Referat af bestyrelsesmøde 11. februar 2017

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 11. FEBRUAR 2017 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Freddy Petersen (FP), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST)

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. nov. 2016. Godkendt.

Nyt fra Kassereren

Godkendelse af regnskabet for 2016. Godkendt – fremsendes til revisorerne.

 

Foreningens økonomi pr. 02.02.2017:

Bank          413.256

Vejfond     309.220

Kasse             2.402

I alt            724.878        Taget til efterretning.

 

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Nyt fra Vandværket. Der arbejdes på sammenlægning med Karrebæk Vandværk.

Nyt fra Digeudvalget. Intet nyt.

Nyt fra Vandafledningsudvalget. Afventer tilbud på afvanding af sø.

Nyt fra Fællesudvalget. Forslag om sammenlægning af vandværkerne blev drøftet.

Nyt fra Pumpelauget. Ekstraordinært bidrag på 80 kr. pr. anpart. Taget til efterretning.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Beskæring af fælleshegn mod Strandgården. Beskæringen er tilendebragt.

Rævejagt. Tre ræve skudt – heraf én på vores engareal.

 

Kort orientering om status for igangværende sager

Sjusket gravearbejde udført af TDC. FP tager kontakt.

Hjemmesiden ww.reedtzholm.dk. Orientering om opdatering af hjemmesiden samt nyt web-bureau og ny hosting-leverandør.

Reedtzholmgården. De juridiske forhold vedr. tinglysning i relation til grundejerforeningen samt navn på ny ejer. Undersøges af JB.

Afvanding af periodisk sø ved R 76. Status: der har i år indtil nu intet vand været i lavningen. Henvendelse fra Bjørn Terkelsen om igangsætning af afledning allerede nu. Ønsket kan ikke imødekommes, idet der er tale om en generalforsamlings-beslutning.

Henvendelse fra R 181 med ønsket om, at der også her til den kommende generalforsamling foreligger et tilbud om afhjælpning af vandgener.  Da det af Lars Kristensens oplæg fremgår, at kun området ved R 76 var særlig udsat, indhentes kun tilbud om afvanding af dette område.

Forslag fra Bo Søsted om naboværn. ST tager kontakt til Bo Søsted vedr. fremlæggelsen på generalforsamlingen.

Ny hjemmeside for Fællesudvalget: www.FU-enø.dk. Omtalt.

Ny hjemmeside for Grundejerforeningen Lungshave: www.lungshave.dk. Omtalt.

Status på ødelagte græsrabatter forårsaget af firma Per Aarsleff A/S (FP). Firmaet har skriftligt tilkendegivet, at rabatterne reetableres, når vejret tillader det.

 

BESLUTNINGSSAGER

Tilbud fra en grundejer om – mod betaling – at hjælpe bestyrelsen. Bestyrelsen takker nej til tilbuddet.

R 38. Fornyet klage over oplag på grunden.  Næstved Kommune kontaktes. Trærødder på fællesarealet kræves fjernet.

R 141. Henvendelse om de mange rådyr pga risikoen ved smitte med Borrelia Miyamotoi. Henvendelsen sendes videre til Næstved Kommune.

R 156. Vedr. oplag på fællesarealet. Da flere anmodninger om at fjerne oplaget ikke er imødekommet, fjernes oplaget på ejerens regning.  

 

DRØFTELSER

Budget for 2018 (MW). Vedtaget.

Petanquebane Overslag på udgifter indhentes af BJ.

Opfølgning på sager fra sidste bestyrelsesmøde 26. nov 2016:

Høhøst (FP). Tages op igen senere.

Højvande primo januar 2017 (ST) – herunder sivklipning. Drøftet.

Næste bestyrelsesmøde 10. april 2017 hos MW.