Ordensreglement

Grundejerforeningen Reedtzholm, Enø, 4736 Karrebæksminde
Vedtægtsbilag nr. 1. jfr. Vedtægtens § 2 stk. 2, § 12 stk. 2.

Ordensreglement

Parcellen

 1. Levende hegn må højst være 1,80 meter. Andre hegn end levende hegn må være mellem 1 meter og 1,25 meter høje og må kun bestå af glat hegnstråd på stolper eller rafter eller naturmaterialer.
 2. Beplantning skal fortrinsvis bestå af buske og lavt voksende træer.
 3. Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, der ved uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne, f.eks. ved skygning, indskrænkning i udsigtsforhold eller lignende.
 4. Grundejerforeningen kan påbyde træfældning eller beskæring, hvor det er nød-vendigt af hensyn til sikring af én eller flere grundejeres lys og udsigtsforhold.
 5. Ingen ejer må ved støj forulempe de omboende.
 6. Der må ikke over længere tid findes større oplag af nogen art på parcellen, dog undtaget brændestabler, og parcellen skal i det hele taget holdes i ordentlig, ren og ryddelig stand.
 7. Opstilling af beboelsesvogn/container o.l. er – selv om der ombygges – ikke tilladt uden forudgående indhentet skriftlig tilladelse fra grundejerforeningens formand.
 8. Medlemmerne har pligt til at bekæmpe frøspredende ukrudt på parcellen, samt vedligeholde rabatterne langs vejene ud for de enkelte parceller.
 9. Medlemmerne må ikke noget sted på arealet opsætte antenner som ikke er befæstet til hovedbebyggelsen. Største afstand fra ydervæg må ikke overstige 1 meter, største højde over højeste tagpunkt må ikke overstige 2 meter.
 10. Der skal indrettes parkeringsplads for mindst 2 biler på parcellen.
 11. Censorstyret udelys må først tænde når man træder ind på grunden, og der må ikke etableres udelys i sådan omfang, at det er til gene for omkringboende.

Fællesareal

 1. På fællesarealerne må der ikke ske bebyggelse af nogen art, ligesom camping, oplagring og afbrænding ikke er tilladt.
 2. Kørsel og parkering på fællesarealerne er ikke tilladt, dog tillades parkering på fælles p-pladser.
 3. Når kørsel på fællesarealerne er nødvendig på grund af byggeri o.l. skal fællesarealet genetableres straks efter brug.
 4. Græsslåning må kun finde sted på fællesarealet ca. 1,5 meter ud fra skel.
 5. Det er tilladt at etablere græsarmeringssten eller græsarmerings-kassetter i fællesarealet ud for indkørslen til den enkelte parcel fra grunden til den befæstede vej i en bredde svarende til max seks meter. Befæstigelsen skal have et græsvolumen på mindst 65% af arealet.
 6. Det er forbudt at etablere gangbroer, diger, kajanlæg eller havnelignende anlæg af enhver art på fællesarealet.
 7. Det er kun tilladt at oplægge både for vinteren på parcellen.
 8. Al jagt er forbudt, dog undtaget organiseret rævejagt på fællesarealer ved bestyrelsens foranledning.

I øvrigt:

Alle møder og arrangementer i grundejerforeningens regi er røgfrie.

Hundehold er tilladt ifølge politivedtægten. Herunder præciseres det, at hunde skal føres i snor, deres efterladenskaber skal samles op, og langvarig og gentagende hundegøen skal forhindres.

Anvendelse af redskaber med el – eller brændstofmotor begrænses i perioden fra 1.april til 30. september til:

Mandag til fredag fra 9.00 til 18.00 og lørdag/søndag og helligdage 9.00 til 12.00 og 14.00 til 17.00.

Ved byggesager kan der dispenseres efter indhentet skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.

Kør venligst ikke mere end 30 km i timen på stamvej og sidevej.

Det påhviler til enhver tid grundejerforeningens bestyrelse at rette skriftlig henvendelse til en grundejer, der ikke overholder gældende deklaration, vedtægter og ordensreglement.

Bestyrelsen kan, efter en efterfølgende rekommanderet henvendelse herom, uden yderligere varsel foretage lovlige sanktioner overfor grundejeren, såfremt det pågældende påbud ikke følges rettidigt.

Afbrænding af haveaffald:

I byzone og sommerhusområder må private grundejere ikke afbrænde haveaffald.

Haveaffald kan med fordel placeres på egen grund som en insektvold eller alternativt afleveres på genbrugspladsen.

For yderligere oplysninger vedr. afbrænding af haveaffald henvises der til Næstved Brand & Redning