Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2016

Tilstede: Bent Jørgensen (BJ), Freddy Petersen (FP), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST)

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. september 2016.
Godkendt.

2. Nyt fra Kassereren
Foreningens økonomi pr. 31.10.2016:
Bank 445.661
Vejfond 284.345
Kasse 2.402
I alt 732.408

FASTE ORIENTERINGSSAGER
3. Nyt fra Vandværket. Forslag om sammenlægning mellem Karrebæk Vandværk og Reedtzholm Vandværk. Bestyrelsen har vedtaget at anbefale sammenlægningen.

4. Nyt fra Digeudvalget. Intet Nyt.

5. Nyt fra Vandafledningsudvalget. Intet Nyt.

6. Nyt fra Fællesudvalget. Forslag om oprettelse af et andet fællesorgan drøftes. Der er valgt ny formand, Jette Johnsen. Grundejerforeningen Egemosegår har udmeldt sig af Fællesudvalget.

7. Nyt fra Pumpelauget. Grundejerforeningens økonomiske andel af nye pumper er ca. 28.000 kr.
ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

8. Information om lovligheden af henvendelse fra grundejerforeningen til ejendomsmægler i forbindelse med salg.

9. R 6 Sagen er afsluttet – kommunens og grundejerforeningens krav er opfyldt.

10. JB refererede fra møde i forvaltningen ang. tolkning af deklarationen

11. JB refererede fra møde med politiet ang. påsatte brande. Der fremsendes materiale om tidligere brande til politiet.

12. Henvendelse vedr. udlån af metaldetektor til medlemmerne samt
vedr. loppemarked.

13. Henvendelse om oplag af meget brandbart materiale hos nabo. Næstved Kommune har påtaleretten.

14. Forslag om opsætning af videokamera i forbindelse med pyromanbrande. Opsætning er ulovlig.

BESLUTNINGSSAGER
15. Materiale om anlæggelse af petanquebane modtaget. Indgår som et punkt på grundejerforeningens generalforsamling i 2017.

16. Afvanding af sø – opfølgning på henvendelse fra R 76. Bestyrelsen indhenter tilbud fra 2 kloakmestre. Sagen behandles derefter på generalforsamlingen. (MW)

17. I en verserende sag imødekommes ønsket om aktindsigt.

18. Høhøst 2017. Tilbud om flytning af sten accepteret. Der forhandles med entreprenøren. (FP)

19. Metaldetektor er indkøbt. Ved henvendelse til Bent Jørgensen ydes assistance med at finde skelpæle.

20. Generalforsamling 2017. Generalforsamling i Grundejerforeningen Reedtzholm afholdes 28. maj 2017 på Smålandshavet.

21. Links til Reedtzholm vandværk, Fællesudvalget samt Pumpelauget lægges ind på vores hjemmeside.

22. Orienteringsbrev for 2016 – godkendt

23. Kommende bestyrelsesmøder 11.02.2017 og 10.04.2017