Referat af bestyrelsesmøde 25. august 2020

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 25. august 2020 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ) Formand for Det Grønne Udvalg, Jørgen Bøchmann (JB) Formand, (mødeleder), Ida Rostgaard (IR) Næstformand og Sekretær (referent).

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3. juli 2020.

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. (dato)

Foreningskonto: 253.437,20 pr. 28.08. 2020 seneste post.
Vejfondskonto 456.862,37 pr. 30.06. 2020 seneste post.
Total: 710.299.57 kr.

Status på kontingent restancer er at der er følgende antal der skylder:
2018 1, 2019 2, 2020 9.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

  1. Der har været afholdt generalforsamling i Fællesudvalget. Ida Rostgaard deltog. Når referatet fra generalforsamlingen bliver udsendt bliver det lagt på vores hjemmesiden under Links.
  2. Der har den 25. august 2020 været en gennemgang af det arbejde, der er blevet udført i forbindelse med Håndtering af vejvand / Gener fra overfladevand, her deltog Jørgen Møller fra firmaet, Søren Jensen fra firmaet Lyngkilde, Lars Jakobsen R 121, Claus Carstensen R 181 og fra bestyrelsen deltag Jørgen Bøchmann, Bent Jørgensen og Ida Rostgaard. Der var få ting Jørgen Møller skulle rette. Konklusionen udsendes til de berørte parter. Der skal være en gennemgang igen om et år og igen om 5 år.
  3. Hjertestarteren er indkøbt og hængt op på carporten R 133. Der er oplysninger om hjertestarteren på hjemmesiden, og der bliver sat opslag op i de to opslagskasser.

BESLUTNINGSSAGER

  1. Det blev besluttet at afholde ekstraordinær generalforsamling søndag den 11. oktober kl. 10.00 på Smålandshavet.
  2. Det blev besluttet at udsende brev til grundejerne om, at vi mangler interesserede til at stille op til de poster, der mangler at blive besat.
  3. Det blev besluttet at sætte hele regnskabet med revisorernes påtegning på hjemmesiden.
  4. Arbejdet med de armerede indkørsler venter til bestyrelsen er fuldtallig.
  5. Grundejeren på R 145 har søgt om dispensation fra at overholde ”stilletiderne”, da huset skal renoveres. Bestyrelsen har givet denne dispensation.

IR/august 2020