkørsler
  Der afventes svar fra flere grundejere vedr. Hævd.
 2. Bådebrolauget og resultat af møde d. 28/3
  Der blev afholdt et godt og konstruktivt møde med tre bådejere der har/har haft båd liggende. Det er aftalt at LJ og MA møder op torsdag d. 1. April hvor bådebroen udlægges.
 3. Rapport fra Teknologisk Institut vedr. Stamvej og stikveje
  Bestyrelsen udarbejder en række mulige løsningsforslag til generalforsamlingen. Rapporten fra Teknologisk Institut udsendes sammen med indkaldelsen til GF.
 4. Konklusion på Lars og Simons besigtigelse af stien langs engen
  Der er en del mindre huller og tuer langs stien, det vurderes at det ikke er nødvendigt at foretage udbedringer. Hullerne opstår generelt i forbindelse med større byggeri hvor der anvendes tunge maskiner, det er naturligvis de grundejere der får udført dette arbejde der er ansvarlige for, at eventuelle skader på terrænet udbedres efter endt byggeri. Tuerne fremkommer ved manglende græsslåning.
 5. Rabat opkørt ved vendeplads ved vandværket
  MA kontakter de omkringliggende grundejere med henblik på at få opklaret hvem der er ansvarlig for skaderne og sikre, at disse skader udbedres.
 6. Indkøb af scanner/printer S/H
  Der indkøbes en scanner/laser printer til brug for bestyrelsens kasserer.
 7. Dagsorden til generalforsamlingen
  Ingen bemærkninger.
 8. Bestyrelsens skriftlige beretning
  Beretningen er gennemgået og tilrettes inden indkaldelsen til GF udsendes.

INDKOMMEN POST

 1. Klage fra RV138 over parkering på rabatten
  Vi besvarer klagen direkte og retter henvendelse om at der ikke parkeres i rabatten.
 2. Ønske om aktindsigt fra Susanne Parbst
  a)
  Dokumentation for aftalen med Næstved kommune, herunder det specifikke areal som kommunen har fået overdrage
  b) Har Grundejerforeningen et matrikelkort over området ved busstoppestedet, hvor det areal som tilhører Grundejerforeningen Reedtzholm er afbilledet?
  c) Dokumentation/oplysning om indgået aftale med grundejeren af Enø Kystvej 131 og evt. andre relevante interessenter

  Bestyrelsen vedtog at rette henvendelse til ejeren af Enø Kystvej 131, om denne var bekendt med en aftale om slåning af græsset på det tilstødende græsområde. Da ønsket om aktindsigt skal ses i forlængelse af det stillede forslag om ”kommissorie for Det Grønne udvalg”, som fremsættes på den kommende generalforsamling af Susanne Parbst og Lars Jakobsen, vedtog bestyrelsen at bede Susanne Parbst fremsætte ønsket efter generalforsamlingen, idet det ønskede materiale ikke alene skal findes i foreningens eget arkiv, men også ved henvendelse til Næstved kommune samt ved gennemgang af mindst 15 års gammelt materiale, som er afleveret i Næstved lokalhistorisk arkiv.
 3. Klage fra Mette Jørck vedr. Forkert tekst i udsendt opkrævning
  Klagen er allerede besvaret. Bestyrelsen beklager fejl i teksten på udsendt opkrævning, fejlen er blevet rettet.

NÆSTE MØDE

Den 17. April kl. 13:00 hos MA