Referat af bestyrelsesmøde 3. juli 2020

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. JULI 2020

I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ)/Formand for Det Grønne Udvalg, Jørgen Bøchmann (JB)/Formand for Grundejerforeningen Reedtzholm og medlem af Det Grønne Udvalg, Ida Rostgaard (IR) medlem af Det Grønne Udvalg, Susanne Teilmann (ST)/Sekretær samt Kurt Nielsen. IR var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. juni 2020

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. 3. juli 2020:

Foreningskonto: 580.938
Vejfondskonto:  456.862
Total: 1.037.800

Foreningens eksterne revisor Søren Wienke orienterede om sit arbejde indtil dato og oplyste, at 5 grundejere var i restance for 2018 og 15 for 2019.

Disse sendes til inkasso.

For 2020 mangler 20 endnu at betale kontingent.

Den kommende Generalforsamling blev drøftet.

Nyt fra Fællesudvalget. Der afholdes Generalforsamling 21. august 2020.

Nyt fra ’Det Grønne Udvalg’.

Høhøsten er afsluttet. Klipning af resterende græs på fællesarealerne påbegyndes, ligesom reparation af huller i stikvejene og nødvendig udlæg af stabilt på vendepladserne. Anmodninger om beskæringer af bevoksning efterkommes planmæssigt.

Arbejdet med bortskaffelse af overfladevand er afsluttet. Mindre efterfyldninger med jord foretages i den kommende tid.

Drøftelse af skiltning og udstilling på fællesarealet i forbindelse med loppemarked.

En tidligere bestyrelsesbeslutning om, at dette kun accepteres i forbindelse med almindelig oprydning over en weekend blev igen vedtaget. Dette betyder, at der rettes henvendelse til et eksisterende, permanent loppemarked. IR tog forbehold i denne sag.

Kurt Nielsen meddeler, at han melder sig ud af bestyrelsen.

ST/14.7.2020