Grundejerforeningen

Reedtzholm

__________________________________

Tilbage

 

 

Grundejerforeningen Reedtzholm

 

Referat af foreningens ordinære generalforsamling den 24. maj 2009, på Restaurant Smålandshavet, Langelinie 1- 4737, Karrebæksminde.

43 fremmødte medlemmer

5 fuldmagter

 

Dagsorden:                                                                Referat:                                                                                                   

1. Valg af 3 stemmetællere                                             Medl. 95   Peter Legéne

                                                                                   Medl. 126 Kurt Nielsen

                                                                                   Medl. 166 Arne Stihøj Pedersen

 

2. Valg af generalforsamlingens dirigent                        Bent Hyldkrog

                                                                                      

Dirigenten fremkom med en redegørelse for behandlingen af forslag fremsat under de-

                                                                                       batten. Det principielle indhold heraf, vil

                                                                                       blive udsendt sammen med dagsordenen for

                                                                                       førstkommende generalforsamling

 

3. Valg af generalforsamlingens referent                        Bente Hansen

 

4. Aflæggelse ved formanden, af bestyrelsens                Godkendt uden afstemning

    beretning om grundejerforeningens virke i

    det forløbne år, til godkendelse.

    Aflæggelse ved næstformanden om ”det

    grønne udvalgs” virke i det forløbne år

    til godkendelse.

 

5. Aflæggelse ved kassereren af det reviderede             

    regnskab for år 2008, til godkendelse 

                                                                                       I forbindelse med revisionens 2 påtegninger

                                                                                       på regnskabet konstaterede dirigenten, i over-

                                                                                       ensstemmelse med den stedfundne debat,

                                                                                       følgende: Regnskabsbilag, som vedrører ar-

                                                                                       bejde udført for foreningen, af bestyrelsesmed-

                                                                                       lemmer eller andre, på bestyrelsens foranled-

                                                                                       ning, kan være uspecificerede eller kun delvis

                                                                                       specificerede, når dette skønnes rimeligt under

                                                                                       hensyn til arbejdets karakter og/eller omkost-

                                                                                       ningernes omfang. I sådanne tilfælde skal bi-

                                                                                       lagene kontrasigneres af kasserer eller for-

                                                                                       mand.

                                                                                       I overensstemmelse hermed, godkendtes regn-

                                                                                       skabet uden afstemning.

                                                                                      

6. Forslag fra bestyrelsen om nødvendig overskridelse  Godkendt uden afstemning

    af det vedtagne budget for 2009, med

    kr. 39.760,00 ( blev vedtaget på sidste års

    generalforsamling)

    Forslag om at anonymiteten i referater, i udhængs-

    Skab og hjemmeside ophæves.

 

7. Eventuelle forslag fra medlemmer til godkendelse.    Ingen forslag fra medlemmer

    Der er ikke indkommet forslag indenfor fristen den

    31. marts 2009

 

8. Forelæggelse ved kassereren af bestyrelsens forslag                     Godkendt uden afstemning

    til budget for det kommende regnskabsår, herunder

    fastsættelse af kontingent til godkendelse

 

9. Valg til bestyrelsen i henhold til § 6:                             Jørgen Bøchmann, Reedtzholmvej 135/142

    Formand for 2 år, i henhold til § 6 ( nuværende             blev valgt til formand for 2 år

    formand modtager ikke genvalg og bestyrelsen            Bent Jørgensen, Reedtzhomvej 146, blev

    har ikke forslag til til ny formand)                                valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år

Bestyrelsesmedlem for 2 år ( bestyrelsen har

ikke forslag til nyt bestyrelsesmedlem)

 

10.Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år i henhold til          Bent Hyldkrog, Reedtzholmvej 99, blev

     § 6. ( bestyrelsen har ikke forslag til suppleant)           valgt som suppleant for 1 år

 

11.Valg af 2 revisorer for 1 år i henhold til § 6                   Herbert Flindt, Reedtzholmvej 174 og

         Flemming Jensen modtager genvalg                       Flemming Jensen, Reedtzholmvej 172

         Herbert Flindt modtager genvalg                             modtog genvalg som revisorer for 1 år

 

12.Valg af revisorsuppleant for 1 år, i henhold til          

  § 6 (bestyrelsen har ikke forslag til ny                            Kurt Nielsen, Reedtzholmvej 126, blev

   revisorsuppleant)                                                        valgt som revisorsuppleant for 1 år

   

                                                                                    Ovennævnte valg godkendtes uden

                                         afstemning

 

Bent Hyldkrog                                                                                                            

Generalforsamlingens dirigent/

Bente Hansen

Generalforsamlingens kasserer