Orienteringsbrev af december 2016

Kære medlem af Grundejerforeningen Reedtzholm,

 

Her følger information om de væsentligste sager i Grundejerforeningen Reedtzholm siden generalforsamlingen 2016.

 

Beplantning

”Det grønne udvalg” har i den forløbne periode været særligt opmærksom på beplantningen ud mod stamvejen. Dette er gjort for at skabe et endnu pænere helhedsindtryk.

Selv om de fleste grundejere i årenes løb har klippet, er der enkelte, hvor klipningen kun har bestået i at klippe de yderste skud, således at den årlige tilvækst har været større end det, der er blevet klippet.

Det har for udvalget været befriende, at den positive udvikling fra sidste år er fortsat med at udvalgets anmodninger – med en enkelt undtagelse – alle er blevet imødekommet, uden at foreningen behøvede at sende rykkerskrivelser eller anmode om et hegnssyn.

En enkelt bruger af et sommerhus havde desværre ingen vilje til at rydde op på grunden, og Næstved Kommune måtte udstede et krav med henvisning til Byggelovens § 14, omhandlende sømmelighed. — Den samme brugers manglende lyst til at overholde ordensreglementet i forbindelse med bevoksning betød, at vi måtte involvere vores advokat, som kostede Grundejerforeningen 4.375 kr. Det var første gang i foreningens historie, at Ordensreglementets muligheder for sanktioner blev afprøvet. Og det hjalp heldigvis. Denne mulighed vil være en væsentlig hjælp for kommende bestyrelser.

Træer

Et tilbagevendende problem – måske tilspidset i de seneste år – er de gamle, høje træer på nogle af grundene. Bestyrelsen har fået flere klager fra medlemmer, som er generet af de høje træer, som ’tager’ lyset og skygger for udsigten. Men da der er tale om en overtrædelse af deklarationen, er det Næstved Kommune, der har påtaleretten. Bestyrelsen prøver ved klager at mægle mellem parterne, men det har i alle sager indtil nu været nyttesløst.

Deklarationens § 9 stk. 3 siger: Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, der ved uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne, f.eks. ved skygning, indskrænkning i udsigtsforhold eller lignende.

For år tilbage er en grundejer af kommunen blevet pålagt at overholde dette.

 

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at de høje træer giver mange konflikter/irritationer naboer imellem. Måske skyldes disse konflikter også en kombination af et generationsskifte af ejere – og at en del træer er blevet alt for høje.

Høhøst på fællesarealerne:

Der er ved at blive indgået en skriftlig aftale med den entreprenør, der slår græsset på fællesarealerne. Der har i det forløbne år været møder med entreprenøren, som kunne fortælle, at han tidligere har haft problemer med, at grundejere – særligt i engområdet – har efterladt resterne fra Sct. Hansbål, haveaffald, grene, store sten og i det værste tilfælde en betonklods med et jernrør på området. Disse ting har gjort skade på hans maskiner. Heldigvis har der i de seneste par år ikke været sådanne problemer.

 

Men entreprenøren klagede over, at en del træer på grunde fordelt over hele vores område, havde en krone, som hænger så meget ud over fællesarealet, at han måtte køre udenom. Og samtidig er det et økonomisk problem for ham, at flere grundejere slår fællesarealet i fuld bredde ud for deres grund. Entreprenøren udfører nemlig arbejdet gratis mod at få høet, og han mister lidt af sit indtægtsgrundlag, hvis grundejerne slår fællesarealet. Bestyrelsen vil derfor henstille, at grundejerne beskærer eventuelle høje træer, der hænger ud over fællesarealet, og at grundejerne på brandbælterne kun klipper max. en meter ud for deres grund.

 

Da entreprenørens maskiner er brede, var de – for mange år siden – udlagte sten ved brandbælterne tillige en hindring. Bestyrelsen agter derfor – som en prøve – at lade stenene fjerne og lægge dem i depot. Dette betyder en besparelse for grundejerforeningen ved at ”efterslåningen” kan mindskes.

 

Sivområdet breder sig efterhånden meget, og der er derfor indgået en aftale om, at den inderste sivkant også skal klippes.

 

Skelpæle

Det er for mange grundejere umuligt at finde grundens skelpæle. Grundejerforeningen har derfor indkøbt en metaldetektor, som kan afhjælpe dette problem. Ved henvendelse til Bent Jørgensen kan man få hjælp til at finde skelpælene.

Påsatte brande

Der har desværre i årenes løb været flere brande i vores grundejerforening. Næstved Politi oplyser, at der på Enø i de seneste to år har været 4 brande, som man med sikkerhed kan sige, er påsatte. De tre af brandene er sket i vores grundejerforening i nr.  168, 173 og 176. Den sidste er sket på Mindegabet. Fremgangsmåden har i alle tilfælde været den samme: Det vil sige, at der er antændt en brændestak stående i nærheden af et ubeboet hus.

 

 

 

Reedtzholm Vandværk

Bestyrelsen for Reedtzholm Vandværk fører i øjeblikket forhandlinger med Karrebæk Vandværk om en sammenlægning. Det vil i praksis intet betyde, men giver en mindre udgift for forbrugerne.

 

”Hunde i snor”

Efter ønske fra en grundejer på generalforsamlingen 2016 har bestyrelsen opsat 2 skilte med ”hunde i snor”. Ifølge foreningens ordensreglement er det påbudt, at hunde skal være i snor.
Desværre har disse skilte nu tre gange været udsat for hærværk. Sidste gang blev det ene skilt helt fjernet ved hærværket.

 

Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen i 2017 foregår den 28. maj.

 

———————————

 

Da året nu går på hæld, håber bestyrelsen, at alle medlemmer har nydt Reedtzholms glæder i det forløbne år, og ønsker alle en god jul og et godt nyt år med mange gode oplevelser på Enø i 2017.

 

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne.

Jørgen Bøchmann