Referat af bestyrelsesmøde 17. april 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 17. April 2021 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tidspunkt: 13:00

Sted: hos MA på Reedtzholmvej

Tilstede: Jørgen Bøchmann (JB), Martin Almosetoft (MA), Bent Jørgensen (BJ), Lars Jakobsen (LJ), Simon Hoff Kunze (SHK)

FASTE ORIENTERINGSSAGER

 1. Foreningens økonomi
  Vejfondskonto 483.434
  Foreningskonto 218.439
 2. Nyt fra Det Grønne Udvalg
  Intet nyt.
 3. Nyt fra Pumpelauget
  Intet nyt.
 4. Nyt fra Fællesudvalget
  Intet nyt.

ØVRIGE SAGER

 1. Persondataloven
  Der sendes en mail ud til alle, at mailen fra Bjørn med alle mailadresserne skal slettes.
 2. Status for de armerede indkørsler
  Vi afventer indstilling fra John Larsen vedr. hævd. Hvis man ønsker forslag til udbedring af indkørsel kan man kontakte Bent fra Det Grønne Udvalg.
 3. Klage over oplag på R38
  Sagsbehandlingen i forvaltningen er påbegyndt.
 4. R38 og R142
  Der bliver sået græs snarest.
 5. Hjemmesiden

Gammel information fjernes og nyt tilføjes. Menupunkter reduceres.

 1. GF21, herunder den reviderede to-do liste
  Vi afventer status for antallet af tilmeldte og forsamlingsforbud. Vi glemte at vedhæfte fuldmagt ved udsendelse af indkaldelsen, det beklager vi.
 2. Johns svar/notat 09.04.21
  Armering

Drøftelse af Notat fra foreningens advokat i forbindelse med udsendelse af mail fra en grundejer til bestyrelsen og samtlige medlemmer

den 23.3.21.

Af Notatet fremgår:

Vedr. lovlighed:

Citat: “Beslutningen i 2014 skabte som sådan ikke en ny retstilstand, jf. at det blot var en naturlig følge af Ordensreglementet.

Beslutningen var reelt et pålæg til bestyrelsen om at sørge for, at ordensreglementet blev overholdt.”

Vedr. konklusion:

Citat: “Det er min vurdering, at beslutningen i 2014 er gyldig og bindende, selvom der vil være grundejere, som kan undlade omlægning til græs/græsarmering med henvisning til hævd.”

INDKOMMEN POST

 1. Claus Carstensen

Vi har drøftet henvendelsen og anser sagen for afsluttet i foråret 2020. Dette meddeles direkte til Claus.

NÆSTE MØDE

Dato for næste møde aftales når vi ved hvornår generalforsamlingen kan afholdes.