Referat af bestyrelsesmøde 14. februar 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 14. februar 2021 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Mødet blev afholdt som et virtuelt møde vha. Skype.

Tilstede var: Jørgen Bøchmann (JB), Bent Jørgensen (BJ), Lars Jakobsen (LJ), Martin Almosetoft (MA), Simon Hoff Kunze (SHK), Ida Rostgaard (IR) referent

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Referat fra bestyrelsesmødet den 31.1.2021 blev godkendt.

Foreningens økonomi

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. den 14.2.2021.

Foreningskonto: 39.489,30
Vejfondskonto:  505.254,77
Total: 544.744,07 kr.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Nyt fra Det Grønne Udvalg

Den grundejer der blev bedt om at fjerne hækaffald lagt på fællesarealet har nu fjernet dette.

Henvendelse fra en grundejer om at der ikke er græs på den fælles P- plads ud for 38. Efter endt renovering af den fælles P-plads vil der blive sået græs til foråret.

Henvendelse fra en grundejer om at der ikke er græs på vendepladsen ved RV 142. Efter endt renovering af fælles vende plads vil der blive sået græs til foråret.

Ved stikvejen til husene i nr. 20 – 25 er skiltet blevet kørt skævt af en bil. Der var tydelige spor efter bilen i sneen. Vidner til dette uheld efterlyses.

Nyt fra Pumpelauget

Enø Pumpelaug har fået ny hjemmesiden. Siden kan findes på www.reedtzholm.dk under links.

Pumpelaugets formand Jørgen Aage Hansen er den 2. januar 2021 afgået ved døden. Kurt Eriksen er fungerende formand indtil plenarforsamlingen.

Nyt fra Fællesudvalget

Lokalplanen

Der sker ikke meget med arbejdet med lokalplanen. Anja Andersen fra Næstved Kommune har talt med ledelsen om mulighed for ekstern hjælp, hvilket vil kunne fremskynde sagen med lokalplanen væsentligt. Fællesudvalget vil blive orienteret om dette kan blive en mulighed.

Dige projektet

Det forventes at tidsplanen holder i forhold til den politiske behandling, hvilket er Teknisk Udvalg den 1. marts 2021 og Byrådet den 23. marts 2021.

BESLUTNINGSSAGER

Regnskabet for 2020

Bestyrelsen har godkendt regnskabet for 2020. Det bliver snarest sendt til de interne revisorer.

Renovering af stikveje

Bestyrelsen har fået et tilbud fra Teknologisk Institut på Tilstandsvurdering af G/F Reedtzholm´s vejbelægninger. Tilbuddet omfatter både alle stikveje samt stamvejen. Tilbuddets samlede pris inkl. moms er 21. 087,50 kr. Der var enighed om at acceptere dette tilbud. Teknologisk Institut kan begynde, når frost og sne er væk. LJ er tovholder i forhold til Teknologisk Institut.

Prioriteret liste over manglende markering af skel

Der arbejdes fortsat med dette område, ligesom der snarest sendes breve ud til de pågældende grundejere, der har bevoksning ud over skel. Bestyrelsen har med glæde bemærket, at der er en del grundejere, der er i gang med at klippe deres buskads ind til skel.

Status for de armerede indkørsler

Bestyrelsen afventer et møde med advokat John Larsen omkring det videre forløb.

Der er nogle grundejere, der ikke har svaret på henvendelsen fra John Larsen. John Larsen vil udsende rykkere til de pågældende.

Status for RV 38 og RV 39

Vedr. 39 Tidligere fremsendte anmodninger er delvis imødekommet. Der er truffet aftale om færdiggørelse af resterende anmodninger.

Vedr. 38 Oprydning af begrænset omfang er foretaget. Da videre kommunikation om færdiggørelse ikke er muligt fremsendes klage til Næstved Kommune under henvisning til overtrædelse af områdets deklaration.

Status for parcel, hvor en skelpæl står 6 m inde i haven

Tidligere ejers inddragelse af en del af fællesarealet konstateret. Nuværende ejer har valgt ikke at undersøge muligheden for at have vundet hævd på området.

Klage fra tidligere grundejer

Tidligere grundejer har klaget til foreningens advokat John Larsen over, at der er lagt SF sten helt ud til vejen ved Molokkerne. Dette er helt i overensstemmelse efter aftale mellem grundejerforeningen og Næstved Kommune, som har anlagt affaldspladsen. Affaldspladsen er ikke en indkørsel og derfor ikke omfattet af foreningens ordensreglement vedrørende de armerede indkørsler.

Henvendelse fra grundejer

Klage over at genbo har beplantning og træer i skel med en højde på 5-8 meter, samt at der er grene der hænger ca. 2 – 4 m ud over fællesarealet, og der er buske og træer der evt. er plantet på fællesarealet. BJ undersøger om bevoksningen er udenfor skel på fællesarealet. Vedrørende de høje træer henvises klageren til at rette henvendelse til Næstved Kommune om overtrædelse af deklarationen.

Generalforsamlingen 2021

Bestyrelsen drøftede den kommende generalforsamling, som er planlagt til at skulle afholdes den 9. maj 2021. På grund af situationen med corona-smitterisiko og forsinkede vaccinationer, er det nok meget tvivlsom, om det bliver muligt at afholde den planlagte generalforsamling. En mulighed er at afholde en virtuel generalforsamling over Zoom, en anden mulighed er at udskyde generalforsamlingen til f.eks. begyndelsen af august. MA undersøger om der er juridiske forhindringer i forhold til at afholde en virtuel generalforsamling.

Bådebrolauget og det videre forløb

Det har i længere tid ikke været muligt at komme i kontakt med formanden for Bådebrolauget. Det gælder både for nye grundejere, som er interesseret i at få en plads ved bådebroen, samt for bestyrelsen. Bestyrelsen ser dette, som en meget uholdbar situation. Formanden overholder endvidere heller ikke Bådebrolaugets vedtægter. Bådebrolaugets vedtægter kan ses på grundejerforeningens hjemmeside. To fra bestyrelsen henvendte sig umiddelbart efter bestyrelsesmødet til Bådebrolaugets nuværende formand, og forsøgte at få telefonisk kontakt. Formanden ønskede ikke at tale med bestyrelsen. Bestyrelsen vil derfor invitere medlemmerne af Bådebrolauget til et Skypemøde. Det vil senere blive meldt ud, hvornår mødet kan afholdes.

Ønske om deltagelse i et kommende Bådebrolaugsmøde over Skype kan sendes til Martin Almosetoft martin@almosetoft.dk senest den 5. marts 2021.

Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er den 6. marts 2021 over Skype.

IR/februar 2021