Orienteringsbrev 2, dec. 2015

December 2015

Orientering fra bestyrelsen.

Kære medlem af GF Reedtzholm.

Løbende sager

I perioden siden generalforsamlingen i maj 2015 har bestyrelsen holdt fem møder.

Der har været sædvanlige gøremål: Man har set på overbevoksninger og skel-markering. De fleste anmodninger om markeringer af skel mod fællesarealet er efterkommet. Det samme gælder anmodninger om beskæring af bevoksning.

I langt de fleste tilfælde løses anmodningerne uden den store dramatik – en glædelig udvikling. Nye medlemmer har modtaget velkomstbrev med information om grundejerforeningen.

Fællesareal

Markeringsstene ved stikveje er blevet malet hvide. Der er blevet slået restende græs samt foretaget rydning af buske på fællesareal, ligesom der er sat nye udhængsskabe op.

Bestyrelsen har anmodet grundejere om at fjerne byggeaffald, haveaffald og en container fra fælles P-pladser.

En grundejer er blevet bedt om at fjerne sit haveaffald, som var placeret i sivene.

En større opgave venter ved bevoksningen på og ved skellet på Strandgården. Dette arbejde udføres i samarbejde med Strandgården.

Ny webmaster
Bestyrelsen takker Steen Hansen for hans indsats som webmaster igennem årene. Vi byder velkommen til vores nye webmaster Henrik Isen, isentekst.dk, der har stået for opsætningen af den nye hjemmeside.

Øget regnmængde
Arbejdet med at indsamle informationer om gener med meget regnvand på grundene er sat i gang. Der er kommet henvendelser vedrørende seks grunde. Materialerne samles og der indhentes tilbud fra rådgivningsfirmaer. 

Retssag er vundet

Det drejer sig om båden, der var placeret på en fælles P-plads ved Reedtzholmvej 81; sagen har verseret længe, idet de første problemer dukkede op i 2006.

 Det lykkedes ikke for bestyrelsen at etablere dialog med ejer. På baggrund af råd fra en advokat om at fjerne båden lod bestyrelsen derpå båden fjerne og opbevare den hos et firma.

Dette affødte et krav fra bestyrelsen om at få dækket foreningens omkostninger, hvilket ejeren ikke imødekom. Sagen har indtil nu kostet grundejerforeningen 22.490 kr. til advokat.

 

Foreningens udgifter til fjernelse og opbevaring af båden har ejerenen endnu ikke betalt. Det drejer sig om i alt 17.474 kr.

Sagen har været til afgørelse i retten, hvor grundejerforeningens sag førtes af en ny advokat.

 

I juni måned 2015 faldt der dom, der gav grundejerforeningen medhold. Bådejeren blev dømt til at betale foreningens omkostninger, dog ikke advokatomkostningerne. Bådejeren ansøgte derpå procesbevillingsnævnet om tilladelse til at føre sagen videre til landsretten med påstand om at foreningen udøvede selvtægt. Denne ansøgning blev afvist.

Bestyrelsen søger nu at afslutte denne lange og trættende sag.

Bestyrelsens vedholdenhed har rod i at sagen er principiel. Bestyrelsen ser det som sin pligt at gribe ind, hvis ting bliver stillet eller lagt på fællesarealerne.

 Hævd
Der er de seneste år dukket påstande op fra grundejere, som  mener at have vundet hævd på et jordstykke.

Det drejer sig især om to sager. Den ene, som startede i 2009, drejede sig om en halv fælles P- plads, hvor ejeren ikke har fremlagt dokumentation for sin påstand. Her er en hæk efterfølgende blevet fjernet på foreningens regning.

I det andet tilfælde drejer det sig om en hæk, der i den tidligere ejers tid delvis er plantet på fællesarealet. Denne sag verserer fortsat.

Parkering

Et medlem har klaget over, at der parkeres på rabatten. På den baggrund er bestyrelsen i gang med at vurdere, hvorvidt der på hver grund kan parkeres to biler, som deklarationen foreskriver. Bestyrelsen henstiller, at gæsteparkeringen ikke bruges til dagligdagsparkering men at de er ledige til midlertidige parkeringer til netop gæster. Det vil betyde, at gæster ikke tvinges til at parkere på de grønne bånd.

Bestyrelsen agter også at vurdere om de områder, der er udlagt til fælles P-pladser, også opleves som tilgængelige for gæster, eller om de ses som “privatiseret”, tilhørende de enkelte grunde?

Kommende dige

Sagen ligger p.t. i Kystdirektoratet til behandling her.

 

Foreningens arkiv

Et medlem af bestyrelsen har gennemgået alt gammelt (tilbage fra 1992) foreningsmateriale. Det meste er kasseret. Enkelte ting er endt på lokalhistorisk arkiv og meget lidt bevaret i foreningens eget arkiv.

Rævejagt
Der vil være rævejagt på engarealerne den12. december 2015 og 23 januar 2016.

Grundejerforeningens generalforsamling 2016

Afholdes den 22. maj 2016.

E-mailadresse—må vi få den ?

DETTE ER DET SIDSTE ORIENTERINGSBREV der sendes pr. post.

Hvis du vil væres sikker på at få hurtig besked fra bestyrelsen om f. eks. drikkevandsforurening, rævejagt eller andre nyheder så send venligst din e-mail-adresse til bestyrelsen, hvis dette ikke allerede er gjort.

 

Da året nu går på hæld håber bestyrelsen, at alle har nydt Reedtzholms glæder i det forløbne år og ønsker alle en god jul og et godt nyt år med mange gode oplevelser på Enø i 2016.

p.b.v.

Jørgen Bøchmann