Referat af bestyrelsesmøde 11. juni 2020

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 11. JUNI 2020 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ)/Formand for Det Grønne Udvalg, Jørgen Bøchmann (JB)/Formand for Grundejerforeningen Reedtzholm og medlem af Det Grønne Udvalg, Ida Rostgaard (IR) medlem af Det Grønne Udvalg, Susanne Teilmann (ST)/Sekretær samt Kurt Nielsen. IR var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. maj 2020.

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. 11. juni 2020:

Foreningskonto: 559.761
Vejfondskonto:  457.409
Total: 1.017.170

Resterende restancer for 2019: 10 parceller. For 2018 og 2019: 5 parceller.

Nyt fra Det Grønne Udvalg: Afledning af overfladevand påbegyndtes 2. juni 2020.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Planlægning af Generalforsamlingen 2020 (GF20). Listen blev gennemgået.

Budgettet for 2021 udarbejdet og vedtaget.

Indkomne forslag til GF 20

2 forslag vedrørende ’armering’

Naturplejeaftalen

Forslag vedr. rådyr

Bestyrelsens forslag til GF 20

Vedtægtsændring for Bådebrolauget

Mulighed for hjælp til kasserer

Opsætning af hjertestarter

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER (fortsat)

Bestyrelsens Skriftlige Beretning til GF20 – gennemgået og godkendt.

Foreningens kasserer/revisor oplyser, at 146 ud af 199 grundejere har betalt kontingent for 2020.

Klage over nabos carport. Klageren henvises til Næstved Kommune.

Projekt vedrørende afledning af overfladevand er påbegyndt.

Foreningens eksterne revisor inviteres med til næste bestyrelsesmøde.

I forbindelse med den kommende høhøst på foreningens arealer har en grundejer aftale med entreprenøren om at medvirke til at undgå flest mulige drab på områdets dyrebestand.

REGNSKAB FOR 2019 – godkendt – sendes videre til foreningens revisorer.

ST/15.06.2020