Referat af bestyrelsesmøde 21. marts 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 21. MARTS 2019 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW) og Susanne Teilmann (ST). MW var mødeleder.

Afbud: Ida Rostgaard (IR) og Kurt Nielsen (KN)

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. februar 2019. Godkendt.

Nyt fra Kassereren (MW): Foreningens økonomi pr. 18.03.2019:

Foreningskonto kr. 535.936,40
Vejfond               kr. 334.095,18
I alt                      kr. 870.031,58

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – Intet nyt.

Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

Nyt fra Det Grønne Udvalg (BJ). BJ orienterede om løbende sager.

BESLUTNINGSSAGER

Regnskab for 2018. Godkendt.

Budget for 2020. Godkendt.

Bestyrelsens Skriftlige Beretning. Godkendt.

Dagsorden til Generalforsamling 2019. Godkendt.

Overfladevand. Tilbud fra Ingeniørfirmaet Lyngkilde om rådgivning. Godkendt. Susanne Teilmann deltog ikke i behandlingen af dette punkt, da hun er inhabil.

Vedr. ændring af tidligere forslag om beskæring af hegn i skel mod Strandgården. Vedtaget.

Henvendelse fra et tidligere bestyrelsesmedlem om at genoptage en for år tilbage afsluttet sag. Vedtaget. Tovholdere er ST og IR.

Forslag om efterfyldning af jord ved afsluttet drænarbejde. Godkendt.

DRØFTELSER

Henvendelse fra en grundejer vedr. overfladevand og et uheldigt forløb juleaften. Drøftet.

TIL ORIENTERING

Danmarks Naturfredningsforening (DN) skriver:

Søndag 31. marts afholder DN affaldsindsamling over hele landet, og som vanligt samler DN-Næstved også skrald denne dag kl. 10-12.

Vi har valgt at indsamle langs fjorden, da skolerne bl.a. samler ved stranden, og da navnlig vestsiden har modtaget store mængder skrald.

Vores plan er at samle ind fra Lysestøberiet i eng og rørskov på Reedtzholm, og desuden har vi en aftale med Christian Hansen om engen fra Draget og ud mod gården, hvor der også er meget skrald. De, som vil deltage i denne indsamling, mødes og holder med deres biler ved Lysestøberiet, som vi har aftalt med beboerne – men hvis vi er så heldige, at der kommer flere, end der kan holde der, mon så ikke vi kan lave kantparkering på Reedtzholmvej fra vores genbrugsplads og lidt frem efter. Vores erfaring er, at der ikke kommer særlig mange. Man må jo sige, at netop denne indsamling er til glæde og gavn for Reedtzholms beboere.

Med venlig hilsen, Birgitte Essendrop