Referat af bestyrelsesmøde 24. juli 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 24. juli 2018 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) og suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. april 2018 – godkendt.
Nyt fra Kassereren (MW): Foreningens økonomi pr. dags dato:

Foreningskonto 465.825,64 kr.
Vejfond                334.095,18 kr.
I alt                       799.920,82 kr.

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – Intet nyt.
Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.
Nyt fra Det Grønne Udvalg (BJ) – BJ orienterede om aktuelle gartneropgaver samt fjernelse af brændbart træ- og grenaffald fra fællesarealet.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

R2 – manglende markering af skel. Afventer forslag fra ejerne.

Eventuel ny høhøster – der er kontakt med en mulig interesseret høhøster.

Anmeldelse fra en grundejer: ’Potentiel risiko for brandfare’ i forbindelse med langvaring placering af fældet træ og grene på fællesarealet. Grundejeren, som har placeret træ og grene, har efter flere henvendelser fra bestyrelsen fjernet det.

Flere henvendelser til bestyrelsen i forbindelse med ønsket om en bådeplads. Der er aftalt en procedure med Bådebroslauget om håndtering af fremtidige henvendelser.

Resultat af urafstemningen om vedtægtsændring vedrørende § 4: 104 grundejere har stemt JA. 1 grundejer har stemt NEJ. Herefter opkræves kontingentet til grundejerforeningen én (1) gang årligt.

Henvendelser fra flere grundejere om Fibias arbejde. IR orienterede om indkomne henvendelser. BJ og KN foretager en vurdering vedrørende eventuelle skader på fællesarealerne.

Gener vedrørende overfladevand – Indledende møde er afholdt med Nielsen & Riisager.

Klage over udsigtshæmmende bevoksning modtaget. Klagen behandles af BJ, IR og MW.

Indkommen post fra 3 grundejere blev drøftet og besvares skriftligt eller mundtligt.

Den nye affaldsordning – Forvaltningen i Næstved Kommune udsender materiale.

Slåning af græs på fællesarealet ud mod Strandgården – er udført.

ST orienterede om ’ansvarlig datahåndtering’ i forbindelse med, at EU’s nye persondataforordning er trådt i kraft.

Datoen for grundejerforeningens Generalforsamling 2019 er fastlagt til søndag 5. maj 2019.

BESLUTNINGSSAGER

Uafsluttet klage over skyggegivende træer. BJ og IR tager kontakt med grundejeren.

Forslag til vedtægtsændring vedr. markering af skel. Medtages på den kommende generalforsamling.

Vurdering af stikvejenes tilstand. Foretages af BJ og KN.

Det blev besluttet, at udgifter til vedligeholdelse af fællesarealet sættes på kommende budgetforslag.

Det blev besluttet, at fremover udsendes kun indkaldelsen til grundejerforeningens generalforsamling til alle medlemmer. Medlemmer, som har opgivet mailadresse til grundejerforeningen, modtager forsat alle udsendelser.

Øvrige medlemmer henvises til opslagstavlerne.

Manglende efterreparation af stamvej. Der fremsendes igen-igen-igen en anmodning til Næstved Kommune.

 

Næste møde: 20. oktober 2018 kl. 9.30.