Orientering fra bestyrelsen 09/10:2

Grundejerforeningens eget telefonnummer, 24 78 70 83

(kan ikke benyttes mere)

Grundejerforeningens bestyrelse, og herunder først og fremmest formanden, modtager mange telefoniske henvendelser, primært fra medlemmer. For at lette denne vigtige kommunikation mest muligt for alle parter, har bestyrelsen besluttet at anskaffe en foreningstelefon, som herefter vil være det eneste telefonnummer, på hvilket grundejerforeningen svarer. Alle telefoniske henvendelser skal rettes hertil. Telefonen beror hos for-manden, men går i dennes fravær p. g. a. ferie o. l. videre til næstformanden o. s. v. Det skulle således til enhver tid være muligt at komme hurtigt og direkte i forbindelse med grundejerforeningen.

Tiltag ved eventuelle nye tilfælde af vandforurening

Som oplyst i forrige orientering fra bestyrelsen var denne ikke tilfreds med varslingsproceduren omkring for-

ureningen af drikkevandet i efteråret. Der er nu aftalt en ny, meget udvidet procedure, hvorefter vandværket tager en række varslingsforanstaltninger så snart forurening er konstateret, herunder omgående og sikker orientering af grundejerforeningernes bestyrelser. Der vil fremover blive tale om tydelig skiltning – således allerede på dæmningen fra Lungshave og ved indkørslerne til grundejerforeningen – samt omfattende annon-cering i lokale medier. I gr.e.fng. Reedtzholm fastholder bestyrelsen herudover en omfattende og så vidt mu-ligt personlig orientering til medlemmerne – også om afmelding af forurening.

Problemstillinger vdr. hegn, udsigt og beskyttelse af fællesarealet

I forlængelse af information herom i forrige orientering fra bestyrelsen skal det oplyses, at der er indført end-nu en ny procedure på dette område, for i videst muligt omfang at forebygge problemer omkring hegn og an-den bevoksning såvel mellem medlemmer indbyrdes som mellem enkeltmedlemmer og grundejerforeningen.

Så snart bestyrelsen bliver bekendt med, at en parcel skal skifte ejer, foretages en indgående besigtigelse af parcellen og det omgivende fællesareal, og der foretages henvendelse til ejer, ejers arvinger og evt. ejen-domsmægler om forhold, som skal bringes i orden, således at en ny ejer ikke overtager problemer uden at være forhåndsorienteret om disse.

Ræveplagen

Der blev i løbet af sidste år konstateret en betydelig forøgelse af antallet af indvandrede ræve på Enø, til be-tydelig skade for øens dyreliv. Antallet af harer, fasaner og andre fugle forekom stærkt reduceret, og der var hyppige forstyrrelser på genbrugsøerne. Bestyrelsen har derfor over for Fællesudvalget af Grundejerfore-ninger på Enø taget initiativ til en intensiveret rævejagt. Bestyrelsen modtager herefter gerne året igennem underretning fra medlemmer om forekomst af ræve.

Petanqueturneringen på Enø i 2010

Den årlige petanqueturnering finder som sædvanlig sted i Grundejerforeningen Strandgården. Tidspunktet vil blive meddelt, så snart det er fastsat. Bestyrelsen satser på en god tilslutning fra vor grundejerforening til det-te hyggelige arrangement, som også medvirker til at befordre et godt forhold mellem alle øens beboere og deres grundejerforeninger. Alle er velkommen, men tilmelding til Reedtzholm’s deltagerhold skal ske til Allan Ohrhammer, Reedtzholmvej 3. Tlf.: 55 44 17 12.

Generhvervelse af dele af grundejerforeningens fællesareal

Én af de mange opgaver, som har ligget og ventet på at blive taget op i grundejerforeningen, er generhver-velse af sådanne dele af fællesarealet, som i årenes løb er gået tabt for flertallet af medlemmer, fordi de er blevet inddraget i enkeltmedlemmers parceller, bevokset eller befæstet i et sådant omfang, at man ikke læn-gere kan se, at de er fællesareal, eller henligger uafgrænset i forhold til omliggende parceller med samme virkning. Det drejer sig overvejende om en del af fællesarealets parkeringsområder, som jo langs stikveje så vel som langs stamvejen er afsat til parkering. Disse parkeringsområder er typisk 6 m. dybe og 20 m. brede og ligger typisk ud for 2 parceller. Men der er jo ikke tale om parkeringsområder forbeholdt de enkeltparceller, de ligger ud for. Enhver med ærinde i grundejerforeningen kan parkere på dem, f. eks. gæster eller hånd-værkere. Ikke desto mindre er en del af områderne enten blevet beplantet eller belagt i ét eller andet omfang, eller de er direkte blevet indlemmet i private parceller – ofte, har vi konstateret i bestyrelsen – uden at de nu-værende medlemmer har nogen anelse om, at de i sin tid har købt en parcel, hvori et område af fællesarealet ganske ulovligt er indlemmet. Den sag har grundejerforeningen i den løbende bestyrelsesperiode taget hul på. En del områder er allerede tilbageført til grundejerforeningen, og henligger igen – som de skal – udjæv-net, bevokset med plænegræs, uden belægning og tydeligt afgrænset fra naboparcellerne, så man umiddelbart kan se, at man ikke er ved at parkere på anden mands grund! Andre er netop nu ved at blive tilbageført, men der henstår endnu en række sager, som ikke er endeligt afsluttet. Som altid, tager grundejerforeningen en sådan sag op ved en indledende, venlig skriftlig henvendelser derom til det pågældende medlem, men om fornødent er det selvfølgelig bestyrelsens pligt at føre sagen til dørs via de relevante kanaler.

Besynderligt forløb omkring genbrugsø

I oktober 2009 afholdt Næstved kommune et orienteringsmøde om en ny containertype til genbrugsøer. En evt. flytning af genbrugsøen ud for gården ”Reedtzholm” blev også drøftet.

Placeringen er uden for al tvivl uheldig, idet den tiltrækker aflæsning af affald fra langt uden for vor grundejerforening, og forholdene om-kring den er ikke blevet bedre af fjernelsen af afskærmningen.

I forlængelse heraf så en repræsentant for grundejerforeningen sammen med en kommunal embedsmand på forskellige mere eller mindre lykkelige al-ternative placeringer inden på vort område, og kommunen tilkendegav den 15. oktober, at man ville afvente vor udpegning af den placering, vi ønskede, hvorefter man ville foretage en nabohøring.

Sagen blev kort be-handlet af bestyrelsen den 19. oktober, hvor man vedtog at udbede sig nærmere om principper og praksis for en nabohøring. I øvrigt tog bestyrelsen ingen stilling til en evt. nyplacering, og det har bestyrelsen fortsat ik-ke gjort.

Stor var bestyrelsens overraskelse, da kommunen ikke desto mindre den 12. november iværksatte en forvirret og informationsmæssigt meget ringe nabohøring om en placering på den såkaldte trekant ca. midt for stamvejen, uden at gøre sig den ulejlighed så meget som at informere grundejerforeningen herom. Det var kun gennem medlemmer, omfattet af høringen, at bestyrelsen blev bekendt med denne.

Bestyrelsen mødtes den 26. november og protesterede allerede den 3. december skarpt over for kommunen over hele sagsfor-løbet og udbad sig høringsmaterialet, så det kunne blive afklaret, hvad det egentlig var, et lille udvalg af medlemmer var blevet bedt om at tage stilling til? Dette materiale er til dato ikke modtaget i grundejerforeningen!

Høringssvarende blev selvfølgelig lige så forvirrede som oplægget, og det foreløbige resultat er ble-vet, at kommunen har henlagt sagen indtil videre, fortsat uden at finde anledning til først at drøfte den med grundejerforeningen.

Man skal i denne forbindelse erindre sig, at de forskellige placeringer af en genbrugsø alle forudsættes at ske på grundejerforeningens fællesareal, som det påhviler bestyrelsen at administrere på medlemmernes vegne. Et område som trekanten henhører således ikke mere under de nærmestboende end under de fjernestboende medlemmer.

Grundejerforeningens bestyrelse er nu ved at udarbejde en omfattende klage til kommunen over sagens forløb, med krav om at kommunen klargør rets- og praksisgrundlag for eta-blering og placering af genbrugsøer, rets- og praksisgrundlag for nabohøringer samt for den kommunale holdning til samarbejdet med kommunens grundejerforeninger.

Ordinær generalforsamling den 16. maj 2010

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling finder i år sted den 16. maj fra kl. 10.00 på ”Smålands-havet” i Karrebæksminde. Dagsorden vil blive udsendt i.h.t. grundejerforeningens vedtægt. Bestyrelsen op-fordrer alle medlemmer til at give møde!

Det kan på nuværende tidspunkt ikke meddeles, om der vil blive udsendt endnu en Orientering fra bestyrelsen inden den ordinære generalforsamling. Dette afhænger af evt. opstået behov. Men i øvrigt vil den skriftlige beretning om foreningens forhold i det forløbne år jo indeholde en større informationsmængde.