I/S Reedtzholm Vandværk

Bestyrelsesmøde 18 / 09 – 2015. Sted.: Peder Sass  Tid.: Kl. 19.00                                              

Mødedeltagere.
Formand                      Henrik Jørgensen
Strandgården. Finn Broni.
Reedtzholmvej.            Jørgen Bøchmann
Vigen.              Keld Nielsen
Egemosegård. Lars Nielsen.   (Afbud)
Klintegården.               Peder Sass.
Stølsgården.                Poul Erik Sone.
Kildeengen.                Arne Kristensen.
Enø Kystvej.                Frank Johansen.

 

 • Dagsorden.
  Underskrivelse af seneste referat.   (Godkendt)
 • Afslutning af udskiftning af filtre i år.
  De første 2 har kostet 301.000 + en ubetalt regning på 112.000, der resterer en skønnet udgift på 140.000 kr. til de sidste 2 filtre. Fmd. rekvirerer en oversigt fra Vandteknik over restmaterialer og et skøn over lønudgift.
 • Aconto materialer Vandteknik.Hænger sammen med filtrene.
  Målere Klintegårdsvej 14 & 261.
  De 2 målere er skiftet.
 • Forbrug Krageholmsvej  91.
  Ejeren har haft et forbrug på godt 600 m2 mellem november -14 og januar -15
  Han skal komme med en dokumentation fra et VVS-firma for at kunne få eftergivet,
  hvad der ligger over 300 m2.   Fmd. skriver til pågældende om reglerne.
 • Kloak sunket igen.
  Jorden er sunket ca. 0,5 meter. Der graves op næste år for at efterforske nærmere. Formentlig et brud mellem vandværksbygningen og kloakbrønd.
 • Mødekalender og adresser. Kalender justeret.
 • Næste møde 26.11.15 hos Frank Johansen, Enø Kystvej 166, 4735 Karrebæksminde.

Regnskab.   Vi har et minus på 246000 kr til vedligeholdelse, til dels på grund af stigende priser på   vandmålere sammen med at omfanget af arbejdet med udskiftning af filtre var større end forventet.

Eventuelt.
Vi skal have afklaret skelgrænserne omkring vandværkets grund af hensyn til vedligeholdelse af grunden. Enø Strand Vandværk agter at skifte til forsyningsaftale med Karrebæk Vandværk fra 1.10. 2016. De har i mellemtiden udskiftet dele af deres ledningsnet, så hele nettet nu er vintersikret. De ejer forbindelsesledningen frem til vores brønd ved dæmningen, men mangler forbindelse videre over dæmningen til Karrebæk Vandværks ledningsnet. Det fører til nyt forhandlingsgrundlag vedrørende sikringsledningen over dæmningen, idet denne ledning er forudsætningen for at Karrebæk kan overtage forsyningen til Enø Strand.

Vi deltager i et fremtidigt møde ved fmd., Gert Bigum og evt. Peder Sass.
Skrivelse fra Fællesudvalget med spørgsmål om status for evt. sammenlægning med Karrebæk Vandværk. Fmd. refererer vort svar på plenarforsamlingen med de krav, som opstår forud for en sammenlægning til kortlægning af værkernes tekniske stand og til fremtidig daglig ledelse

Fmd. kontakter Nielsen og Risager for at få et overslag over omkostningerne ved en forundersøgelse.

Der udsendes skrivelse til foreningerne om forholdsregler ved nedlukning af vandet for vinteren.

Referat ved Frank Johansen