Referat af bestyrelsesmøde 30. juli 2017

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 30. JULI 2017 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) samt 1. suppleant Kurt Nielsen (KN)

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. juni 2017 – Godkendt.

Nyt fra Kassereren (MW)

Foreningens økonomi pr. 30. juli 2017:
Bank 309.220,18 DKK
Vejfond 476.288,00 DKK
Kasse 2.402,00 DKK
I alt 787.910,18 DKK

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Nyt fra Vandværket (JB) – ST og BJ orienterede om Plenarmødet i Reedtzholm Vandværk, lørdag 22.07.17, hvor der blev vedtaget en sammenlægning af Reedtzholm og Karrebæk Vandværker. Der udsendes snarest information fra Reedtzholm Vandværk til grundejerne om konsekvenser af sammenlægningen.

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – Bestyrelsen opfordrer alle grundejere til at gå ind på hjemmesiden www.fibia.dk/enø, hvor man kan læse mere om, hvordan man får fibernet i sit hus mod betaling. Fristen for tilmelding er 31. august 2017.

Nyt fra Pumpelauget (BJ) – En klage over pumpestøj er løst tilfredsstillende.

 

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

R 6 Anmodning om fjernelse af frøspredende ukrudt (jfr. Ordensreglementet) er ikke

imødekommet. Sagen sendes til foreningens advokat.

R 38 – en repræsentant fra bestyrelsen holder møde med Næstved Forvaltning vedr. oplag på grunden. Det blev besluttet at anmode om et hegnssyn for at få effektueret hegnssynets kendelse fra 2008 og gentaget i 2016.

R 51 – Sagen om den u-indregistrerede autocamper er ikke længere aktuel, da autocamperen nu er indregistreret.

R 79 – Anmodning om fjernelse af opstillet container, delvis på fællesarealet er ikke imødekommet. Sagen overdrages til foreningens advokat.

Bestyrelsen har modtaget en genbo-klage over høje træer på en grund. Træerne skygger for solen hos genboen. Klageren orienteres om, at en juridisk afgørelse på en sådan sag kun kan findes gennem en retssag, som klageren i givet fald skal anlægge.

Nabohjælp-arbejdsgruppen har uddelt materialet i postkasserne. Der placeres Nabohjælp-skilte ved de 2 indkørsler til Reedtzholmvej.

Fællesudvalget ønsker ikke at medvirke til demonstration af hjertestarter.

Find udførlige videoer om anvendelse af hjertestarter her:

Trygfonden: https://www.youtube.com/watch?v=M0NaX99wItw

Falck: https://falck.23video.com/video/11879241/hjertestarter-demonstration

I begge grundejerforeningens udhængsskabe hænger information om, hvor den nærmeste hjertestarter findes. Nærmeste hjertestarter kan også findes via Trygfondens hjertestarter-app, som viser nærmeste hjertestarter, ligegyldigt hvor i Danmark du befinder dig. Nærmeste hjertestarter hænger på forsiden af Strandgården, Enø Kystvej 182. Hjertestarteren er i øvrigt enkel at bruge, da den ’begynder at tale og give udførlig forklaring’ i det øjeblik, den aktiveres.

Drøftelse af høj bevoksning i skellet

Bestyrelsen har besluttet kun at påtale for høje skelbevoksninger, hvis bestyrelsen modtager en klage eller i det tilfælde, hvor ejendommen skal sælges (både ejendomsmægler og grundejer orienteres i givet tilfælde).

Næste møde: Søndag 8. oktober 2017 kl. 9.30 hos Bent, Reedtzholmvej 146.