Referat af bestyrelsesmøde 11. juni 2017

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 11. JUNI 2017 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) samt 1. suppleant Kurt Nielsen (KN)

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. april 2017 – Godkendt

Nyt fra Kassereren (MW)

Foreningens økonomi pr. 11. juni 2017:
Bank 476.299,90 DKK
Vejfond 309.220,18 DKK
Kasse 2.402,00 DKK
I alt 787.922,08 DKK

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Nyt fra Vandværket (JB) Vi afventer dato for plenarmøde om planerne for sammenlægning af Reedtzholm Vandværk med Karrebæk Vandværk
Nyt fra Vandafledningsudvalget (JB) – Intet nyt
Nyt fra Fællesudvalget (JB) – Intet nyt
Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Vores hjemmeside er opdateret med links til pumpelauget, fællesudvalget og vandværket.
R 122 – skelpæl: Sagen er overdraget til advokat. Ulovlig bygning – JB kontakter kommunen.
R 38 – oplag på grund. JB rykker kommunen for svar på vores henvendelse.

BESLUTNINGSSAGER

ST blev valgt til næstformand i bestyrelsen.
BJ fortsætter som bestyrelsens repræsentant i Pumpelauget.
KN blev valgt som bestyrelsens repræsentant i Fællesudvalget.
JB fortsætter som bestyrelsens repræsentant i Reedtzholm Vandværk.
‘Det Grønne Udvalg’ består af JB, BJ og IR.
IR og BJ er tovholdere vedrørende engarealer/høhøst.
BJ fortsætter som tovholder vedrørende veje og rabatter
Ulovligt placeret container – ejer anmodes i brev om at flytte containeren.
U-indregistreret autocamper – JB kontakter ejer.
Fornyet klage fra en grundejer over markering af skel: Bestyrelsen anmoder om et hegnssyn.
Anmodninger om beskæring af hæk er ikke imødekommet. Ejer får frist på 14 dage til at løse problemet.
Fællesudvalget opfordres i brev til at indkalde til demonstration af hjertestarter.
Klager over vildtvoksende beplantning ud over skellinje. Henvendelse til advokat om lovgivning.
Ønske om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedrørende afvanding af sø. Ønsket imødekommes ikke.
Frøspredende ukrudt – ejer opfordres til at få fjernet det frøspredende ukrudt.
Klipning af tagrør/siv – KN undersøger lovgivningen.
Næste møde aftalt til 23. juli 2017, kl. 9.30 hos JB.