Indkaldelse til generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Reedtzholm, Generalforsamling 2015

Til medlemmerne.

Grundejerforeningens bestyrelse har hermed fornøjelsen at indkalde dig til foreningens ordinære generalforsamling 2015, der afholdes

Søndag den 17. maj 2015 kl. 10.00
Smålandshavet Konferencesalen Alleen 44
4736 Karrebæksminde

Dagsorden

 1. Valg af tre stemmetællere.
 2. Valg af generalforsamlingens dirigent.
 3. Valg af generalforsamlingens referent.
 4. Aflæggelse ved konstitueret formand af bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.
 5. Aflæggelse ved kassereren af det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Forslag fra bestyrelsen til godkendelse. Forslag om grusbunker (Bilag 1)
 7. Forslag fra medlemmer til godkendelse.
  Forslag fra B. Terkelsen om afvanding/dræning af område (Bilag 2)
 8. Forelæggelse ved kassereren af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent, til godkendelse.
 9. Valg til bestyrelsen.
  På valg er:
  Formand for to år. Claus Carstensen er trådt tilbage. Modtager ikke genvalg.
 10. Et bestyrelsesmedlem for to år. Agnete Munck modtager ikke genvalg.
 11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
 12. Valg af 2 revisorer for 1 år.
 13. Valg af revisorsuppleant for 1 år. Hvert medlem kan højst stemme med 1 fuldmagt.

Vel mødt til generalforsamlingen!