Referat af bestyrelsesmøde 13. marts 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 13. marts 2018 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) samt 1. suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. januar 2018 – Godkendt.

Nyt fra Kassereren (MW)

Foreningens økonomi pr. 9. marts 2018:
Foreningskonto 482.210,25 kr.
Vejfond 334.095,18 kr.
I alt 816.305,43 kr.

Nyt fra Vandværket (JB) – Problemer omkring tinglysning af sammenlægning med Karrebæk Vandværk. Henvendelse om vandspild.

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – seneste nyt om renovationsordning og om dige.

Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

 

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

R 1 Hæk placeret 7m fra skel fjernet for grundejerforeningens regning.

R 2 Berammet hegnsyn udsat på grund af sne.

R 6 – Ny ejer er orienteret om nærliggende vandboring.

R 10 – Anmodning om beskæring af bevoksning i hegn kun delvis imødekommet. Ejeren har fået forlænget fristen til 1. april.

R 38Berammet hegnsyn udsat på grund af sne.

R 38 – Næstved Kommune meddeler – efter at have behandlet en 2 år gammel klage fra bestyrelsen – at der nu er afgivet påbud om oprydning på grunden. Deadline forlænget til 14. marts 2018.

R 79Containeren er flyttet.

R 138Beskæring af bevoksning er påbegyndt.

BESLUTNINGSSAGER

Generalforsamling 2018 – to-do-liste udfyldt. Afklaring af, hvilke medlemmer der i nuværende bestyrelse er på valg. Næstformand, ét medlem, kasserer og én suppleant er alle villige til at modtage genvalg.

R 6 – Dispensationsansøgning fra Allan Rehn vedr. støj fra kommende byggeri er imødekommet.

Henvendelse vedr. reklamering for fibernet. Afvist.

Henvendelse fra Bjørn Therkelsen R 76 om vand fra fællesarealet på grunde, stier og vendeplads. Problematikken omkring overfladevand på hele Reedtzholm drøftet, idet andre grundejere i forbindelse med en tidligere undersøgelse også oplyste at have vandgener. Det drejede sig om ejerne af Reedtzholmvej 121, 180, 181, 182 og 183. Sagen tages op på kommende bestyrelsesmøde.

Kontrol af ejeroversigt. ST og IR.

Genoptagelse af tidligere klage over skyggegivende træer. Vedtaget.

Manglende markering af skel 2 steder. Henvendelse foretages.

Manglende P-pladser på egen grund. Der rettes henvendelse.

Forslag til generalforsamlingen om overflytning af 400.000 kr. fra ’Foreningskonto’ (indestående 482.000 kr.) til ’Vejfondskonto’ (indestående 334.000 kr.). Vedtaget.

Forslag til generalforsamlingen om afsætning af 600.000 kr. til reparation af stikveje. Vedtaget.

Høhøst 2018. BJ tager kontakt.

Forslag til generalforsamlingen om kun én årlig opkrævning af kontingent til grundejerforeningen. Vedtaget.

Regnskab for 2017 og budget for 2019 fremlagt af MW. Godkendt.

DRØFTELSER

Erfaringer fra sidste års generalforsamling? Enkelte justeringer foretages.

Bestyrelsens handlemuligheder ved manglende reaktion på bestyrelsens anmodninger. Flere afsluttede sager, hvori foreningens advokater og Næstved Kommunes forvaltning har været impliceret, viser, at bestyrelsen via Ordensreglementet har gode sanktionsmuligheder.

NÆSTE MØDE

12. april 2018 kl. 17.