Referat af bestyrelsesmøde 25. august 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 25. August 2021
I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tidspunkt: 19:00

Sted: Online

Tilstede: Martin Almosetoft (MA), Lise-Lotte Elming (LE), Lars Jakobsen (LJ), Simon Hoff Kunze (SHK)

FASTE ORIENTERINGSSAGER

 • Foreningens økonomi

  Foreningskonto    130.301,-
  Vejfondskonto    526.250,-

  Alle har betalt kontingent for 2021.

 • Nyt fra Det Grønne Udvalg
  Intet nyt.

 • Nyt fra Pumpelauget
  Der er generalforsamling d. 28. August 2021, ellers intet nyt.
 • Nyt fra Fællesudvalget
  Intet nyt.

ØVRIGE SAGER

 • Digelaug Generalforsamling
  Der er i alles eBoks kommet en indkaldelse til stiftende generalforsamling fra Næstved Kommune. Interesserede opfordres til at deltage.

 • Vejudvalg
  Bestyrelsen arbejder på at indhente konkrete tilbud.

 • Facebook-gruppe
  Der er to grundejere, R57 og 58, der ønsker at stå for oprettelse og drift af en Facebook-gruppe. De to grundejere opfordres til at starte gruppen.

 • Udstykning fra Reedtzholmgården
  Der er blevet udstykket 5 sommerhusgrunde fra Reedtzholmgården, disse hører under egen lokalplan hvilket forekommer at være uhensigtsmæssigt da grundene naturligt er en del af Reedtzholm-området. Bestyrelsen har kontaktet Næstved Kommune omkring dette og afventer svar.

 • Armeringer status
  Bestyrelsen har fået yderligere juridisk bistand og henvendelser vil blive besvaret snarest muligt.

 • Nyt bestyrelsesmedlem
  Bestyrelsen henvender sig til de to suppleanter med henblik på at en af dem indgår som fast medlem af bestyrelsen.

 • Bådebroen
  Bestyrelsen henvender sig til formanden med henblik på at få en dialog om fremtiden for Bådebrolauget.

 • Ny Lokalplan
  Udkastet til den nye lokalplan har været udsendt til de bestyrelserne i grundejerforeningerne på Enø med henblik på kommentarer. Bestyrelsen har indsendt kommentarer til Næstved Kommune, der har pålagt bestyrelsen ikke at dele udkastet af lokalplanen. Lokalplanen kommer i høring senere i processen så alle har mulighed for at komme med indsigelser.

INDKOMMEN POST

Bestyrelsen har været mægler i to nabostridigheder, den ene er løst og den anden er i process.

NÆSTE MØDE

Den 13. Oktober kl. 19:00, online