Referat af bestyrelsesmøde 28. januar 2020

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 28. JANUAR 2020 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ)/Formand for Det Grønne Udvalg, Jørgen Bøchmann (JB)/Formand for Grundejerforeningen Reedtzholm, Ida Rostgaard (IR)/Næstformand for Grundejerforeningen Reedtzholm og medlem af Det Grønne Udvalg, og Susanne Teilmann (ST)/Sekretær. IR var mødeleder. Morten Wilhelmsen var fraværende.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. oktober 2019. Godkendt.

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. 28.januar 2020:

Foreningskonto: 514.103,15
Vejfondskonto:  334.095,18
Total: 848.198,33
Restancer: 51.300,00 = 54 medlemmer

Nyt fra Fællesudvalget (FU): Intet

Nyt fra Pumpelauget: Intet

Nyt fra Det Grønne Udvalg:

OVERFLADEVAND

  • I forbindelse med den kommende Generalforsamling 2020 er der truffet aftale med Ingeniør Søren Jensen, Lyngkilde A/S om, at denne fra kl. 9.30-10.00 besvarer

spørgsmål om projektet vedrørende overfladevand.

  • Orientering om aktuelle sager.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

  • Orientering om mødet vedrørende lokalplan: I forbindelse med, at der skal udarbejdes Lokalplan for 8 sommerhusområder på Enø, ønskede Næstved Kommune, at der skulle være besigtigelse af alle de pågældende sommerhusområder. For Grundejerforeningen Reedtzholm var denne besigtigelse 6. december 2019. Her i deltog Jette Joensen fra Fællesudvalget, en jurist og en byggesagsbehandler fra Næstved Kommune samt Bent Jørgensen, Kurt Nielsen og Ida Rostgaard fra Bestyrelsen i Grundejerforeningen Reedtzholm

Inden besigtigelsen havde Bestyrelsen pr. mail bedt medlemmerne af grundejerforeningen om forslag til, hvad de ønskede at beholde i den nuværende deklaration, og hvad de gerne ville af med. Ud fra de tilbagemeldinger blev der skrevet at oplæg til besigtigelsen. Oplægget blev delt ud til alle deltagere i besigtigelsen.

ORIENTERING OM DIGE

  • Digets placering over engarealet ved busvendepladsen er planlagt til at følge skellinjen for de nærliggende parceller.

KASSERERENS OPGAVER ER OVERLADT TIL EN REVISOR

  • Foreningens kasserer, Morten Wilhelmsen, udtræder med øjeblikkelig virkning af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager. Kassererens opgaver er overgået til en ekstern revisor.
  • Der er modtaget ændringsforslag til Ordensreglementet til den kommende generalforsamling – om armering.

DRØFTELSER

Oplæg til foreningens advokat vedrørende fjernelse af ulovligt armerede indkørsler blev drøftet.

Da IR er inhabil deltog hun ikke i denne drøftelse.