Orienteringsbrev af november 2019

Kære medlem af Grundejerforeningen Reedtzholm,

Her følger information om de væsentligste sager i Grundejerforeningen Reedtzholm siden generalforsamlingen 2019.

VEDR. GENER FRA OVERFLADEVAND

På generalforsamlingen 2015 fremsatte en grundejer et forslag til afvanding af overfladevand fra et område på fællesarealet. I den forbindelse blev ejere af andre vandlidende grunde efterlyst.

Der indkom fem henvendelser fra parcelejere over gener. Deres grunde modtager alle vand fra højere liggende grunde, stamvej og fællesarealer.

Der har i de forløbne år været sat sagkyndige på for at fremkomme med forslag til afhjælpning, Nemlig en privatpraktiserende ingeniør, et kendt ingeniørfirma i Næstved, samt en entreprenør.  Alle har opgivet at fremkomme med et forslag til en løsning, som én gang for alle kunne løse alle problemerne. Det er også en kompliceret opgave – især ved parcellerne 180-183.

På de mellemliggende generalforsamlinger har der i årenes løb været orienteret om baggrunden for klagerne samt de forgæves forsøg på løsning af problemerne. I referaterne fra bestyrelsesmøder omtales problematikken ligeledes.

Grundejerforeningen har pligt til at afhjælpe generne under henvisning til Miljøbeskyttelsesloven. Grundejerforeningens forpligtelse er ligeledes bekræftet af en advokat.

Opgaven blev derefter overladt til firmaet Lyngkilde, hvor Søren Jensen har haft samtaler med de berørte grundejere og undersøgte om klagerne var berettigede – hvilket firmaet fandt – og efterfølgende er Søren Jensen fremkommet med et forslag.

Arbejdet har været sendt i licitation hos 3 firmaer, hvoraf kun de to vendte tilbage med et tilbud. Der indkom et tilbud fra firmaet Jørgen Møller med en tilbudssum på 358.250 kr. med optioner 182.837,50 kr. Dette tilbud anbefalede Lyngkilde. Andet modtaget tilbud er på 639.344,38 kr. med optioner 359.312,50 kr. (Optioner kan defineres som ”til uforudsete udgifter”)

Bestyrelsen har vedtaget tilbuddet fra Jørgen Møller. Der har i hele forløbet været fuld enighed i bestyrelsen.

Arbejdet sættes i gang i uge 49.

Meget kort fortalt går projektet ud på at lave en mindre fordybning – en form for grøft – langs de berørte grunde og ved 121 føre vandet ned i en faskine og ved de øvrige – tillige på enkelte steder – nedlægge et dræn samt føre vandet under stamvejen til en brønd i nærheden af molokkerne.

Herfra ledes det ud i fjorden

De aktuelle indkørsler bliver forsynet med en form for fast overkørsel i skellet.

I et tilfælde har bestyrelsen indgået et forlig om en reparation for at tilgodese en grundejer, hvor stensætningen er blevet ødelagt p.gr.a det tilstrømmende vand.

I forbindelse med arbejdet vil stamvejen i en kortere periode være lukket ved molokkerne.

JB

Vedr. ARMEREDE INDKØRSLER

I forbindelse med, at der flere gange i de seneste referater samt på generalforsamlingen i 2019 er nævnt fjernelsen af ulovlige armerede indkørsler, skal orienteres om, at dette havde sit udspring i, at man for mange år siden har villet skabe det, man dengang kaldte – ”et grønt look” langs med vejene

Dette ønske gav anledning til følgende vedtagelser

Citat fra ordensreglementet

  1. ”Det er tilladt at etablere græsarmeringssten eller græsarmerings-kassetter i fællesarealet ud for indkørslen til den enkelte parcel fra grunden til den befæstede vej i en bredde svarende til max seks meter. Befæstelsen skal have et græsvolumen på mindst 65% af arealet.”

Desværre skete den forventede reducering ikke – tværtimod steg antallet. Dette bevirkede, at man på generalforsamlingen i 2014 vedtog følgende forslag for at skabe en ”blid” overgang

”Armerede belægninger på fællesarealet: Det foreslås, at samtlige armerede
belægninger på fællesarealerne skal være fjernet senest 1. januar 2020. Efter denne dato fjernes de på ejerens regning.”
NB: Forslaget gælder selvfølgelig de ikke-lovlige armerede belægninger

For : 50 stemmer. I mod: 5 stemmer. Hverken for eller i mod 5 stemmer. Forslaget om fjernelse af ulovlige overkørsler inden 2020 er dermed vedtaget.”

Flere grundejere har allerede lovliggjort deres armerede indkørsler og enkelte har fået udsættelse.

Tilbage ligger dog en del. Bestyrelsen har indledningsvis allerede drøftet dette med sin advokat, og først i det nye år fortsætter disse drøftelser.

Det kan dog allerede nu oplyses, at såfremt armeringerne har ligget i mere end 20 år kan der være mulighed for at de i dag kan være lovlige.

JB

Lokalplan for Enø

Plan- og Erhvervsudvalget i Næstved Kommune besluttede den 9. september 2019 at udarbejde forslag til lokalplan for sommerhusområderne på Enø, der er omfattet af de gamle bygningsregulerende deklarationer. Lokalplanen skal udarbejdes i samarbejde med Fællesudvalget og med bidrag fra de respektive grundejerforeninger.

Det drejer sig om følgende grundejerforeninger: Reedtzholm, Strandgården, Klintegården, Stølsgården, Egemosegård, Vigen, Gerbredgård, Kildeengen, samt Højbogård og Horskærgård, som begge er i Karrebæksminde.

Deklarationens bestemmelser håndhæves indtil en ny lokalplan foreligger.

 

Proces og tidsplan

Næstved Kommune inviterede to deltagere fra hver grundejerforening til et informationsmøde vedrørende opstart af procesfor ny lokalplan. I mødet deltog Jørgen Bøchmann og Ida Rostgaard.

Næste trin i processen er at områderne skal besigtiges med repræsentanter fra kommunen, fællesudvalget og grundejerforeningen. Formålet med besigtigelsen er at præsentere områdernes karakteristika og udfordringer.

Næstved Kommunes administration udarbejder med bidrag fra fællesudvalget og grundejerforeningerne et udkast til lokalbestemmelserne. Udkastet skal først og fremmest indeholde fællesbestemmelser for alle grundejerforeningerne. Særskilte bestemmelser for grundejerforeningerne medtages kun i lokalplanen, hvis der er væsentlig planmæssig begrundelse for det.

November – december 2019: Dialog med Fællesudvalget, grundejerforeningerne og lokalområdet.

Januar – Marts 2020: Udarbejdelse af udkast til bestemmelserne.

April 2020: Dialog med Fællesudvalget og grundejerforeningerne om indholdet af lokalplanudkast.

Juni 2020: Forslag til lokalplanen forelægges Plan- og Erhvervsudvalget.

Juni 2020: Forslag til lokalplanen sendes i offentlig høring i 8 uger.

September 2020: Dialog med Fællesudvalget og grundejerforeningerne om ændringer til lokalplanen på baggrund af høringssvar.

Oktober 2020: Lokalplanen vedtages endeligt.

OBS: I perioden fra juni til oktober 2020 kan Næstved Kommune ikke behandlebyggetilladelser, hvis de ikke overholder gældende regler.

 

Ønsker om indhold i ny lokalplan

Alle her på Reedtzholm er velkomne til at se på vores nuværende deklaration og komme med ønsker og forslag til, hvad vi gerne vil have med i den nye lokalplan, og hvad vi ikke vil have med.

Forslagene kan sendes til Ida Rostgaard på e-mail idarostgaard17@gmail.com da Ida er bestyrelsens medlem i fællesudvalget. Gerne så snart som muligt.

 

Eksisterende lokalplaner:

Lokalplan F3 – 1 for friarealerne på Lungshave og Enø, som blev vedtaget af Næstved Byråd den 12.8. 1980.

Lokalplan 009 for sommerhusområdet Enø Kystvej 133, som blev vedtaget af Næstved Byråd 17.1. 2011

Lokalplan 063 for sommerhusområderne Enø Strand, Lungshave, Højboparken og Lundegården, som blev vedtaget af Næstved Byråd den 25.4. 2017.

IR

 

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen i 2020 foregår søndag den 17. maj 2020 på Smålandshavet.