Referat af bestyrelsesmøde 18. oktober 2020

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 18. oktober 2020 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Jørgen Bøchmann (JB), Bent Jørgensen (BJ), Lars Jakobsen (LJ),

Martin Almosetoft (MA), Ida Rostgaard (IR) referent.

De nye medlemmer I bestyrelsen blev budt velkommen. Hvorefter der var en kort præsentationsrunde.

Herefter var der en drøftelse af strategi og forretningsgang for bestyrelsen, samt roller og ansvar.

Der var enighed om følgende:

De rammer der er i deklaration, love og vedtægter mm. skal følges. Alle grundejere skal behandles ens. Vi skal følge med tiden f.eks. gennem arbejdet med lokalplanen, dige projektet, på sigt mere biodiversitet o.a.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Referatet fra bestyrelsesmødet den 25. august 2020 blev godkendt.

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi

Foreningskonto: 162.525 (pr. 14.10.20)
Vejfondskonto:  505.964 (pr. 30.9.20)
Total: 668.489

To grundejere er i restance med kontingentet. Den ene grundejers adresse er måske forkert. Det blev besluttet at spørge Karrebæk Vandforsyning, om de har en rigtig adresse, IR fik opgaven.

Det blev besluttet at sende kontingentopkrævningen ud pr. 1. marts 2021 med betalingsfrist

den 1. april 2021. (JB) giver besked til Søren Wienke, bestyrelsens bogholder.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Nyt fra Det Grønne Udvalg: Der er 2 nabo parceller hvor hækkene står meget skævt i forhold til skelpælene. BJ kontakter de pågældende grundejere.

Nyt fra Pumpeudvalget: Intet nyt.

Nyt fra Fællesudvalget: Vedrørende den nye lokalplan for sommerhusområderne på Enø, så har udvalget for Plan og Erhvervsudvikling netop behandlet prioriteringslisten for lokalplaner. Heldigvis står vi på 1. prioritetsliste, og der står at planen er under udarbejdelse og forventes forelagt udvalget ultimo 2020.

BESLUTNINGSSAGER

Bestyrelsen ønsker at inddrage 1. suppleanten i bestyrelsens arbejde. Simon Hoff Kunze Rv 68 kontaktes af JB. Efter bestyrelsesmødet har Simon givet tilsagn til at være med i bestyrelsens arbejde, og bliver derfor indbudt til det næste bestyrelsesmøde.

Der blev nedsat et Vejudvalg med BJ som formand og LJ i udvalget.

En grundejer klager over skygge fra sin nabos træ. Foreningens advokat oplyser: ”I denne type sager, skal klageren fremføre sin klage som privat søgsmål mod træets ejer med henvisning til de naboretslige regler”.

Naboklage over omfattende ulovligt oplag. Bestyrelsen har tidligere – uden held – anmodet om oprydning. Foreningens advokat har fremsendt en fornyet anmodning, som ved manglende resultat, ender som en retssag.

Naboklage over ulovligt opført plankeværk på fællesarealet, en ulovlig armeret indkørsel samt mindre inddragelse af fællesarealet: Bestyrelsen har tidligere – uden held – anmodet om at plankeværket og en ulovlige armeret indkørsel fjernes og skelpælene synliggøres. Foreningens advokat har rettet henvendelse til ejeren, og oplyser, at forholdene forventes bragt i orden.

En grundejer har inddraget en del af fællesarealet i sin parcel, IR kontakter den pågældende.

Klage over jordarbejdet i forbindelse med arbejdet med ”Afledning af overfladevand”. Efter bestyrelsesmødet har der været møde med alle implicerede parter. Dette møde resulterede i, at entreprenøren skal foretages mindre forbedringer.

Det blev drøftet, hvordan bestyrelsen skal håndtere den beslutning der blev taget på generalforsamlingen om armerede indkørsler. IR og MA er inhabile i denne sag, som varetages af BJ, LJ og JB. Anmodning om fjernelse eller dokumentation for vundet hævd fremsendes snarest.

For at afslutte sagen om regulering af Råvildt på området, vil Ole Kronberg Jensen blive inviteret til det næste bestyrelsesmøde. JB kontakter Ole Kronberg Jensen.

Grundejerforeningens bådebro blev drøftet. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

CVR-registret skal rettes, da den tidligere kasserers navn stadig figurerer der MA får dette rettet i samarbejde med foreningens bogholder Søren Wienke.

Der var enighed om, at undersøge muligheden for at få en bestyrelsesansvarsforsikring. MA fik opgaven. Der er efterfølgende tegnet en forsikring.

For at gøre regnskabet synligt, får den person der afholder bestyrelsesmødet 100 kr. til kaffe, te, småkager og drikkevarer. Serveres der frokost bliver maden afregnet ud fra kvitteringer, så der er bilag til regnskabet.

Næste bestyrelsesmøde er søndag den 21. november 2020 kl. 10.00 hos Martin Almosetoft på Reedtzholmvej 71.

Næste års generalforsamling er søndag den 9. maj 2021 fra kl. 10.30 på Smålandshavet. Smålandshavet vil fremover kun servere øl og vand, hvorfor vi må undvære kaffe, te og kage.

IR/oktober 2020