Orientering fra bestyrelsen december 2013

I forbindelse med, at 2013 nærmer sig sin afslutning finder bestyrelsen det relevant at
orientere om de drøftelser, der siden maj måned er foregået i bestyrelsen, og som måske kun sporadisk fremgår af referaterne fra møderne.

Problemstillinger vedr. armerede indkørsler.

Med udgangspunkt i følgende beslutning på sidste års generalforsamling: “Det er tilladt at lave græsarmerings-sten eller græsarmerings-kassetter hen over indkørsler over fællesarealet”, har bestyrelsen drøftet afviklingen af de eksisterende ulovlige armeringer og forventer at fremsætte beslutningsforslag på næste generalforsamling gående ud på, at de eksisterende ulovlige armeringer skal være fjernet inden et bestemt årstal.

I forb. med nyanlagte armeringer kræver bestyrelsen dog allerede nu disse armeringer fjernet straks og det samme gælder armeringer ved parceller, der sættes til salg.

De første græsarmeringskassetter er nu udlagt og kan ses ud for Reedtzholmsvej 9.

Problemstillinger vedr. afgrænsning mellem en parcel og brandbælter/engareal
og mellem en parcel og sti.

Der er i de allerseneste år sket en hurtigt voksende tendens til, at en hæk eller anden bevoksning, der tidligere markerede et skel fjernes, uden at der plantes nyt og parcellen synes efterfølgende at omfatte en større eller mindre del af fællesarealet.

Da intet i foreningens regelsæt har forudset denne situation drøftes forskellige muligheder for krav om markering og der arbejdes på et beslutningsforslag til ændring af ordensreglementet.

Problemstillinger vdr. salg af en parcel.

I forbindelse med at en parcel sættes til salg foretager to af bestyrelsens medlemmer igen en vurdering af, om områdets deklaration, foreningens vedtægter eller ordensreglementet er
overholdt. Hvis dette ikke er tilfældet rettes henvendelse til ejeren med kopi til ejendomsmægleren med krav om at bringe forholdene i orden.

Ligeledes henstiller bestyrelsen til sælger og gennem ejendomsmægler til køber, at skelpælene i tilknytning til afgrænsning mellem en parcel og brandbælter/engareal og mellem en parcel og sti/vendeplads er synlige.

Begrundelsen herfor er, at nogle af de tungeste sager, som alle bestyrelser gennem årene har kæmpet med har haft deres udgangspunkt i, at ejerne ikke helt har været klar over deres parcels udstrækning, fordi skelpælene ikke var synlige ved købet.

Det har i de fleste af disse tilfælde givet de nye ejere ærgrelser/ekstra arbejde og i nogle tilfælde tillige store udgifter.

Affald på fællesarealet

Med baggrund i at fællesarealerne – navnlig engarealet – i stigende omfang anvendes som affaldssted for trærødder og andet haveaffald anmoder bestyrelsen om, at dette ophører.

Hjemmesiden

Repræsentanter for bestyrelsen og webmasteren arbejder med at give hjemmesiden et nyt udseende og udvidelser med områdets natur og historie og efterlyser i den forbindelse oplysninger, der kan kaste lys over udstykningens historie.

Velkomstbrev

Bestyrelsen har igen påbegyndt udsendelsen af et Velkomstbrev til nye parcelejere.

Dette indeholder foruden mange praktiske oplysninger tillige områdets deklaration, vedtægter og ordensreglement.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nyt år 2014!