Referat af bestyrelsesmøde 12. april 2017

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 12. APRIL 2017 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Freddy Petersen (FP), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST)

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. feb 2017 – Godkendt

Nyt fra Kassereren (MW)

Foreningens økonomi pr 12.04.2017:
Bank            488.530,60 DKK
Vejfond       309.220,18 DKK
Kasse                2.402,00 DKK
I alt              800.152,78 DKK

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Nyt fra Vandværket. (JB) – JB og BJ deltager i det kommende plenarmøde den 22. april 2017
Nyt fra Digeudvalget (BJ) Næstved kommune har bevilget 700.000 kr. til foreløbige undersøgelser
Nyt fra Vandafledningsudvalget (JB) – Intet nyt
Nyt fra Fællesudvalget (JB) – Intet nyt
Nyt fra Pumpelauget (BJ) – BJ deltager i det kommende plenarmøde

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Klage fra ejeren af R 56 – Klagen drejer sig om, at naboer ulovligt har skåret tagrør på fællesarealet. Flere af naboerne er orienteret om det ulovlige i skæring af tagrør.
Vedrørende R 156 og 159 – Ejeren har undladt at fjerne afskårne grene fra fællesarealet. Grenene er fjernet på ejerens regning, – som ikke betales. Regningen er sendt til inkasso.
Reedtzholmgården  – tidligere aftale om vej-ret er undersøgt. Sagen tages op senere.
Mangelfuldt jordarbejde af TDC er nu bragt på plads.
Afvanding af periodisk sø ved R 76.  Intet nyt.
Status på ødelagte græsrabatter forårsaget af firma Per Aarsleff A/S (FP). Sagen er afsluttet.
Vedrørende R 38 – på baggrund af flere aktuelle skriftlige og mundtlige klager navnlig på grund af det omfattende oplag på grunden har JB og BJ været til et større møde i Næstved Kommunes forvaltning.
Møde med foreningens advokat – BJ og JB orienterede fra et møde med foreningens advokat, hvor man havde drøftet forskellige problemstillinger om især inkasso, flyttede skelpæle og oplag på grunde.

BESLUTNINGSSAGER

R 60 Klage over galende hane. Klageren henvises i første omgang til at tale med hanens ejer, og såfremt dette ikke giver resultat, da at rette henvendelse til Næstved Kommune.
Overfladebehandling af to områder på asfaltvejen mellem R 9 og R 13 og mellem  R 167 og R 180 samt jordarbejde ved brønd på ’Trekanten’ fra sommeren 2016 er endnu ikke udført. FP kontakter igen Næstved kommune.

DRØFTELSER

Forberedelse og klargøring af materiale til generalforsamlingen søndag 28. maj.