Orientering fra bestyrelsen 09/10:1

Vandforurening og kogepåbud oktober-november i år

Kogepåbuddet for husholdningsvandet fra Enø Vandværk er ophævet. Der har intet været at udsætte på vandværksbestyrelsens tekniske håndtering af forureningssituationen – som skyldtes de igangværende reno-veringsarbejder på vandværket – men heller ikke denne gang har informationen til brugerne været tilfreds-stillende. Det er grundejerforeningens bestyrelses opfattelse, at information om forurening skal ske omgåen-de og være indholdsmæssigt og geografisk dækkende for alle brugere – i Grundejerforeningen Reedtzholm insisterer vi på fremover at kunne give omgående, skriftlig og direkte information til alle medlemmer, både når situationen opstår, og når den ophører. Der er derfor i vandværksbestyrelsen taget initiativ til en række informationsforbedringer. Mere herom i næste Orientering fra bestyrelsen.

Omkonstituering af bestyrelsen

I august udtrådte Helmuth Johannsen af bestyrelsen af personlige årsager. I hans sted konstituerede bestyrel-sen den hidtidige suppleant, Bent Hyldkrog, som næstformand. Samtidig opløstes det hidtidige ”grønne ud-valg”, og bestyrelsen valgte til erstatning herfor Bent Jørgensen til besigtigelsesformand med den opgave at fungere som ankermand i samtlige besigtigelser for grundejerforeningen, suppleret ad hoc af et andet besty- relsesmedlem.

Problemstillinger vdr. hegn, udsigt og beskyttelse af fællesarealet

Den nuværende bestyrelse har i et vist omfang intensiveret grundejerforeningens arbejde med disse problem-stillinger i konsekvent overenstemmelse med bestemmelserne i deklarationen, vedtægten og ordensreglemen-tet samt med Næstved Kommunes utvetydige, skriftlige tilkendegivelse af den 30. juli d.å. til grundejerfore-ningens bestyrelse om, at ”deklarationen skal overholdes”. I denne forbindelse er det på sin plads at rede-gøre for de principper, som ligger til grund for bestyrelsens sagsbehandling på disse områder:

Problemstillinger vdr. fælles hegn, udsigtshæmmende og/eller skyggende beplantning:

Sådanne sager optages kun af grundejerforeningen, hvis der rettes henvendelse til bestyrelsen fra ét eller fle-re af de implicerede medlemmer, f. eks. en klage over visse forhold eller en anmodning om mægling. I så fald går bestyrelsen ind i sagen så hurtigt, dens ressourcer tillader, og fører den igennem til en afslutning, som er i overenstemmelse med deklarationen m. v. Initiativet kommer altså i alle tilfælde fra medlemsside, ikke fra bestyrelsen, men det skal på den anden side understreges, at grundejerforeningen i sådanne sager ik-ke anser det for konstruktivt at begrænse sig til det/de specielt problematiserede forhold, men i sagsbehand-ling og beslutning medtager alle deklarations- og vedtægtsrelevante forhold vdr. de implicerede parceller.

Problemstillinger vdr. fællesarealet:

Fællesarealets integritet og beskyttelse er bestyrelsens direkte ansvar, og i tilfælde, hvor dele deraf beska-diges eller begrænses i forhold til enkeltparceller – f. eks. ved vildtvoksende hegn, inddragelse af dele af are-alet, ulovlig langtidsparkering m. m. m. griber bestyrelsen på grundejerforeningens vegne ind af egen drift.

Forhandling, aftaler eller påbud:

Al afgørende kommunikation mellem grundejerforeningen og det/de enkelte medlemmer i forbindelse med ovennævnte problemstillinger sker skriftligt, men forud herfor tilstræber bestyrelsen altid at få løst problem-erne ved direkte forhandling med de implicerede, helst m. h. p. indgåelse af en bindende, skriftlig aftale. Lykkes dette ikke, fortsættes sagsbehandlingen imidlertid umiddelbart, og der meddeles påbud, rekvireres hegnssyn, foretages henvendelse til kommunen eller tages om fornødent retsligt skridt. Ingen sag får lov til at løbe ud i sandet på grund af obstruktion eller fordi den er besværlig og arbejdskrævende for bestyrelsen.

Næste orientering fra grundejerforeningens bestyrelse forventes udsendt i begyndelsen af 2010.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nyt år!