Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2018

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Reedtzholm.

Indkaldelse til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 2018

Grundejerforeningens bestyrelse har hermed fornøjelsen at indkalde dig til foreningens ordinære generalforsamling

Søndag 27. maj 2018 kl.10, Smålandshavet Konferencesalen, Alleen 44, Karrebæksminde

10.00 Åbning af Generalforsamling i Grundejerforeningen Reedtzholm 2018, v/ Formand Jørgen Bøchmann
11.00 Kaffepause med kringle, kaffe/te, vand/øl

 1. Valg af tre stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Sonja Nørby R151, Lars Bo Ammitzbøll R49, John Bang Jørgensen R117
 2. Valg af generalforsamlingens dirigent. Bestyrelsen foreslår Peder Sass
 3. Valg af generalforsamlingens referent. Bestyrelsen foreslår Susanne Teilmann
 4. Aflæggelse ved formanden af bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virke i det forløbne år. Til godkendelse.
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab for året 2017 ved kasserer Morten Wilhelmsen. Til godkendelse.
 6. Forslag fra bestyrelsen til godkendelse.
  1. Vedtægtsændring § 4: Medlemskontingentet betales forud én gange årligt. Der betales medlemskontingent for alle parceller. Medlemskontingentet er sammensat af foreningskontingent og bidrag til pumpelaug og vejfond. Kontingenterne fastsættes af den ordinære generalforsamling som en del af budgettet for regnskabsåret.
  2. Bestyrelsen søger bemyndigelse til at overflytte 300.000 kr. fra Foreningskontoen til Vejfondskontoen til reparation af stikveje.
  3. Bestyrelsen søger bemyndigelse til at afsætte 600.000 kr. til reparation af stikveje i 2019.
  4. Forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at træffe foranstaltninger til afhjælpning af opståede gener i forbindelse med overfladevand efter indhentet rådgivning fra en sagkyndig.
  5. Forslag om, at Grundejerforeningen Reedtzholm tilmelder sig den af kommunen foreslåede renovations-standardordning.
 7. Forelæggelse ved kassereren af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens forslag til kontingent: Kontingentet fastholdes. Til godkendelse.
 8. Valg til bestyrelsen i henhold til Vedtægterne § 6:
  1. Valg af næstformand for 2 år. Susanne Teilmann R183 modtager genvalg.
  2. Valg af kasserer for 2 år. Morten Wilhelmsen R187 modtager genvalg.
  3. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Ida Rostgaard R7 modtager genvalg.
  4. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Kurt Nielsen R126 modtager genvalg.
  5. Valg af 2 revisorer for 1 år.
  6. Valg af én revisorsuppleant for 1 år

Hvert medlem kan højst stemme med 1 fuldmagt.

Vel mødt til generalforsamlingen!

Yderligere materiale (PDF)
Bestyrelsens skriftlige beretning til Grundforeningen Reedtzholms Generalforsamling 27.5.2018
Regnskab 2017 for Grundejerforeningen Reedtzholm. Generalforsamling 27.5.2018
Budgetforslag 2019 – Grundejerforeningen Reedtzholms generalforsamling 27.5.2018