Orienteringfra bestyrelsen – november 2014

I forbindelse med, at det nu er ca. et halvt år siden grundejerforeningen holdt sin generalforsamling finder bestyrelsen det relevant at fremsende en orientering om bestyrelsens arbejde.

Perioden siden generalforsamlingen er af bestyrelsen oplevet meget positivt med afslutning eller afklaring af flere tidskrævende sager.

Den ældste af disse tager sin begyndelse i 2001, hvor ejerne af Reedtzholmgården købte vej-ret til Reedtzholmvej til grunde, der senere skal udstykkes. Prisen var 3.500 kr. indtil 2021. Beløbet blev dog aldrig betalt.

Et efterfølgende forsøg på at så tvivl om ejerforholdet til selve vejen gav meget arbejde for Teknisk Forvaltning og andre – dog ikke vor bestyrelse.

Med baggrund i den oprindelige deklaration fra 1965 blev sagen afsluttet med, at der indbetales 3.500 kr. samt at alle fritidsgrunde, der udstykkes fra Reedtzholmgården – i alt 6 grunde – skal være medlem af Grundejerforeningen Reedtzholm.

Misligholdt sommerhus / grund.

Foreningens arkiver viser, at den pågældende ejer allerede i 2006 blev anmodet om renovering af hus og rydning af bevoksning. Mange henvendelser gennem årene fra skiftende bestyrelser og Næstved Kommune ændrede intet væsentligt.

Brugeren har i dette efterår meddelt, at ejendommen senest 1.1.2015 vil – under hensyn til beliggenheden – fremtræde i en sømmelig stand set fra vejen. Arbejdet hermed er i skrivende stund i gang og forløbet følges tæt af bestyrelsen.

Problemet med den gennem flere år parkerede båd på fællesarealet er uløst.

Ved politiets medvirken blev ejerforholdet afklaret. Ejeren ønskede ingen dialog. Bestyrelsen foranledigede, at båden blev fjernet og sendt til opbevaring. Dette har indtil nu kostet over 11.000 kr. Regningen for dette er via foreningens advokat sendt til ejeren, som ikke reagerer. Sagen forventes at komme for retten i løbet af sommeren 2015. Forløbet er sket efter rådgivning af jurister i Fritidshusejernes Landsforening og følger den sanktionsmulighed, der anvises i ordensreglementet.

Problemet med markering af skel mod sti og P-plads ved en nyopført ejendom har været meget tidskrævende, og et indgået forlig blev ikke overholdt fra ejers side. Dette medførte, at grundejerforeningen – på fællesarealet – lod opsætte en markering, som ejeren øvede hærværk imod, hvilket medførte en politianmeldelse. Samtidig anmodede bestyrelsen om et hegnssyn, som udløste en kendelse, som var en skærpelse af grundejerforeningens foranstaltning.

Højvandsdige:

I mange år har der på Enø været nedsat et digeudvalg, som vi har en repræsentant i. Desværre har dette udvalg aldrig holdt nogen møder. Til bestyrelsens store overraskelse er der dukket et forslag frem fra ingeniørfirmaet Nielsen og Risager om et højvandsdige hele vejen fra Fiskehuset Enø til Reedtzholmvej 181.

Der er fra bestyrelsens side udtalt kritik af, at bestyrelsen ikke er blevet medinddraget, at diget ikke omfatter alle relevante parceller i vor udstykning samt at forslaget til fordeling af udgifterne ikke er acceptable.

Loppemarkeder og honning salg

I forbindelse med, at der i sommer har været to loppemarkeder, der efter bestyrelsens opfattelse havde erhvervsmæssig karakter, har bestyrelsen bedt ejerne afvikle disse med udgangen af denne sommer.

Modviljen gælder dog ikke for loppemarkeder, der afholdes med egne effekter enkelte gange i løbet af en sæson. Desuden blev ejeren af en salgsbod med honning anmodet om at indstillet salget.

Bevoksning ud over skellinien:

Det har i en del tilfælde været vanskeligt – til tider umuligt – at få enkelte grundejere til at efterkomme henstillinger fra bestyrelsen, selv om der er tale om overtrædelse af hegnslov, deklaration eller ordensreglement.

Efter anvisning fra Teknisk Forvaltning samt efter drøftelse med foreningens advokat er der truffet en principbeslutning på bestyrelsesmødet den 12.10.2014 om at gøre brug af ordensreglementets sanktionsmulighed.

I praksis vil det betyde, at efter varsling vil bestyrelsen anmode om, at beskæringen udføres af et firma, og regningen efterfølgende via grundejerforeningen sendes til ejeren. En anden mulighed vil være, at der indgives en anmodning om hegnssyn.

Privatisering af fællesarealer

Med udgangspunkt i at én af bestyrelsens opgaver er, at sikre at de fælles arealer forbliver og er synliggjort som fælles arealer, har bestyrelsen efter afslutning af en verserende sag på bestyrelsesmødet den 12.10.2014 besluttet at rette henvendelser til de grundejere, hvor der ikke findes en synlig markering.
Det drejer sig om manglende markering mod stier og P-plads og brandbælter.

Molokkerne

Parkeringsforholdet ved molokkerne er nu bragt i orden – vist til alles tilfredshed.

Digitalisering

Bestyrelsen har besluttet at oprette et elektronisk arkiv.

Hjemmeside

Der arbejdes på en ny hjemmeside, som forventes taget i brug i foråret 2015.

Ræve

Der vil den 6/12 2014 og den 24/1 2015 blive afholdt rævejagt, idet et stigende antal ræve på hele øen opleves som et problem, hertil kommer, at sygdomme blandt rævene i enkelte tilfælde er overført til hunde.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nyt år