Indkaldelse til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 2020

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Reedtzholm.

Indkaldelse til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 2020

Grundejerforeningens bestyrelse har hermed fornøjelsen at indkalde dig til foreningens
ordinære generalforsamling

Søndag 9. august 2020 kl.10, Smålandshavet Konferencesalen, Alleen 44,
Karrebæksminde

10.00 Åbning af Generalforsamling i Grundejerforeningen Reedtzholm 2020, v/ Formand
Jørgen Bøchmann
11.00 Kaffepause med kringle, kaffe/te, vand/øl

DAGSORDEN

 1. Valg af tre stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Sonja Nørby R151, Lars Bo
  Ammitzbøll R49, John Bang Jørgensen R117.
 2. Valg af generalforsamlingens dirigent. Bestyrelsen foreslår Peder Sass.
 3. Valg af generalforsamlingens referent. Bestyrelsen foreslår Ida Rostgaard.
 4. Aflæggelse ved formanden af bestyrelsens beretning om
  grundejerforeningens virke i det forløbne år. Til godkendelse. (se bilag).
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab for året 2019 ved revisor Søren
  Wienke (se bilag).
  Til godkendelse.
 6. Forslag fra bestyrelsen til godkendelse.
  a. Indkøb af hjertestarter (se bilag) etc.
  b. Vedtægtsændring vedr. Bådebrolauget (se bilag)
  c. Vedtægtsændring vedr. kasserer, § 8 stk. 4 (se bilag)
 7. Forslag fra medlemmerne:
  a. Naturplejeaftale v/ John Jørgensen (se bilag)
  b. Forslag vedr. armerede indkørsler fra Kurt Nielsen R126 (se
  bilag)
  c. Forlag vedr. armerede indkørsler fra Ida Rostgaard (se bilag)
  d. Forslag vedr. rådyr v/ Ole Kronberg Jensen, R 105 (se bilag)
 8. Forelæggelse ved næstformanden af bestyrelsens forslag til budget for det
  kommende regnskabsår 2021 (se bilag).
  Bestyrelsens forslag til kontingent: Kontingentet på 950 kr. fastholdes.
 9. Valg til bestyrelsen i henhold til Vedtægterne § 6
  a. Valg af næstformand: Bestyrelsen foreslår Bjørn Terkelsen R76
  b. Valg af kasserer: Bestyrelsen foreslår Bo Michael Spottog, R136.
  c. Valg af bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen foreslår Ida Rostgaard,
  R7
 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter til i henhold til §6,
 11. Valg af 2 revisorer, i henhold til §6
 12. Valg af 1 revisorsuppleant i henhold til § 6. Bestyrelsen foreslår Lene
  Rasmussen, R144.
  Hvert medlem kan højst stemmer med 1 fuldmagt!
  Vel mødt til Generalforsamlingen!
  Denne indkaldelse udsendes til alle, der har afleveret deres mailadresse.
  Indkaldelsen med bilag fremsendes med post til alle, der er fritaget for digital post.
  Indkaldelse til alle andre fremsendes uden bilag. Interesserede i bilag henvises til
  foreningens hjemmeside.

Yderligere materiale (PDF)

Indkaldelse til Generalforsamling 2020
Formandens beretning
Bilag 5 Regnskab 2019, Bilag 8 Budget 2021
Bilag 6a Hjertestarter
Bilag 6b Bådebrolauget
Bilag 6c Vedtægtsændring for kasserer
Bilag 7a Naturplejeaftale
Bilag 7b Forslag vedr. Armerede Indkørsler fra Kurt Nielsen
Bilag 7c Forslag vedr. Armerede Indkørsler fra Ida Rostgaard
Bilag 7d – Forslag vedrørende rådyr
Email-adresse venligst, Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling
Fuldmagt til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling