Referat af bestyrelsesmøde 25. november 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 25. NOVEMBER 2018 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) og suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. oktober 2018. Godkendt.

Nyt fra Kassereren (MW): Foreningens økonomi pr. 19.11.2018

Foreningskonto kr. 416.424,39
Vejfond kr. 334.095,18
I alt kr.750.519,57

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – Hvis de lokale grundejerforeninger ønsker en fælles lokalplan, kan ønsket vedtages på de respektive grundejerforeningers generalforsamlinger, hvorefter FU retter en fælles henvendelse til kommunen.

Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Forsinket opkrævning af kontingent. MW redegjorde for forløbet.

Aftale om høhøst. Aftalerne med Christian Hansen og de offentlige myndigheder er nu underskrevet.

Status på overfladevandsgener. Vedrørende R 180-181-182-183. Forslag og tilbud fra Christian Hansen, Overdrevsgården, godkendt. Arbejdet påbegyndes til foråret 2019. Vedrørende R 121 tages situationen op til foråret.

Rodskud på fællesarealerne især ved Reedtzholmgården. Er nu fjernet.

Ikke-fjernet oplag af grene på fællesarealet. Ejeren anmodes om at fjerne grenene snarest.

Mangelfuld opfølgning på anmodning om beskæring mod vej. To medlemmer får ny henvendelse.

Orientering fra Bådebrolauget modtaget. Kommentarer fremsendes til Bådebrolauget.

Slidlag på stamvej ved R 2/3. Lovet pålægning i oktober ikke foretaget. Beklagelse fra kommunen modtaget. Nyt løfte om færdiggørelse maj/juni 2019.

Ønske om udlån af metaldetektor til anden grundejerforening. Er ikke imødekommet.

Ansøgning om rævejagt den 15.12.2018 og 26.01.2019. Imødekommet.

Tilbud fra NCC om renovering af stikvejene modtaget. Afgørelsen træffes på foreningens generalforsamling.

Tre mails fra samme grundejer omhandlende bl.a. ønske om oplysninger om anden grundejers tidligere afsluttede sager. Brevskriveren henvises til selv at kontakte den pågældende grundejer.

Gener fra overfladevand – forslag til afhjælpning er nu vedtaget og meddelt grundejeren.

Forslag om (citat) ’at man evt. finder en løsning, hvor driften måske kunne blive foretaget af et eksternt professionelt firma på en objektiv måde.’ Brevskriveren henvises til at stille forslaget på den kommende generalforsamling eller indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag om ændring af Ordensreglementet. Drøftet. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde: 7. februar 2019 kl. 15.00.

OBS

For grundejere, der ikke bebor sommerhuset i vinterperioden, skal vi henlede opmærksomheden på, at der kan være risiko for frostsprængning af vandrør.

Ejeren er ansvarlig for vandforbruget ved en sådan frostsprængning, hvis det sker på ejerens side af vandmåleren – og derfor er det en idé at lukke også ved hovedhanen.

I øvrigt henvises til Karrebæk Vandforsynings hjemmeside: https://kvand.dk/