Ordinær generalforsamling 2006

Referat af den ordinære generalforsamling 21. maj 2006 i  G/F Reedtzholm.
Der var mødt 65 stemmeberettigede medlemmer heraf 9 fuldmagter

Formanden bød velkommen og gik over til den udsendte dagsorden.

Pkt. 1. Valg af stemmetællere

Medl. Nr. 121, Susanne Parbst og kasserer for Vandværket, Finn Broni, blev valgt som stemmetællere.

Pkt. 2. Valg af referent

Bente Hansen, Reedtzholmvej 145, blev valgt som referent.

Pkt. 3. Valg af dirigent

Medl. Nr. 99, Bent Hyldkrog, blev valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til foreningen vedtægter. Dirigenten hen ledte opmærksomheden på, at han havde været med i vedtægtsudvalgets arbejde. Der var ingen indsigelser mod indkaldelsen.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at indkaldelsens pkt. 8, kun var forslag til vedtægtsændringer. Dirigenten forespurgte om alle havde fået tilbuddet fra NCC- ikke alle havde fået s. 2 hvor opmålingen figurerede, s. 2 omdeltes.

Medl. Nr. 181, kunne ikke se om beløbet var incl. el. excl. Moms. Dirigenten redegjorde for proceduren i talerækken, når man ønskede ordet og henviste i øvrigt til pkt. 6.

Pkt. 4. Formandens beretning

Som et ønske på sidste års generalforsamling, kunne formanden meddele, at hjemmesiden nu er oprettet og vil blive vedligeholdt over en 3 årig periode, hvorefter det så er meningen, at et bestyrelsesmedlem, efter oplæring, så overtager hjemmesiden samt vedligeholdelse af samme. Det tilsigtes, at referat af den ordinære generalforsamling snarest vil komme på hjemmesiden. Endvidere vil det nu være muligt at få indkaldelser/referater m.m. via elektronisk post, såfremt dette ønskes.

Vandværkets drift fungerer regelmæssigt, bortset fra de gener etablering af el-kabler havde medført, det er konstateret at der ikke er pesticider i vandet. Vandværket udskifter vandmålere efter behov, hvilket ikke vil medføre prisstigninger. 15 medlemmer havde ikke aflæst deres vandmåler, hvilket medfører at bestyrelsen må bruge tid på at få tingene i orden. Formanden henstillede , at man drager omsorg for at aflæse sin vandmåler samt ligeledes drager omsorg for at betale kontingent m.m. rettidigt.

Bestyrelsens opfordring til medlemmerne om, at man får ryddet op i sine hegn, er blevet modtaget positivt.

Der er skudt 1 ræv. De iberiske skovsnegle ( dræbersnegle) er på fremmarch, så vi må sørge for at udrydde dem, så snart vi ser dem.

Vedrørende forsøgsordningen med opsætning af containere til storskrald, er der denne gang kommet en skrivelse fra kommunen om at der i sidste tømning, var gamle malerbøtter samt affald, som ikke henhører under storskrald. Ordningen vil ophøre, dersom reglerne ikke overholdes og afløses af en anden ordning, hvor hvert enkelt medlem må betale. Formanden opfordrede til at man også tog spørgsmålet op i andre grundejerforeninger.

Bestyrelsen har arbejdet på at der opsættes en flismaskine, dog uden lovning fra kommunen.

Den årlige petangueturnering vil løbe af stablen den 22. juli 2006, på G/F Strandgården. Sidste tilmelding hos Asta Kring, Reedtzholmvej 3, inden 5. juni 2006.

Bådlauget kører godt. Alle pladser er udlejet. I sommerens løb vil der blive opsat en ny bænk samt foretaget de nødvendige reparationer.

Beretningen kom til debat.

Flemming Jensen, nr. 172, forespurgte hvad bestyrelsen havde foretaget sig med hensyn til beplantningen ved nr. 179, og kunne i øvrigt ikke forstå hvorfor ikke alle medlemmer skal skære store træer ned. Formanden svarede at beplantningen ikke kunne være noget problem ved udkørsel, da der jo er 30 km. hastighedsbegrænsning på stamvejen.

Formanden mente ikke, at vi absolut skal benytte advokatbistand, hvis vi kan klare sagerne selv. Vi kan henstille, men vi har ingen sanktionsmuligheder, hårdhændede metoder vil ikke blive taget i brug.

Claus Carsten nr. 181, mente ikke at problemstillingen var i grundejerforeningens regi og henviste til hegnssynsloven.

Mogens Nielsen, nr. 70, havde konstateret en jæger ca. 10 m fra grund og mente ikke at sikkerhedsafstanden var overholdt. Problemet tages op i fællesudvalget.

Susanne Parbst, nr. 121, havde fået en ekstra opkrævning vedrørende aflæsning af vandmåler, hun havde selv aflæst vandmåleren, men kunne desværre ikke dokumentere dette. Efterlyste en besked fra bestyrelsen, når vi selv går ud og kontrolaflæser og spurgte om dette kunne ændres til et skønnet forbrug.

Bent Jørgensen, nr. 146, havde ved opfyldning af svømmebassin, St. Bededag, konstateret at vandet var grumset. Et lag okker havde nu bundfældet sig i bassinet. Kasserer Finn Broni, fra vandværket, kunne oplyse, at der ikke var konstateret problemer der.

Claus Carstensen, nr. 181, havde også konstateret at vandet i 2 tilfælde, havde være brunfarvet og havde også spørgsmål til, hvem der gennemgår m.h.t. retablering af områderne efter SEAS etablering af jordkabler. Formanden har ved kontakt til SEAS, klaget over at arbejdet m.h.t. retablering ikke var fuldført, på trods af, at arealerne er blevet gennemgået. Har nu fået lovning på, at arealerne retableres endelig når hele arbejdet er tilendebragt.

Claus Carstensen ville gerne have den kæmpesten fjernet, som ligger i hans hæk.
Birgitte Essendrup nr. 117 henstillede at vi alle er med til at holde områderne fri for dræbersnegle ( den iberiske skovsnegl). Henstillede i øvrigt at vi nøjes med at slå friarealerne ca.1 til 1½ ,fra skel, for at bevare den gode og gratis ordning vi har m.h.t. græsslåning af friarealerne.

Formanden var enig og oplyste, at den ordning vi har i øjeblikket ikke er interessant for firmaet hvis der ikke er græs nok.

Formanden efterlyste matriale omkring dræbersnegle. Birgitte Essendrup henviste til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. Såfremt det er muligt, vil bestyrelsen få et oplag til omdeling og samtidig sætte noget op på opslagstavlen.

Preben Hansen i nr. 111, gjorde opmærksom på, at sivene breder sig mere og mere på engen samt at der var en grøft med meget vand.  Claus Carstensen, nr. 181 henledte opmærksomheden på et stort areal med bjørneklo. Bestyrelsen besigtiger både nr. 111 og 181.

Susanne Parbst nr. 121 foreslog at der på vores hjemmeside var et link til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside og henviste til den årlige oprydningsdag for år tilbage.

Formanden opfordrede til en fælles indsats både m.h.t. maling af køresten ved stikvejene samt at holde vores rabatter og henviste til andre grundejerforeninger på Enø, hvor folk møder op til fælles arbejde.

Flemming Jensen nr. 172, ville vide, om bestyrelsen havde undersøgt spørgsmålet om eventuel frasalg af friarealet ved nr. Reedtzholmvej nr. 1. Formanden har været i kontakt med kommunen, hvor man ikke kunne tage stilling til spørgsmålet på nuværende tidspunkt.

Susanne Parbst nr. 121, var uenig i frasalg og foreslog at spørgsmålet, under alle omstændigheder tages op på generalforsamlingen.

Der var ikke flere kommentarer eller spørgsmål til beretningen, som herefter blev godkendt.

Pkt. 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for år 2005.

Kassereren oplæste regnskabet og redegjorde for posterne.

Følgende spørgsmål fremkom til regnskabet.

Peter Legéne nr. 95, efterlyste en status fra vejfonden.

Formanden oplyste at der ingen status var, idet bestyrelsen tidligere havde slået midlerne sammen grundet meget store renteudgifter.

Claus Carstensen nr. 181, kunne ikke se, at regnskabet var godkendt af revisorerne og fastholdt at et regnskab skal være underskrevet. Det originale regnskab forevistes i godkendt og underskrevet stand af kassereren.

Dirigenten afviste spørgsmålet som ikke relevant, hvilket Claus Carstensen var stærkt uenig i.
Spørgsmålet herom kom herefter til afstemning. Dirigentens afgørelse blev godkendt med 56 stemmer for og 4 imod. 4 medlemmer afgav ikke stemme.

Susanne Parbst nr. 121, havde et ønske om, at regnskabet bliver tydeligere og mere forståeligt. Efterlyste ligeledes en status i vejfonden.

Formanden redegjorde for at vi tidligere, grundet en stor gæld, havde slået de økonomiske midler sammen, så vi ikke havde den meget store kassekredit, men at vejfonden altid kan oprettes på ny. Henviste til at vedtægtsudvalget har stillet forslag om ændring af fremtidige regnskaber.

Claus Carstensen nr. 181, synes også at det var relevant med en vejfond, idet man ikke kunne være sikker på, at bestyrelsen ikke havde manipuleret med midlerne. Formanden afviste ordet manipulation. Claus Carstensen undskyldte ordvalget. I/S Reedtzholm Vandværk nr. 21A, stillede spørgsmål til passiverne.

Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som herefter blev godkendt.

Pkt. 6 Stikveje

Formanden indledte med at oplyse, at beløbet i henhold til det omdelte tilbud var excl. Moms, så det endelig beløb kom op på ca. kr. 315.000,00. Redegjorde herefter for sidste års debat omkring stikvejene, hvor et medlem havde stillet sig til rådighed med hensyn til teknisk vejledning. Det pågældende medlem havde i mellemtiden solgt sit hus, hvorefter besigtigelsen er foretaget af formanden, Lars Bo Ammitzbøl og Vagn Andersen i nr. 41. Der er en lille stigning i forhold til sidste år på ca. kr. 14.000,00.

Der er indhentet to tilbud, det ene fra Kurt Petersen fra fa. Arkil og det andet fra NCC. I tilbuddet fra Kurt Petersen var der ingen udregninger eller opmåling, hvorefter man besluttede sig for NCC´s tilbud.

Flemming Jensen nr. 172 kunne ikke se at vendepladserne var taget med.

Formanden oplyste, at dersom vendepladserne skulle medtages ville det koste kr. 222,00 exl. moms pr. kvm. ekstra. NCC havde oplyst, at vendepladserne med fordel kan opfyldes med genbrugsasfalt.

Flemming Jensen var ikke tilfreds med svaret, men formanden svarede, at man støttede sig til rådet fra NCC.

Claus Carstensen nr. 181, ville vide om det var enhedspriser der skulle stemmes om, men synes i øvrigt ikke at stikvejene skulle asfalteres.

B. Larsen nr. 76, synes at det var synd med asfaltering, idet området meget nemt kunne komme til at ligne et parcelhuskvarter.

Dirigenten bad nu forsamlingen tage stilling til om man i det hele taget skulle asfaltere stikvejene og henviste til sidste års generalforsamling hvor man synes at ideen var god.
Birgitte Essendrup nr. 117, synes at vi skal passe på, at området ikke kommer til at ligne et parcelhuskvarter.

B. Larsen, nr. 76, havde spørgsmål til om belægningen ville knække.
P. Hansen, nr. 111 synes ikke at der skulle asfalteres og opfordrede medlemmerne til selv at fylde hullerne op.

Fredi Larsen nr. 73, synes at bestyrelsen havde udført et flot arbejde og fornuftigvis havde ventet til etablering af jordkabler var færdiggjort han henviste til sidste års generalforsamling hvor man var enige. Var i øvrigt enig i fælles tiltag.

T. Johansen nr. 52 opfordrede til sprøjtning for ukrudt før asfaltering.

Vagn Andersen nr. 41, havde set de andre veje på Enø som havde fået asfalteret, det ser pænt ud og er stabilt og opfordrede til at vi var 100% solidariske i spørgsmålet om asfaltering af stikvejene.

Medlemmerne fra nr. 85-88 ville gerne bevarer vejen med perlegrus, men formanden oplyste at det er besluttet at man laver alle stikveje af hensyn til eventuelle nye købere.

Dirigenten meddelte at debatten ville blive sluttet, dersom der ikke var noget nyt.

Herefter gik man over til afstemning som viste at 46 medlemmer stemte for forslaget, 12 imod og 4 som ikke afgav stemme.

Pkt. 7 Forelægges af budget for år 2006

Kassereren oplæste budgettet.

Claus Carstensen nr. 181, stillede spørgsmål til kontorhold kr. 15.000,00 samt til kr. 70.000,00 til veje.

Formanden oplyste, at der var taget højde for eventuelt indkøb af en bærbar computer i foreningens regi, endvidere at der var afsat kr. 70,000,00 til veje i tilfælde af, at pkt. 6, ikke blev vedtaget. Nu vil beløbet gå direkte til asfaltering af stikvejene.

Dirigenten henviste til vedtægtsændringerne, hvor man har forpligtet bestyrelsen til indkøb af en bærbar computer.

Der var ikke flere spørgsmål til budgettet, som herefter blev godkendt.

Pkt. 8 Nye vedtægter

Formanden gav ordet til formand for vedtægtsudvalget, Lars Bo Ammitzbøl, som håbede på, at alle havde gennemlæst forslaget samt vedtægtsudvalgets bemærkninger. Lars Bo fremhævede forskellige punkter, herunder at der udsendes velkomstbrev til nye medlemmer, regnskabet strammes op så det bliver mere forståeligt, økonomi, specielt ved nedsættelse af udvalg, elektronisk udsendelse, Generalforsamlingens dagsordenen er lavet om, punktet eventuelt er droppet, opdatering af bestyrelsesmedlemmer vil blive iværksat samt tidsfrister for forretningsgange strammes op. Nyt er bådbrolauget, og i ordensreglementet punktet omkring censorstyret udelys.

Lars Bo Ammitzbøl havde ikke mere til punktet.

Dirigenten udbad sig herefter bestyrelsens holdning til forslag om vedtægtsændringer.
Formanden meddelte at bestyrelsen går ind for forslaget.

Flemming Jensen nr. 172, mente at punkt 7 i ordensreglementet måtte henhøre under kommunens godkendelse. Anden formulering efterlystes.

Claus Carstensen nr. 181, indskød at man under alle omstændigheder måtte tage hensyn til arbejdsmiljøreglerne for opstilling af mandskabs- og skurvogne. Mente i øvrigt at § 2 i vedtægtsændringerne måtte fjernes, da det er kommunen der har påtaleretten.

Lars Bo Ammitzbøl oplyste, at punktet med skurvogne, var opstået ved, at der rundt omkring henstod containere. Meningen er, at vi skal sikre os, at disse ikke henstod i årevis. Ligeledes at retablering af veje og friarealer, skal finde sted ved et byggeris færdiggørelse.
Mogens Nielsen nr. 70, foreslog en ændring til bådbrolaugets stk. 2, hvorefter lauget selv vælger sin formand.

Peter Legéne nr. 95, foreslog nogle redaktionelle ændringer til til par. 2 slutningen og par. 3 stk. 1.

Dirigenten mente ikke at forslaget indeholdt nogen realitetsændringer og opfordrede til at man stemte generelt om ændringsforslaget.

Peter Legéne nr. 95, forslag til ordensreglementets pkt. 10, henvistes til deklarationen.

Claus Carstensen nr. 181, mente ikke at man kan lave om på deklarationen.

Som medlem af vedtægtsudvalget, indskød dirigenten, Bent Hyldkrog nr. 99, at man i forhold til deklarationen, på ingen måde havde ændret, men at forslaget indeholder en skærpelse af bestyrelsens ansvarsområde.

Egon Poulsen nr. 91, ville vide hvorledes det forholdt sig med tildeling af bådpladser til folk udefra. Formanden kunne oplyse, at bådpladserne prioriteres til vore medlemmer og kun tildeles til folk udefra dersom der skulle være pladser der ikke er udlejet.

Der var ikke flere kommentarer, hvorefter dirigenten meddelte at der i henhold til paragraffen om afstemning, ikke var nok medlemmer tilstede for at kunne stemme for forslaget. Hvis forslaget skal vedtages kræves en ekstraordinær generalforsamling.

En vejledende afstemning blev foretaget, så bestyrelsen kunne vide om man skal gå videre med sagen.

Den vejledende afstemning viste at 43 medlemmer stemte for at bestyrelsen går videre, 0 imod. 5 afgav ikke stemme.

Dirigenten meddelte at forslaget herefter videregives til den ekstra ordinære generalforsamling i den foreslåede form.

Kurt Nielsen nr. 126, foreslog at vi holdt ekstraordinær generalforsamling hos os selv.

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget om at vi afholder ekstraordinær generalforsamling.

Pkt. 9 Forslag fra medlemmer og/eller bestyrelse

Der var ikke fremkommet yderligere.

Pkt. 10 Valg til bestyrelsen

Nuværende kasserer havde i mellemtiden oplyst at han ikke modtog genvalg, hvorefter der så skulle vælges næstformand og kasserer.

Bestyrelsen stillede forslag om, at Lars Bo Ammitzbøl, Reedtzholmvej 49 vælges til næstformand for 2 år, at Bente Hansen, Reedtzholmvej 145 vælges til kasserer for 2 år samt at Jørgen Bøchmann, Reedtzholmvej 135 vælges til sekretær for 1 år.

Der skulle endvidere vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år. Bestyrelsen foreslog Vagn Andersen, Reedtzholmvej 41 for 1 år.

Bestyrelsens forslag om ændring af bestyrelsessammensætning samt nyvalg blev vedtaget.

Pkt. 11 Valg af suppleant til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog Bent Hyldkrog, Reedtzholmvej 99 for 1 år. Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Pkt. 12 Valg af to revisorer

På valg var Flemming Jensen, Reedtzholmvej 172 og Herbert Flindt, Reedtzholmvej 174.
Begge modtog genvalg for 1 år.

Pkt. 13 Valg af revisorsuppleant

Helmuth Johannsen, Reedtzholmvej 155, modtog genvalg for 1 år.

Pkt. 14 Eventuelt

Formanden oplyste, at der ville blive lukket for vandet tirsdag den 23. maj 06 om eftermiddagen. Regionalradioen vil yderligere orientere om lukningen.

Da der ikke var flere kommentarer og spørgsmål fra medlemmerne, takkede formanden for et godt fremmøde, takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og bød velkommen til de nye.

Referent: Bente Hansen