Referat af bestyrelsesmøde 12. marts 2020

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 12. MARTS 2020 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ)/Formand for Det Grønne Udvalg, Jørgen Bøchmann (JB)/Formand for Grundejerforeningen Reedtzholm og medlem af Det Grønne Udvalg, Susanne Teilmann (ST)/Sekretær samt Kurt Nielsen. JB var mødeleder. Morten Wilhelmsen og Ida Rostgaard var fraværende.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28. januar 2020. Godkendt.

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. 28.januar 2020:

Foreningskonto: 523.776,00
Vejfondskonto:  334.065,18
Total: 857.841,00 for 2018 og 2019

Nyt fra Fællesudvalget (FU): Medens broen er lukket, forventes organiseret for privat transport på øen.

Nyt fra Pumpelauget: Intet.

Nyt fra Det Grønne Udvalg: Henvendelse vedr. hæk drøftet.

BESLUTNINGSSAGER

Forslag til Generalforsamling 2020 (GF20) om kontingent for 2021. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 950 kr.

Forslag til GF20 budget for 2021. Forslaget blev vedtaget.

Udkast til frivillig aftale med Næstved Kommune om diget. Forslaget blev godkendt. Digets placering kan ses på følgende web-adresse: https://reedtzholm.dk/wp-content/uploads/2018/07/Visualisering-digeprojektet.pdf

Grundejerforeningen har indgået aftale med en ekstern revisor om, at denne overtager den afgåede kasserers funktioner.

Forslag til GF20 om vedtægtsændring for kasserer. Vedtaget.

Forslag om, at Grundejerforeningens nyansatte revisor på GF20 orienterer om foreningens økonomi. Vedtaget.

Plejeaftale for eng-areal på Reedtzholm. Drøftelser fortsætter.

Bortledning af overfladevand: Entreprenøren oplyser, at området er for vådt til at arbejdet kan påbegyndes.

Rævejagt afholdt 18. januar 2020: Én ræv set på foreningens engareal – én ræv skudt på Overdrevet. En ræv har bolig under et sommerhus midt i vores område. Ræven forsøges fanget.

Beslutning fra GF19: Renovering af stikveje. Drøftet.

Beslutning fra GF19: Hjertestarter. Drøftet.

Gentaget hærværk mod sten udlagt for at beskytte rabatten ved indkørsel til stikvej og rabatten langs denne. Skadevolderen er politianmeldt.

Bestyrelsens forslag til GF20 om vedtægtsændring for Bådebrolauget. Vedtaget.

——————————————-

Grundejerforeningen har fået tilsendt materiale om Achton Friis’ omtale om Enø. Dette kan læses på Reedtzholm.dk: https://reedtzholm.dk/om-reedtzholm/de-danskes-land-achton-friis-enoe/