Indkaldelse til generalforsamling 2017

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Reedtzholm.

Vedr. Indkaldelse til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 2017

Grundejerforeningen bestyrelse har hermed fornøjelsen at indkalde dig til foreningens ordinære generalforsamling

Søndag 28. maj 2017 kl.10.00,Smålandshavet Konferencesalen, Alleen 44, Karrebæksminde

10.00 Åbning af Generalforsamling i Grundejerforeningen Reedtzholm 2017

v/ Formand Jørgen Bøchmann
DAGSORDEN

 1. Valg af tre stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Gitte Moes R 174, John Bang Jørgensen R117 og Lars Bo Ammitzbøll R 49.
 2. Valg af generalforsamlingens dirigent. Bestyrelsen foreslår Peder Sass
 3. Valg af generalforsamlingens referent. Bestyrelsen foreslår Susanne Teilmann
 4. Aflæggelse ved formanden af bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virke i det forløbne år. Til godkendelse.
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab for året 2016 ved kassereren. Til godkendelse.
 6. Forslag fra bestyrelsen til godkendelse.
  1. Principiel stillingtagen til, om der skal foretages en afvanding af periodevis sø ved Reedtzholm 76. Indhentede tilbud er på mellem ca. 58.750 kr. og 78.750 kr. (se bilag).
 7. Forslag fra medlemmer til godkendelse.
  1. Principiel stillingtagen til, om der skal etableres en petanquebane ved vandværket. Forventet udgift ca. 12.000 kr. i en meget enkel udgave. I professionel udgave: 29.000 kr.
  2. Forslag fra Bo Søsted om tilmelding til den gratis Nabohjælp-ordning med skiltning ved indkørsel til området og på døre/vinduer (frivilligt).
 8. Forelæggelse ved kassereren af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent. Til godkendelse.
  Bestyrelsens forslag til kontingent: Kontingentet fastholdes. Til godkendelse.
 9. Valg til bestyrelsen. På valg er:
  1. Valg af formand for 2 år. Jørgen Bøchmann modtager genvalg.
  2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. For 2 år: Bent Jørgensen modtager genvalg. For 1 år: Freddy Petersen modtager ikke genvalg.
  3. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år i henhold til § 6.
  4. Valg af 2 revisorer for 1 år i henhold til § 6. Susanne Parbst og Bjørn Terkelsen modtager genvalg.
  5. Valg af revisorsuppleant for 1 år i henhold til § 6. Mogens Nielsen modtager genvalg.

Hvert medlem kan højst stemme med 1 fuldmagt.

Relevante dokumenter:
Indkaldelse til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 28.05.17
Bestyrelsens Skriftlige Beretning til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 28.05.17

Regnskab 2016 til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 28.05.17
Tilbud 1 – Punkt 6 på dagsordenen til Grundejerforeningens Reedtzholms Generalforsamling 28.05.17
Tilbud 2 – Punkt 6 på dagsordenen til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 28.05.17
Budgetforslag 2018 til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 28.05.17

Fuldmagt til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 28.05.17
Tilladelse til at anvende emailadresse ved kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer

Vel mødt til generalforsamlingen!