Referat af bestyrelsesmøde 21. marts 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 21. Marts 2021 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tidspunkt: 10:00

Sted: Hos JB i Næstved

Tilstede: Jørgen Bøchmann (JB), Martin Almosetoft (MA), Bent Jørgensen (BJ), Lars Jakobsen (LJ), Simon Hoff Kunze (SHK)

FASTE ORIENTERINGSSAGER

 1. Foreningens økonomi
  Foreningskonto 213.027,50
  Vejfondskonto 505.254,77
  Total 718.282,27
 2. Nyt fra Det Grønne Udvalg
  Der er blevet holdt et godt og konstruktivt møde med grundejerne og sagen er afsluttet.
 3. Nyt fra Pumpelauget
  Intet nyt.
 4. Nyt fra Fællesudvalget
  Intet nyt.

ØVRIGE SAGER

 1. Anmodning om aktindsigt vedr. Overfladevand fra Bjørn Terkelsen
  Anmodningen er imødekommet.
 2. Henvendelse fra ejeren af R80 om kørsel på fællesarealet
  Anmodning imødekommet. Det er aftalt at det der evt. Ødelægges skal genetableres efterfølgende.
 3. Henvendelse fra Næstved Kommune om byggetilladelse vedr. R136
  Bestyrelsen har ingen bemærkninger til henvendelsen.
 4. Rabat opkørt ved vendeplads ved vandværket
  Vi kontakter grundejeren (RV23) og henstiller til at skaderne på rabatten udbedres når arbejdet er afsluttet. Det er dog usikkert om det er RV23 der får udført arbejdet.
 5. Status for de armerede indkørsler
  Der er blevet orienteret om status. Der mangler svar fra tre grundejere. Vores advokat kontakter grundejerne vedrørende dokumentation for hævd.
 6. Bådebrolauget og det videre forløb
  Der udsendes indkaldelse til møde der afholdes d. 28. Marts vedrørende det fremtidige forløb for bådebrolauget. Dette skyldes at den nuværende formand for bådebrolauget ikke ønsker at kommunikere med hverken interesserede i bådplads eller bestyrelsen.
  Der henstilles til at alle der er interesserede i bådplads sender en tilkendegivelse herom til grundejerforeningens bestyrelse.
 7. Lys i hjertestarter skab
  Martin overtager sagen efter Ida og undersøger muligheden for etablering af lys ved hjertestarteren.
 8. Rapport fra Teknologisk Institut vedr. Stikveje
  Rapport forventes modtaget d. 22. Marts.
 9. Tilbagemeldinger vedr. Udsendte anmodninger
  Det er vedtaget at tingene bringes i orden snarest muligt.
 10. Kørsel på rabatten ved RV 145-146-147
  Det er stadig et problem at der køres på rabatten. Der opsættes markering for at beskytte rabatten og udsendes brev til alle på vejen med henstilling til at man benytter vejbanen.
 11. Vedrørende RV138, klage over genbos skelbevoksning og placering på fællesarealet
  Klagen afvises da bevoksningen ikke står på fællesarealerne. Klageren henvises til privat søgsmål.
 12. Ajourføring af hjemmesiden
  Simon laver en samlet liste med rettelser til hjemmesiden og sender denne til bestyrelsen for eventuelle kommentarer inden dette udføres.
 13. Forslag til GF 2021
  a)
  Forelæggelse af bådebrolaugets kassebeholdning i henhold til vedtægts bilag 2 jfr. vedtægtens §14 ved aktuel formand for Bådebrolauget.
  b) Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af nyt ordensreglement i forbindelse med den nye lokalplan.
  c) Tidligere forslag om bådebrolauget fremsættes af bestyrelsen.
  d) Forslag om forhøjelse af kontingent med 200 kr.

INDKOMMEN POST

 1. Drøftelse af skrivelse fra Ida Rostgaard
  Henvendelsen er blevet drøftet på mødet.
 2. Klage fra John Jørgensen og Birgitte Essendrup
  Der klages over at bestyrelsen har krævet af enkelte grundejere at deres hæk skal beskæres. Dette er ikke tilfældet, grundejerne har efter egen beslutning klippet/fjernet deres hæk. Bestyrelsen besvarer klagen direkte.
 3. Klage fra Claus Carstensen
  Bestyrelsen besvarer klagen direkte i tråd med pkt. 2.
 4. Mailudveksling mellem CC og JB
  Bestyrelsen besvarer klagen direkte i tråd med pkt. 2.
 5. Henvendelse fra Susanne Parbst
  Bestyrelsen besvarer klagen direkte i tråd med pkt. 2.
 6. Åbent brev til bestyrelsen for Grundejerforeningen Reedtzholm, og øvrige medlemmer fra Johnny Rørstrøm
  Bestyrelsen har for nuværende ingen kommentarer til den verserende sag. Bestyrelsen tager afstand fra enhver form for personforfølgelse både mellem medlemmerne af grundejerforeningen og bestyrelsen og grundejerne imellem, og har ikke haft til ønske eller hensigt at true nogen.
  Bestyrelsen afviser påstanden om at have overtrådt sine beføjelser.

NÆSTE MØDE

Tirsdag d. 30. April kl. 13:00 hos LJ