Referat af bestyrelsesmøde 17. januar 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 17. januar 2021 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Mødet blev afholdt som et webmøde vha. Skype

Tilstede var: Jørgen Bøchmann (JB), Bent Jørgensen (BJ), Lars Jakobsen (LJ), Martin Almosetoft (MA), Ida Rostgaard (IR), Simon Hoff Kunze (SHK)

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Referat fra bestyrelsesmødet den 22. november 2020 blev godkendt.

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi
Foreningskonto: 66.238,30 kr. pr. 08.01. 2021
Vejfondskonto:  505.284,77kr. pr. 21.12. 2021
Total: 571.523,07 kr.

Restancer: Alle har betalt kontingent.

LJ oplyste, at der i perioden fra 2017 til 2020 var konteret 174.125 kr. forkert.

Dette har dog ingen betydning for foreningens samlede kassebeholdning.

Kassereren LJ ønsker at alle bilag, der er godkendt og underskrevet af formanden, afleveres i postkassen på Reedtzholmvej 121 for at få en lettere arbejdsgang. Bilag på regninger med kort betalingsfrist kan sendes på mail til kassereren fra formanden, og derefter senere afleveres i original underskrevet tilstand i postkassen på Reedtzholmvej.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Nyt fra Det Grønne Udvalg:

Affald smidt hvor det ikke må ligge

En grundejer har smidt haveaffald ude på fællesarealet. Det Grønne Udvalg har henvendt sig til ejeren og bedt om, at affaldet bliver fjernet igen derfra. Der må ikke smides affald på fællesarealerne.

Der har været smidt en del affald ved pladsen med molokkerne. Det har både været haveaffald samt andet affald efter jul og nytår. Dette kan samle rotter, og det ser også grimt ud. Dette affald er blevet fjernet af et medlem fra bestyrelsen.

OBS Det eneste affald der må afleveres i og ved molokkerne, er det der er beregnet til at være dels i molokkerne dels i affaldsposen på pladsen. Alt andet affald skal fjernes på anden måde. Se på Næstved Kommunes hjemmeside om affaldshåndtering.

Ved udlejning eller udlån af sommerhuset er det ejers pligt at gøre lejerne bekendt med, hvor de må gøre af affaldet.

Nyt fra Pumpelauget: Intet nyt

Nyt fra Fællesudvalget:

Dige projektet forventes at blive behandlet politisk i marts 2021.

BESLUTNINGSSAGER

Regnskabet for 2020

Drøftelse af hvornår Lars skal overtage regnskabet fra Søren Wienke (SW) Plusbogføring. Lars har gjort et stort arbejde med at gennemgå regnskabet for 2020 samt stille årsregnskabet op. For alle i bestyrelsen er det meget vigtigt, at regnskabet for 2020 er i orden og færdigt til at blive sendt til de to interne revisorer i god tid inden tidsfristen den 15.3. 2021. Lars ville have ansvaret for regnskabet, som den kasserer post han er valgt til. Det kom til afstemning, og for at Lars overtager regnskabet nu stemte LJ, MA, og IR. I mod stemte JB og BJ. Lars fik derfor mandat til at kontakte SW og aftale overdragelsen af regnskabet. LJ spørger Søren Wienke om et tilbud på fortsat at opkræve kontingentet hos medlemmerne.

Bestyrelsen takker Søren Wienke for det omfattende arbejde han til alles tilfredshed har udført.

Nyt Budget for 2022

Lars havde udarbejdet et budget for 2022 som blev drøftet.

Ved den kommende Generalforsamling skal der tages afgørelse om en reparation af stikvejene.

Til brug ved denne blev det vedtaget at indhente en vurdering om vejenes tilstand samt forslag til reparation hos firmaet Lyngkilde samt efter ønske fra LJ om at indhente en udtalelse fra Teknologisk Institut. LJ kontakter Teknologisk Institut.

Oversigts forhold ved udkørsel fra stikvejene

En grundejer har gjort bestyrelsen bekendt med dårlige oversigtsforhold pga. bevoksning ved udkørsel fra nogle stikveje ud på stamvejen. Nogle steder er vejene ikke brede nok, da der er groet græs ind på vejen.

En anden grundejer har ligeledes fremsendt en konkret klage vedrørende dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra stikvej til stamvejen.

BJ og SHK påtager sig at undersøge, hvor mange steder dette med oversigtforholdene ikke er gode nok.

Problematikken er omtalt i områdets deklaration § 1 stk. stk. 3 og stk. 8. ”Ved vejhjørner skal der være fri oversigt” samt ”der må ikke findes bevoksning, der rager mere end en meter op”. Stikvejene er fra begyndelsen udlagt i en bredde på 8 m.

I første omgang henstilles grundejerne om, at klippe deres bevoksning ned, hvor der er nedsat udsyn fra stikvejen og ud på stamvejen.

Bedre skiltning af hjertestarter

MA arbejder på at bestille et skilt til at stå på fællesarealet ud for RV 133. MA kontakter John Nyegaard i 133 og fælles aftales, hvor skiltet skal stå.

For de huse der er i de lave numre af Reedtzholmvej vil det være nærmere at hente hjertestarteren, som Fællesudvalget står for, på Stølsgård. Der er lagt oplysninger og billede på denne hjertestarter ind på foreningens hjemmeside, og der bliver opsat billede og oplysninger om denne hjertestarter i Informations skabene.

Prioriteret liste over manglende markering af skel

MA og BJ arbejder på en prioriteret liste over dette.

 

D. Næste møde

Bliver ligeledes et web møde vha. Skype. MA inviterer os andre på e-mail.

Søndag den 31. januar 2021 kl. 10.00

IR/januar 2021